Skip to content
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 35: Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức

Này chư thiên Tử! Cũng vậy, tất cả các nghiệp dầu hay xuất sanh các quả báo mà không chỗ đến và đi. Ví như nhà huyễn thuật, huyễn hoặc mắt người. Phải biết các nghiệp cũng như vậy. Nếu biết được như trên đây, thời là chơn thiệt sám hối tất cả tội ác...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó: Nhớ việc gì? Nghĩ việc gì? Tu việc gì? Nhớ thế nào? Nghĩ thế nào? Tu thế nào? Dùng pháp gì để nhớ? Dùng pháp gì để nghĩ? Dùng pháp gì để tu? Dùng pháp gì đặng pháp...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 5: Hoa Tạng Thế Giới

Mười Phật sát vi trần số thế giới hình giang hà. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình nước xoáy.  Mười Phật sát vi trần số thế giới hình trục xe. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình lễ đàn.  Mười Phật sát vi trần số thế giới hình rừng cây....
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với vua Đại Quang

Tóm lại, qua hình ảnh của hai ông vua ác và thiện cho chúng ta ý thức kết hợp thiện và ác, trong ác có thiện và ngược lại trong thiện có ác. Biết như vậy mới có thể tu hành đắc đạo. Thí dụ như có Phật tử tu hành tốt, cúng dường nhiều,...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với bà kỹ nữ Tu Mật Đa

Từ trong tâm tưởng, Thiện Tài nghe bà Tu Mật Đa nói rằng bà đã chứng được pháp Vô tham dục tế. Quả thật, vì bà Tu Mật Đa chứng pháp Vô tham dục, hoàn toàn thanh tịnh nên sắc đẹp của bà không làm cho người khởi lên lòng tham dục. Hảo tướng của...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Vì lợi thế gian phát đại tâmTâm đó khắp cùng cả mười phươngChúng sanh, quốc độ pháp tam thếPhật và Bồ tát biển tối thắng.Rốt ráo hư không khắp Pháp giớiChỗ có tất cả những thế gianNhư các Phật pháp đều qua đếnPhát tâm như vậy bất thối chuyển.Từ niệm chúng sanh không tạm bỏLìa...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Nhớ lại xưa kia, có lần con đang giảng cho Thiên vương Đâu Suất và quyến thuộc về sự thực hành ở địa vị bất thối chuyển, Duy Ma Cật bỗng đến và nói với con: Thưa Di Lặc, khi Đức Thế Tôn thọ ký Nhân giả còn một đời nữa sẽ chứng đắc Vô...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát đi trên phi đạo như vậy là Bồ tát thông đạt Phật đạo. Thế nào là chủng tánh của Như Lai? Hữu thân là chủng tánh; vô minh và hữu ái là chủng tánh; tham, sân, si là chủng tánh; bốn điên đảo là chủng tánh; năm chướng cái...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Nội dung kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thay lời tựa

Hòa thượng Thích Đức Niệm (1936~2003)...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 37: Như Lai Xuất Hiện

Lại nữa, chư Phật tử! Ví như đại hải, nước biển chảy ngầm khắp dưới đất của bốn châu thiên hạ và tám mươi ức tiểu châu, có ai đào đất đều được nước cả. Nhưng đại hải vẫn không có phân biệt là mình phát ra nước chảy ngầm khắp nơi. Nước biển Phật...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Thọ và bất thọ là hai. Nếu không thọ các pháp thì không khả đắc. Vì không khả đắc cho nên không thủ, không xả, không tác, không hành. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị. Cáu bẩn và thanh tịnh là hai. Thấy được tánh của cáu bẩn thì không còn tướng tịnh, thuận...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Bồ tát nên an ủi một Bồ tát đang bệnh như vậy để khiến cho hoan hỷ. Làm sao Bồ tát đang bệnh chế ngự được tâm mình? Bồ tát đang bệnh nên nghĩ rằng: Bệnh này đến từ những phiền não và vọng tưởng điên đảo của nhiều đời trước. Không có pháp nào...