Skip to content
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Portfolio Categories
Kinh Duy Ma Cật
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Vô Lượng Nghĩa
Lược giải kinh Duy Ma Cật
Lược giải kinh Hoa Nghiêm
Lược giải kinh Pháp Hoa
Nội dung kinh Duy Ma Cật
Nội dung kinh Hoa Nghiêm
Nội dung kinh Pháp Hoa
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 8: Phật Đạo

Chúng ta còn là phàm phu chính hiệu, chưa phá được phiền não thế gian, tự cân nhắc thấy mình chưa thể hành Phật đạo bằng con đường phi đạo được. Hàng Nhị thừa A la hán đã ra khỏi tam giới, bước vào chặng đường tu thứ hai của Bồ tát để tiến lên...

Chi tiết »
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đồng nhau để suy nghĩ, trao đổi và tập làm theo Phật, Bồ tát, Thánh Tăng để cùng trở thành Như Lai, Hiền Thánh. Không phải đồng nhau để làm ác, chống phá, xuyên tạc người. Ta và pháp lữ cố tìm lý nhiệm mầu, sống với...

Chi tiết »
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Sao lại như vậy?Vì người thấy pháp vô vi rồi vào chánh vị thì không còn phát tâm cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cũng như trên gò đất cao thì làm sao nảy nở hoa sen; chỉ mọc nơi chỗ đầm lầy mới mọc hoa này. Cũng vậy, người thấy pháp vô vi...

Chi tiết »
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Ai có hai pháp này, nên biết, đó là Bồ tát tân học, chỉ tự làm hại mình, không thể điều phục được tâm mình ở trong thâm pháp.Này Di Lặc, lại có hai pháp, mà Bồ tát tuy có tín giải thâm pháp nhưng vẫn tự làm tổn thương mình nên không thể chứng...

Chi tiết »
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Lúc ấy các vị Phạm Thiên vương một lòng đồng tiếng nói kệ rằng:Khi đó, Đức Đại Thông Trí Thắng lặng yên nhận lời đó.Phương Tây Nam nhẫn đến phương dưới cũng lại như thế.Bấy giờ, năm trăm muôn ức cõi nước ở thượng phương, các vị Đại Phạm Thiên vương thảy đều tự thấy...

Chi tiết »

Thư viện hình ảnh

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categories
Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh Cà Mau
Tỉnh Hậu Giang
Tỉnh Kiên Giang
Tỉnh Long An
Tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Tây Ninh
Tỉnh Tiền Giang