Skip to content
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 10: Pháp Sư

Thọ là nhận kinh từ Phật và trì là giữ được trong tâm. Tất cả pháp của Phật được hành giả tiếp thu, giữ gìn một cách trọn vẹn và làm lợi ích cho chúng sanh, để pháp còn mãi trên cuộc đời. Làm như vậy là thọ trì được tạng bí yếu Như Lai....
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 14: Chúc Lụy

Như vậy Đại thừa hiểu về Đức Phật không còn là một con người, Phật là huệ giác. Khi ta sáng suốt Giác ngộ, ta là Phật. Do sáng suốt nhìn thấy sự vật đúng như thật là thấy chân lý. Pháp là chân lý. Sống đúng chân lý hay đúng quy luật, không có...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo

Thiện Tài thì khác hẳn, nhờ Bồ tát Văn Thù khai tâm, liền nhớ ngay cõi này là chốn giả tạm, khổ đau, không phải là chốn quê nhà vĩnh hằng của ông. Nhận thức sâu sắc như vậy, Thiện Tài một lòng cầu thỉnh Bồ tát Văn Thù chỉ dạy phương cách thoát ly...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 13: Trì

Chúng ta ngày nay thấy khó khăn mà chùn bước thì chưa phải là hành giả Pháp Hoa. Tâm chúng ta còn sợ sệt trước những khó khăn, tự biết ta là Bồ tát giả. Sống trong đời ngũ trược ác thế, bên ngoài đã gặp những người hung ác, ta vào chùa tìm pháp...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Tại sao? Tại vì văn tự và ngôn thuyết không có tự tánh, đó là giải thoát.  Tướng của giải thoát, đó là các pháp. Khi Duy Ma Cật nói xong pháp này, hai trăm người con của chư thiên chứng được sự minh tịnh của pháp nhãn. Vì thế con biết mình chưa đủ...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Vì sao? Vì sau này sẽ có những thiện nam, tín nữ cũng như chư trời, rồng, quỷ thần, Càn thát bà, La sát phát tâm cầu Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hâm mộ đại pháp. Nếu để cho họ không được nghe những kinh như vầy, sẽ mất nhiều lợi ích....
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 4: Thế Giới Thành Tựu

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát, muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng: Trong một vi trần nhiều sát hảiChỗ nơi riêng khác đều nghiêm tịnhVô lượng như vậy và một cõiMỗi mỗi chia khác không xen tạp.Trong mỗi vi trần vô lượng PhậtTùy...
02f7de80a08a6f472fdcc26e657cd3e5

Kinh Vô Lượng Nghĩa – Dẫn nhập

1. Chuyển phiền não thành Bồ đề Khi hành giả thọ trì kinh, tâm duyên được với kinh và Phật, công đức lành sanh ra. Những sự ngăn che của phàm phu tự tan biến, Lục căn trở thành thanh tịnh. Tất cả phiền não trước kia tác hại hành giả bao nhiêu, nay đều...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 8: Tứ Thánh Đế

Chư Phật tử! Ở Chấn Âm thế giới, về khổ thánh đế, hoặc gọi là dấu lỗi, là thế gian, là sở y, là ngạo mạn, là tánh nhiễm trước, là dòng chảy mau, là chẳng vui được, là che dấu, là mau diệt, là khó điều. Chư Phật tử! Ở Chấn Âm thế giới,...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 1: Tựa

Phật Thích Ca và Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều nói pháp giống nhau và theo cùng một nghi thức giống nhau, đã thể hiện chân lý chỉ có một. Nếu hai Đức Phật nói pháp không giống nhau, thì pháp đó không phải là pháp chân thật, chỉ là phương tiện. Phật Nhật Nguyệt...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Thành tựu pháp cúng dường dẫn đến giải được pháp ngữ, tuy không biểu lộ bằng lời nói mà là một sự thật. Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ tát giải được Nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn, hay pháp ngữ. Nhưng trên thực tế,...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 27: Thập Định

Đại Bồ tát nơi Tam ma địa nầy, nội thân nhập ngoại thân khởi, ngoại thân nhập nội thân khởi, đồng thân nhập dị thân khởi, dị thân nhập đồng thân khởi, nhơn thân nhập dạ xoa thân khởi, dạ xoa thân nhập long thân khởi, long thân nhập a tu la thân khởi, a tu la thân...