Skip to content
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Portfolio Categories
Kinh Duy Ma Cật
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Vô Lượng Nghĩa
Lược giải kinh Duy Ma Cật
Lược giải kinh Hoa Nghiêm
Lược giải kinh Pháp Hoa
Nội dung kinh Duy Ma Cật
Nội dung kinh Hoa Nghiêm
Nội dung kinh Pháp Hoa
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Lại ví dụ: Giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những tâm sai biệt của những chúng sanh trong vô số thế giới ở phương Đông. Nới rộng nhẫn đến những tâm sai biệt của những chúng sanh trong thập phương thế giới, còn có thể biết ngằn mé.Công đức căn...

Chi tiết »
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 10: Pháp Sư

Nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết được gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.Vì sao? Vì đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của Bồ tát đều thuộc kinh này, kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này, xa kín nhiệm...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Những gì là đại Bồ tát biện tạng? Bồ tát nầy có trí huệ rất sâu, biết rõ thiệt tướng, rộng vì chúng sanh diễn thuyết các pháp chẳng trái với kinh điển của chư Phật. Diễn thuyết một phẩm pháp nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết phẩm pháp. Diễn thuyết một Phật...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Tín

Giữa hồng trần chẳng nhiễm bụi trần.Từ chơn tánh hiện lên cuộc đời, họ là Đại sĩ, Bồ tát lớn, tất nhiên không quan tâm đến tầm thường của thế gian. Tuy sống trên cuộc đời, nhưng họ thường trú ở chơn tâm, vượt qua hàng rào thức uẩn, tức những nghĩ tưởng lăng xăng...

Chi tiết »

Thư viện hình ảnh

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categories
Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh Cà Mau
Tỉnh Hậu Giang
Tỉnh Kiên Giang
Tỉnh Long An
Tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Tây Ninh
Tỉnh Tiền Giang