Saddharma Puṇḍarīka Sūtra – 妙法蓮華經 – Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Nước Trung Hoa – triều Hậu Tần (384~417) thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc
 Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập (344~413) Hán dịch từ Phạn văn năm 406
Tỳ kheo Thích Trí Tịnh (1917~2014) Việt dịch từ Hán văn
Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản năm 1988
daithua.com biên tập năm 2020

PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC


1. Lúc bấy giờ, trong đại hội nghe Phật nói thọ mệnh, kiếp số dài lâu như thế, vô lượng, vô biên, vô số chúng sanh được lợi ích lớn.

Khi đó, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ tát: A Dật Đa! Lúc ta nói Đức Như Lai thọ mệnh dài lâu như thế, có sáu trăm tám muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh được “Vô sanh Pháp nhẫn”. Lại có Đại Bồ tát nghìn lần gấp bội được môn “Văn trì Đà la ni”. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ tát được “Nhạo thuyết vô ngại biện tài”. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn “Triền Đà la ni”. Lại có Tam thiên Đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ tát chuyển được “Pháp luân bất thối”.

Lại có Nhị thiên Trung quốc độ vi trần số Đại Bồ tát chuyển được “Pháp luân thanh tịnh”. Lại có Tiểu thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ tát tám đời sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có bốn Tứ thiên hạ (16) vi trần số Đại Bồ tát bốn đời sẽ được chánh đẳng chánh giác. Lại có ba Tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ tát ba đời sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có hai Tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ tát hai đời sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có một Tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ tát một đời sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có tám thế giới vi trần số chúng sanh đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

2. Lúc đức Phật nói các vị Đại Bồ tát đó được Pháp lợi, trên giữa hư không, rưới hoa Mạn đà la, hoa Ma ha Mạn đà la để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới gốc cây báu, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bửu Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu: cùng rải tất cả các Đại Bồ tát và bốn bộ chúng. Lại rưới bột gỗ chiên đàn, trầm thủy hương,… trong hư không, trốn trời tự kêu tiếng hay sâu xa. Lại rải nghìn thứ thiên y, thòng các chuỗi ngọc chân châu, chuỗi châu ma ni, chuỗi châu như ý khắp cả chín phương, các lò hương báu đốt hương vô giá, tự nhiên khắp đến cúng dàng đại chúng. Trên mỗi đức Phật có các vị Bồ tát nắm cầm phan lọng, thứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ tát đó dùng tiếng tăm hay, ca vô lượng bài tụng ngợi khen các đức Phật. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng về phía Phật mà nói kệ rằng:

3. Phật nói Pháp ít có
Từ xưa chưa từng nghe
Thế tôn có sức lớn
Thọ mệnh chẳng thể lường.
Vô số các Phật tử
Nghe Thế tôn phân biệt
Nói được Pháp lợi đó
Vui mừng đầy khắp thân
Hoặc trụ bậc bất thối
Hoặc được Đà la ni
Hoặc vô ngại Nhạo thuyết
Muôn ức triên tổng trì.
Hoặc có cõi đại thiên
Số vi trần Bồ tát
Mỗi vị đều nói được
Pháp luân bất thối chuyển.
Hoặc có trung thiên giới
Số vi trần Bồ tát
Mỗi vị đều có thể
Chuyển Pháp luân thanh tịnh.
Lại có Tiểu thiên giới
Số vi trần Bồ tát
Còn dư lại tám đời
Sẽ được thành Phật đạo.
Lại có bốn, ba, hai
Tứ thiên hạ như thế
Số vi trần Bồ tát
Theo số đời thành Phật.
Hoặc một Tứ thiên hạ
Số vi trần Bồ tát
Còn dư có một đời
Sẽ thành nhất thiết trí.
Hàng chúng sanh như thế
Nghe Phật thọ dài lâu
Được vô lượng quả báo
Vô lậu rất thanh tịnh.
Lại có tám thế giới
Số vi trần chúng sanh
Nghe Phật nói thọ mệnh
Đều phát tâm vô thượng.
4. Thế tôn nói vô lượng
Bất khả tư nghì Pháp
Nhiều được có lợi ích
Như hư không vô biên
Rưới hoa thiên Mạn đà
Hoa Ma ha Mạn đà
Thích, Phạm như hằng sa
Vô số cõi Phật đến
Rưới chiên đàn trầm thủy
Lăng xăng loạn sa xuống
Như chiêm bay liệng xuống
Rải cúng các đức Phật.
Trống trời trong hư không
Tự nhiên vang tiếng mầu,
Áo trời nghìn muôn thứ
Xoay chuyển mà rơi xuống
Các lò hương đẹp báu
Đốt hương quý vô giá
Tự nhiên đều cùng khắp
Cúng dàng các Thế tôn.
Chúng Đại Bồ tát kia
Cầm phan lọng bảy báu
Cao đẹp muôn ức thứ
Thứ lớp đến Phạm Thiên.
Trước mỗi mỗi đức Phật
Tràng báu treo phan tốt
Cũng dùng nghìn muôn kệ
Ca vịnh các Như Lai
Như thế các món việc
Từ xưa chưa từng có
Nghe Phật thọ vô lượng
Tất cả đều vui nừng
Phật tiếng đồn mười phương
Rộng lợi ích chúng sanh
Tất cả đủ căn lành
Để trợ tâm vô thượng.

5. Lúc bấy giờ, Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ tát rằng: A Dật Đa! Có chúng sanh nào nghe đức Phật thọ mệnh dài lâu như thế, nhẫn đến có thể sanh một niệm tín giải, được công đức không hạn lượng được. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn, vì đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, trong tám muôn ức na do tha kiếp tu năm Pháp Ba la mật: bố thí Ba la mật, trì giới Ba la mật, nhẫn nhục Ba la mật, tinh tấn Ba la mật, thiền định Ba la mật, trừ trí tuệ Ba la mật, đem công đức này sánh với công đức tín giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng kịp một, nhẫn đến tính đếm, thí dụ, không thể biết được. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn có công đức như thế mà thối thất nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thời quyết không có lẽ đó. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

6. Nếu người cầu tuệ Phật.
Trong tám nươi muôn ức
na do tha kiếp số
Tu năm Ba la mật
Ở trong các kiếp đó
Bố thí cúng dàng Phật
Và Duyên giác đệ tử
Cùng các chúng Bồ tát,
Đồ uống ăn báu lạ
Thượng phục và đồ nằm
Chiên đàn dựng tinh xá
Dùng vườn rừng trang nghiêm
Bố thí như thế thảy
Các món đều vi diệu
Hết các kiếp số này
Để hồi hướng Phật đạo,
Nếu lại gìn cấm giớI
Thanh tịnh không thiếu sót
Cầu nơi đạo vô thượng
Được các Phật khen ngợI
Nếu lại tu nhẫn nhục
Trụ nơi chỗ điều nhu
Dầu các ác đến hại
Tâm đó chẳng khuynh động
Các người có được Pháp
Cưu lòng tăng thượng mạn
Bị bọn này khinh não
Như thế đều nhẫn được
Hoặc lại siêng tinh tấn
Chí niệm thường bền vững
Trong vô lượng ức kiếp
Một lòng chẳng trể thôi.
Lại trong vô số kiếp
Trụ nơi chỗ vắng vẻ
Hoặc ngồi hoặc kinh hành
Trừ ngủ thường nhiếp tâm
Do các nhân duyên đó
Hay sanh các thuyền định,
Tám mươi ức muôn kiếp
An trụ tâm chẳng loạn
Đem phước thiền định đó
Nguyện cầu đạo vô thượng
Ta được nhất thiết trí
Tận ngằn các thuyền định
Người đó trong trăm nghìn
Muôn ức kiếp số lâu
Tu các công đức này
Như trên đã nói rõ.
Có thiện nam, tín nữ.
Nghe ta nói thọ mệnh
Nhẫn đến một niềm tin
Phước đã hơn phước kia
Nếu người trọn không có
Tất cả các nghi hối
Thân tâm giây lát tin
Phước đó nhiều như thế.
Nếu có các Bồ tát
Vô lượng kiếp hành đạo
Nghe ta nói thọ mệnh
Đây thời tin nhận được
Các hàng người như thế
Đỉnh thụ kinh điển này
Nguyện ta thuở vị lai
Sống lâu độ chúng sanh
Như Thế tôn ngày nay
Vua trong các họ Thích
Đạo tràng rền tiếng lớn
Nói Pháp không sợ sệt
Chúng ta đời vị lai
Được mọi người tôn kính
Lúc ngồi nơi đạo tràng
Nói thọ mệnh cũng thế,
Nếu có người thâm tâm
Trong sạch mà ngay thực
Học rộng hay tổng trì
Tùy nghĩa giải lời Phật
Những người như thế đó
Nơi đây không có nghi.

7. Lại A Dật Đa! Nếu có người nghe nói đức Phật thọ mệnh dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức không có hạn lượng, có thể sanh tuệ vô thượng của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng nhiễu, dầu thơm, đèn nến cúng dàng quyển kinh, công đức của người này vô lượng vô biên có thể sanh nhất thiết chủng trí.

A Dật Đa! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu sanh lòng tin hiểu chắc, thời chánh là thấy đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng Bồ tát lớn và hàng Thanh văn vây quanh nói Pháp.

Lại thấy cõi Ta Bà này đất bằng lưu ly ngang liền bằng phẳng, dây vàng Diêm phù đàn để ngăn tám nẻo đường, cây báu bày hàng, các đài lầu nhà thảy đều các thú báu hợp thành, chúng Bồ tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc.

Và lại sau Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng tùy hỷ phải biết đó đã là tướng tin hiểu sâu chắc, huống là người đọc, tụng, thụ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai.

A Dật Đa! Thiện nam tử cùng Thiện nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp, và cất Tăng phường dùng bốn sự cúng dàng để cúng dàng chúng Tăng. Vì sao? Vì Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó thụ trì, đọc tụng kinh điển này thời là đã dựng tháp tạo lập Tăng phường cúng dàng chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bảy báu cao rộng nhỏ lần lên đến trời Phạm thiên, treo các phan lọng và các linh báu, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dàng đó rồi.

A Dật Đa! Nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này, có người hay thụ trì, hoặc tự chép hoặc bảo người chép, đó là dựng lập Tăng phường, dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các cung điện nhà cửa ba mươi hai sở, cao bằng tám cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, trăm nghìn Tỳ kheo ở nơi trong đó. Vườn, rừng, ao tắm, chỗ kinh hành, hang ngồi thuyền, y phục đồ uống ăn, giường nệm, thuốc thang tất cả đồ vui dẫy đầy trong đó, Tăng phường có ngần ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế, số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền cúng dàng nơi ta và Tỳ kheo tăng.

Cho nên ta nói: Sau khi Như Lai diệt độ nếu có người thụ trì, đọc tụng, vì người khác nói. Hoặc mình chép hoặc bảo người chép, cúng dàng kinh quyển thời chẳng cần lại dựng chùa tháp và tạo lập Tăng phường cúng dàng chúng Tăng. Huống lại có người hay thụ trì kinh này mà gồm tu hành, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, công  đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên.

Thí như hư không, đông, tây, nam, bắc, bốn phía trên, dưới vô lượng vô biên, công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Nếu có người đọc tụng thụ trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập Tăng phường cúng dàng khen ngợi chúng Thanh văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn Pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ tát.

Lại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này, lại có thể thanh tịnh trì giới cùng người nhu hòa mà chung cùng ở, nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thuyền được các món định sâu, tinh tấn mạnh mẽ nhiếp các Pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp.

A Dật Đa! Nếu sau khi ta diệt độ các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thụ trì, đọc tụng kinh điển này lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo tràng gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác ngồi dưới gốc đạo thụ.

A Dật Đa! Chỗ của Thiện nam tử cùng Thiện nữ nhân đó hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dàng như tháp của Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

8. Sau khi ta diệt độ
Hay phụng trì kinh này
Người đó phúc vô lượng
Như trên đã nói rõ.
Đó thời là đầy đủ
Tất cả các cúng dàng
Dùng xá lợi xây tháp
Bảy báu để trang nghiêm.
Chùa chiền rất cao rộng
Nhỏ lần đến Phạm Thiên
Linh báu nghìn muôn ức
Gió động vang tiếng mầu,
Lại trong vô lượng kiếp
Mà cúng dàng tháp đó
Hoa hương, các chuỗi ngọc
Thiên y, các kỹ nhạc
Thắp đèn dầu nến thơm
Quanh khắp thường soi sáng,
Lúc đời ác mạt Pháp
Người hay trì kinh này
Thời là đã đầy đủ
Các cúng dàng như trên.
Nếu hay trì kinh này
Thời như Phật hiện tại
Dùng ngưu đầu chiên đàn
Dựng Tăng phường cúng dàng
Nhà ba mươi hai sở
Cao tám cây Đa la
Đồ ngon y phục tốt
Giường nằm đều đầy đủ.
Trăm nghìn chúng nương ở
Vườn rừng các ao tắm
Chỗ kinh hành, ngồi thuyền
Các món đều nghiêm tốt.
Nếu có lòng tín hiểu
Thụ trì, đọc tụng biên
Nếu lại bảo người biên
Và cúng dàng kinh quyển.
Rải hoa hương, hương bột
Dùng tu mạn, chiêm bặc
A đề, Mục đa dà
Ướp dầu thường đốt đó
Người cúng dàng như thế
Được công đức vô lượng
Như hư không vô biên
Phước đó cũng như thế.
Huống lại trì kinh này
Gồm bố thí trì giới,
Nhẫn nhục ưa thuyền định
Chẳng sân, chẳng ác khẩu
Cung kính nơi tháp miếu
Khiêm hạ các Tỳ kheo
Xa lìa tâm tự cao
Thường nghĩ suy trí tuệ,
Có gạn hỏi chẳng sân
Tùy thuận vì giải nói
Nếu làm được hạnh đó
Công đức chẳng lường được.
Nếu thấy Pháp sư này
Nên công đức như thế
Phải dùng hoa trời rải
Áo trời trùm thân kia
Đầu mặt tiếp chân lạy
Sinh lòng tưởng như Phật,
Lại nên nghĩ thế này:
Chẳng lâu đến đạo thụ
Được vô lậu vô vi
Rộng lợi các người trời
Chỗ trụ chỉ của kia
Kinh hành hoặc ngồi nằm
Nhẫn đến nói một kệ
Trong đây nên xây tháp
Trang nghiêm cho tốt đẹp
Các món đem cúng dàng,
Phật tử ở chỗ này
Thời là Phật thụ dụng
Thường ở nơi trong đó
Kinh hành và ngồi nằm.


NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT.