Skip to content
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categories
Kinh A Di Đà
Kinh Duy Ma Cật
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Vô Lượng Nghĩa
Lược giải kinh Duy Ma Cật
Lược giải kinh Hoa Nghiêm
Lược giải kinh Pháp Hoa
Nội dung kinh Duy Ma Cật
Nội dung kinh Hoa Nghiêm
Nội dung kinh Pháp Hoa
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Hiện ở Niết bàn vẫn không dứt lìa sanh tử.Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát đi trên phi đạo như vậy là Bồ tát thông đạt Phật đạo.Thế nào là chủng tánh của Như Lai?Hữu thân là chủng tánh; vô minh và hữu ái là chủng tánh; tham, sân, si là chủng tánh; bốn điên...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 21: Thập Hạnh

Bồ tát này lại sanh tâm tăng thượng như vầy: Nếu tôi chẳng làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng giải thoát, mà tôi trước thành Vô thượng Bồ đề thời trái bổn nguyện của tôi, không nên như vậy. Vì thế nên tôi phải làm cho tất cả chúng sanh...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Người đáng dùng thân Duyên giác được độ thoát, liền hiện thân Duyên giác mà vì đó nói pháp.Người đáng dùng thân Thanh văn được độ thoát, liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp.Người đáng dùng thân Phạm vương được độ thoát, liền hiện thân Phạm vương mà vì đó nói pháp.Người...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 28: Chúc Lụy

Đức Phật nêu lên những mô hình tiêu biểu giữ được pháp chân thật tồn tại lợi lạc ở Ta Bà. Đại chúng cảm nhận được hạnh nguyện và việc làm kiên cố của chư Bồ tát trên bước đường hoằng hóa độ sanh. Đức Phật từ pháp tòa bước xuống xoa đảnh các Bồ...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 10: Pháp Sư

Nếu đọc mà còn dao động trước hoàn cảnh và người khác nghe khởi tâm phiền não, thì chưa phải là pháp sư. Hoặc đọc kinh, nhưng thiếu niềm tin, cũng giống như người không có tay vào kho báu, không thể lấy được.Tụng kinh Pháp Hoa:Hành giả tụng kinh bằng tất cả lòng thành...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Ngươi có nhìn thấy thế giới Diệu Hỷ và Đức Vô Động Như Lai chưa?Vâng, con đã thấy, bạch Thế Tôn. Con ước nguyện hết thảy chúng sanh đều được quốc độ thanh tịnh như cõi Phật Vô Động và thần thông lực như của Duy Ma Cật.Bạch Thế Tôn, chúng con thật sự được...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 13: Trì

Các vị Tỳ kheo ni nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng:Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn tám mươi muôn ức na do tha vị Đại Bồ tát, các vị Bồ tát đó đều là bậc Bất thối chuyển, Chuyển pháp luân bất thối được các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy,...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Hạng ưa thích trang sức văn từ hoa mỹ, nên biết, đó là hàng Bồ tát tân học. Nếu được nghe kinh điển vô nhiễm, vô trước, thậm thâm như vậy mà không kinh sợ; sau khi nghe rồi bằng tịnh tâm mà thọ trì, đọc tụng, như thuyết tu hành, nên biết, đó là...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Ngày nay, chúng ta thọ trì kinh Pháp Hoa không thành tựu công đức, vì tu sai pháp. Thí dụ ta vừa làm được một việc nhỏ, liền khởi lên niệm sai trái, tức thì công đức cũng biến mất ngay. Được ý căn thanh tịnh, hành giả tu hành không cần dụng tâm. Chỉ...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di

Thật vậy, xã hội Ấn Độ thời bấy giờ trọng nam khinh nữ, không bao giờ đàn ông lại lóng tai nghe đàn bà dạy. Nhiệm vụ của người phụ nữ chỉ là cái máy đẻ. Nhưng Đức Phật đã hướng dẫn mọi người về một tầm nhìn chính xác hơn, theo đó, có người...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Thưa Xá Lợi Phất nhà này luôn hiện tám pháp chưa từng có, rất khó gặp. Những gì là tám? Thứ nhất, nhà này được rọi sáng bằng ánh kim quang suốt cả ngày đêm không khác nhau; chẳng cần đến mặt trời hay mặt trăng mới sáng. Thứ hai, những ai bước vào nhà...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Vì muốn được như vậy mà Bồ tát phát tâm Vô thượng Bồ đề.Lại ví dụ: Giả sử có người trong khoảng một niệm đem các thứ thượng vị ẩm thực, y phục, hoa hương, phan lọng, tăng già lam, cung điện thượng diệu, màn trướng báu, những tòa sư tử trang nghiêm và những...