Saddharma Puṇḍarīka Sūtra – 妙法蓮華經 – Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Nước Trung Hoa – triều Hậu Tần (384~417) thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc
 Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập (344~413) Hán dịch từ Phạn văn năm 406
Tỳ kheo Thích Trí Tịnh (1917~2014) Việt dịch từ Hán văn
Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản năm 1988
daithua.com biên tập năm 2020

ĐÀ LA NI


1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệch áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: “Thế tôn! Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu phước đức?”.

Phật bảo Ngài Dược Vương: “Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn cúng dường tám trăm muôn ức na do tha hằng hà sa các Đức Phật. Ý ông nghĩ sao? Người đó được phước đức có nhiều chăng?”.

Thưa Thế tôn! Rất nhiều.

2. Phật nói: “Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thì công đức rất nhiều”. Lúc đó, Ngài Dược Vương Bồ tát bạch Phật rằng: “Thế tôn! Con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà la ni để giữ gìn đó”. Liền nói chú rằng:

“Anye manye mane mamane citte carite same samitā viśānte mukte muktatame same avisame samasame jaye kṣaye akṣaye akṣiṇe śānte samite dhāraṇi ālokabhāṣe pratyavekṣaṇi nidhiru abhyantaranirviṣte abhyantarapāriśuddhi mutkule araḍe paraḍe sukāṇkṣi asamasame buddhavilokite dharmaparikśite saṃgha nirghoṣanirghoṇi bhayā bhayaviśodhani mantre mantrākṣayate rute rutakauśalye akṣaye ak ṣayavanatāye vakkule valoḍa amanyanatāye”.

Thế tôn! Thần chú Đà la ni này là của sáu mươi hai ức hằng hà sa các đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này, thì là xâm hủy các đức Phật rồi.

Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Dược Vương! Ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp sư đó, nên nói chú Đà la ni này, được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh”.

3. Lúc bấy giờ, Ngài Dõng Thí Bồ tát bạch Phật rằng: “Thế tôn! Con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà la ni. Nếu vị Pháp sư đó được chú Đà la ni này, hoặc Dạ xoa, La sát hoặc Phú đan na hoặc Cát giá, hoặc Cưu bàn trà, hoặc ngạ quỷ,… rình tìm chỗ dở của Pháp sư không thể được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

“Jvale mahājvale ukke mukke aḍe aḍāvati nṛtye nṛtyāvati iṭṭini viṭṭini ciṭṭini nṛtyani nṛtyāvati”.

Thế Tôn! Thần chú Đà la ni này của hằng hà sa các đức Phật nói, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này thì là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

4. Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên vương, vì trời hộ đời bạch Phật rằng: “Thế tôn! Con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị Pháp sư đó mà nói Đà la ni này. Liền nói chú rằng:

“Aṭṭe naṭṭe vanaṭṭe anaḍe nāḍi kunaḍi”.

Thế tôn! Dùng thần chú này ủng hộ Pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn.

5. Bấy giờ Trì Quốc Thiên vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức na do tha chúng Càn thát bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chấp tay bạch Phật rằng: ” Thế tôn! Con cũng dùng thần chú Đà la ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa”. Liền nói chú rằng:

“Agaṇe gaṇe gauri gandhāri caṇḍāli mātaṅgi jaṅguli vrūsaṇi agasti”.

Thế tôn! Thần chú Đà la ni này là của bốn mươi hai ức các đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này thì là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

6. Bấy giờ có những La sát nữ: một, tên Lam Bà; hai, tên Tỳ Lam Bà; ba, tên Khúc Xỉ; bốn, tên Hoa Xỉ; năm, tên Hắc Xỉ; sáu, tên Đa Phát; bảy, tên Vô Yếm Túc; tám, tên Trì Anh Lạc; chín, tên Cao Đế; mười, tên Đoạt Nhứt Thiết Chúng Sanh Tinh Khí. Mười vị La sát nữ đó cùng với quỷ Tử Mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: “Thế tôn! Chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp sư, thì làm cho chẳng được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

“Iti me iti me iti me iti me iti me nime nime nime nime nime ruhe ruhe ruhe ruhe stuhe stuhe stuhe stuhe stuhe”.

Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp sư, hoặc Dạ xoa, hoặc La sát, hoặc Ngạ quỷ hoặc Phú đan na, hoặc Cát giá hoặc Tỳ đà la, hoặc Kiền đà hoặc Ô ma lặc đà, hoặc A bạt ma la, hoặc Dạ xoa cát giá, hoặc Nhân cát giá, hoặc quỷ làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại.

Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng:

Nếu chẳng thuận chú ta
Não loạn người nói Pháp
Đầu vỡ làm bảy phần
Như nhánh cây A lê
Như tội giết cha mẹ
Cũng như họa ép dầu
Cân lường khi dối người
Tội Điều đạt phá Tăng
Kẻ phạm Pháp sư đây
Sẽ mắc họa như thế.

Những La sát nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: “Thế tôn! Chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng tu hành kinh này, làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc”.

7. Phật bảo các La sát nữ: “Hay thay! Hay thay! Các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan, lọng, kỹ nhạc, thắp các thứ đèn: đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa Tô na ma, đèn dầu hoa chiêm bặc, đèn dầu hoa Bà sư ca, đèn dầu hoa Ưu bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế. Cao Đế! Các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những Pháp sư như thế”.

Lúc nói phẩm “Đà la ni” này, có sáu muôn tám nghìn người được vô sanh Pháp nhẫn.


NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT.