Skip to content
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Bồ Tát Phổ Hiền

Xưa kia Thầy tôi dạy rằng ở thác ghềnh, chúng ta phải ra sức chống chèo. Việc tu hành cũng vậy, giai đoạn đầu tu giống như ở sông, sơ hở một chút, thuyền sẽ đâm vào đá, cơi lên bờ. Nhưng ra biển, mượn sức gió căng buồm, đẩy thuyền đi nhanh không cực...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Địa

Ở đệ Thất địa, Bồ tát tu Phương tiện. Nay được phương tiện này, ngày mai thấy việc người thành tựu, nhưng Bồ tát chưa làm được, thì phải tu nữa để có phương tiện đó. Khi nào đầy đủ phương tiện, làm gì cũng xuất sắc là đã đạt phương tiện Ba la mật....
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 12: Thấy Phật A Súc

Xá Lợi Phất hỏi Duy Ma rằng ngài ở đây muốn qua thế giới Phật Vô Động không được. Tại sao Duy Ma ở thế giới Vô Động mà qua đây mang thân Tứ đại Ngũ ấm làm chi cho khổ. Duy Ma trả lời Tứ đại Ngũ ấm là Tứ đại Ngũ ấm, Bồ...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 31: Thọ Lượng

Một kiếp ở Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới là một ngày một đêm nơi Ly Cấu thế giới, cõi của Pháp Tràng Phật. Một kiếp ở Ly Cấu thế giới là một ngày một đêm nơi Thiện Đăng thế giới, cõi của Sư Tử Phật. Một kiếp ở Thiện Đăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật.  Một...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân

Sư Tử Tần Thân tiêu biểu cho Phật thân, bề ngoài mang hình tướng Tỳ kheo ni nhưng khả năng vượt hơn Bồ tát Di Lặc. Di Lặc cho biết ngài không bằng Sư Tử Tần Thân vốn là Phật rồi, nhưng thị hiện thân hình Tỳ kheo ni đang ở trong vườn Đại Quang....
0beae94b2c95d8cd0ff1ac73472e991e

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 10: Ma Sự – Ngũ Ấm Là Năm Vọng Tưởng – Lợi Ích Lớn Lao Của Kinh

A Nan, Thiện nam tử kia, tu phép Tam ma địa, khi Hành ấm hết rồi, thì cái then chốt lay động u ẩn chung, sanh ra các loài thế gian, bỗng được xóa bỏ; giềng mối vi tế, quan hệ sâu xa gây nghiệp chịu báo của ngã thể chúng sanh, cảm ứng đều...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 9: Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

Sau khi thọ ký cho Phú Lâu Na, Phật thấu rõ tâm trạng của các La hán trong chúng hội. Họ cũng đang mong mỏi được thành Phật và phát nguyện tiếp tục đi trên lộ trình của Phú Lâu Na. Ngài liền thọ ký cho một ngàn hai trăm vị La hán, đứng đầu...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 4: Tín Giải

Người cha từ trước đến nay, tìm con không được bèn ở lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn của báu vô lượng, các kho đụn, vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, pha lê, châu ngọc,… thảy đều đầy tràn; tôi tớ, thần tá, lại dân rất đông, voi,...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 10: Phật Hương Tích

Duy Ma nhắc Xá Lợi Phất những sự liên hệ của chúng ta để tồn tại bằng cách vận dụng tâm như thế nào để hấp thụ sự vật vào cơ thể. Hành giả ăn như vậy không mất gì của người thế gian, là cách ăn của người đắc đạo. Vì vậy, bậc La...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 3: Thí Dụ

Thưa Thế Tôn! Không, ông Trưởng giả chỉ làm cho các con được khỏi nạn lửa, toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn! Dầu...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn

Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn cho Thiện Tài biết rằng khi Phật ra đời, cảnh sắc vườn Lâm Tỳ Ni thay đổi khác thường. Cây cối xanh tươi đẹp kỳ lạ, cây Vô Ưu nở hoa từ gốc đến ngọn, tỏa hương thơm ngát. Cây quý hiếm nở hoa, cảnh quang đẹp chưa từng...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo

Luyện mình thành người đức hạnh, tức ba nghiệp thuần hòa, chỉ quyết tâm làm đạo, việc bình thường khác không nghĩ đến và không làm. Một người có đức hạnh thật, chắc chắn người khác nhìn thấy phải có cảm tình ngay. Không đức hạnh, ăn nói bừa bãi, hiện tướng hung dữ, thì...