Skip to content

Các Đà La Ni này được trích từ phẩm 27phẩm 22 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Phổ Hiền Bồ tát

“Ađanđê Đanđapàti Đanđavatàni Đanđacùxalê Đanđaxùđari Đari Xùđarapàti Butđapasỳani Đaràni Avatàni Samvatàni Sangapàrisìtê Sanganìgatàni Đạcmapàri Sìtê Sacva Satva Rutacô Salỳa Nugatê Sima Viriđìtê”.

Dược Vương Bồ tát

“Aniê Maniê Manê Màmanê Kittê Càritê Samê Samitàvi Santê Muttê Múttatàmê Samê Avisamê Samasamê Gadê Sadê Asìnê Săntêsani Đaràni Alôkabàsê Racha Vêsàni Niđìni Abyantaravisìtê Utcùlê Mutkùlê Asàdê Paràđê Sucănsi Asamasamê Butđavì Lôkìtê Đacma Pàrisìtê Sanganìgôsàni Nìgô Sàni Bada Bada Sôđàni Mantrê Mantra Sadàtê Ruta Côsalìê Asàdê Asavanatàda Vacùlê Valồđa Amanyantàya”.

Dõng Thí Bồ tát

“Valê Mahavalê Útkê Mutkê Ađê Ađavàti Trichê Tricha Vàti Ichìni Vichìni Kichìni Tritti Tricha Vàti Xoaha”.

Tỳ Sa Môn Thiên vương

“Áttê Náttê Vanáttê Anađê Nađi Cùnađi Xoaha”.

Trì Quốc Thiên vương

“Aganê Ganê Gôri Ganđàri Kanđàli Matăngi Bùcasi Sanculê Rùxaly Xoaha”.

Thập nữ La sát & quỷ Tử Mẫu

“Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Xoaha”.