Skip to content
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 29: Thập Nhẫn

Dầu biết các pháp xa lìa văn tự không thể ngôn thuyếtmà thường thuyết pháp biện tài vô tận. Dầu chẳng chấp lấy việc giáo hóa chúng sanh mà chẳng bỏ đại bi, vì độ tất cả mà Chuyển pháp luân. Dầu vì chúng sanh khai thị nhơn duyên quá khứ mà biết tánh nhơn...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Thiên thần đáp: Hãy đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai, sẽ được giải thích đầy đủ. Hãy đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai, sẽ được giải thích đầy đủ. Nguyệt Cái lập tức đến Dược Vương Như Lai, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên, hỏi Phật: Bạch...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ

Diệu pháp này không nói được, nhưng nắm được Diệu pháp thì biến nó thành phương tiện làm đạo. Diệu pháp hay pháp vô ngôn mà Thiện Tài chứng được ở điện Tỳ Lô Giá Na với Từ Hạnh, khi mang sử dụng trên cuộc đời để độ sanh gọi là khai phương tiện môn,...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 1: Tựa

Tám người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với ngài Diệu Quang, ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật rốt...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 16: Như Lai Thọ Lượng

Các Thiện nam tử! Ý ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tánh biết được số đó chăng? Thế Tôn! Các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tánh được, đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả Thanh văn, Duyên giác dùng trí...
a508e63e9d54bbf610a3c8ae20c7cfa1

Nội dung kinh A Di Đà

Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy....
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

3. Tám trăm công đức nơi mũi Hành giả phân biệt tất cả mùi vị dù xa hay gần. Biết được mùi hương của Phật, Bồ tát, A la hán, trời Phạm Thiên, cho đến tất cả loài súc sanh, ngạ quỷ, A tu la tới với hành giả. Hành giả nghe mùi đều biết...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh

Dạ thần cho Thiện Tài biết rằng họ đã ở trên cuộc đời này bao nhiêu kiếp, đã từng làm vua, làm tướng, làm thương gia, làm đồng nam, đồng nữ, làm Phật… và họ thấy biết tất cả. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm phải lưu ý điều quan trọng này. Ngày nay cùng...
0beae94b2c95d8cd0ff1ac73472e991e

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 7: Thần Chú “Thủ Lăng Nghiêm” – Nguyên Nhân Điên Đảo Của Mười Hai Loài Chúng Sanh

A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm niệm, thì tôi đã nói rằng: Người muốn vào Tam ma địa, tu học Pháp môn nhiệm mầu, cầu đạo Bồ tát; trước hết cần giữ 4 thứ luật nghi đó trong sáng như giá, như sương, tự không thể sanh ra được tất cả ngành lá; ba ý...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 6: Thọ Ký

Đức Phật quan sát thấy suốt mọi diễn biến của cuộc đời từ vô thỉ đến tận vị lai tế của bốn vị đại đệ tử Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề. Ngài mới thọ ký cho các vị này được. Sự thọ ký còn bao hàm sự bảo chứng...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống,… đều thuận Chánh pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi Tam thiên Đại thiên, lòng nghĩ, tưởng, lòng động tác, lòng hý luận, thảy đều biết đó. Dầu chưa được trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế,...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Tín

Bước đường tu của chúng ta trong giai đoạn Thập Tín nhằm xây dựng niềm tin của mình cho vững chắc ở Tam bảo. Phát tâm Bồ đề và trụ Thập Tín, làm sao gắn liền niềm tin tuyệt đối với Phật, sống chết với đạo và truyền niềm tin vững mạnh ấy cho người....