Skip to content
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Portfolio Categories
Kinh Duy Ma Cật
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Vô Lượng Nghĩa
Lược giải kinh Duy Ma Cật
Lược giải kinh Hoa Nghiêm
Lược giải kinh Pháp Hoa
Nội dung kinh Duy Ma Cật
Nội dung kinh Hoa Nghiêm
Nội dung kinh Pháp Hoa
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Bằng sự nhu hoà thuận nhẫn, ông nhiếp phục người sân hận.Bằng đại tinh tấn, ông nhiếp phục người biếng nhác.Bằng tâm thiền tịch để nhiếp phục những kẻ có tâm ý vọng động.Bằng huệ quyết định để nhiếp phục những hạng vô trí.Tuy là hàng bạch y ông vẫn tuân hành mọi luật tắc...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Thế nào là giới chẳng não hại? Bồ tát nầy chẳng nhơn nơi giới mà học những chú thuật, tạo làm phương thuốc não hại chúng sanh, chỉ vì cứu hộ chúng sanh mà trì giới.Thế nào là giới chẳng tạp? Bồ tát nầy chẳng chấp biên kiến, chẳng trì giới tạp, chỉ quán duyên...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 30: A Tăng Kỳ

Cực lượng lần cực lượng làm một a mạ đát la.A mạ đát la lần a mạ đát la làm một bột mạ đát la.Bột mạ đát la lần bột mạ đát la làm một già mạ đát la.Già mạ đát la lần già mạ đát la làm một na mạ đát la.Na mạ đát...

Chi tiết »
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 4: Tín Giải

Tuy cùng tử bỏ cha, nhưng người cha vẫn nhớ con, chạy đi tìm, ví cho Đức Phật ở thế giới thanh tịnh đẹp đẽ là Thật Báo trang nghiêm. Vì thương chúng sanh, Ngài trở lại thế giới Ta Bà, mang thân phàm phu giống mọi người. Người cha tìm con không gặp, liền...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Định

3. Thứ Đệ Biến Vãng Hành Chư Phật Quốc ĐộĐắc được định thứ hai, Bồ tát sẽ có định thứ ba, nhìn thấy tất cả Phật, Bồ tát đều có thế giới riêng và các Ngài ra vào tự tại các thế giới này. Có thể hiểu rằng trước kia, tâm ác độc, nên người...

Chi tiết »

Thư viện hình ảnh

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categories
Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh Cà Mau
Tỉnh Hậu Giang
Tỉnh Kiên Giang
Tỉnh Long An
Tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Tây Ninh
Tỉnh Tiền Giang