Skip to content
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 10: Phật Hương Tích

Bồ tát biến hóa theo tia sáng bay đến nước Chúng Hương đảnh lễ Phật và nói đúng lời Duy Ma dặn, không khác. Đọc đến đây chúng ta dễ lạc vào con đường thần thoại. Điểm này theo kiến giải của giáo sư Nomura, ngày xưa có thể hiểu và giải thích dưới dạng...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Vì vậy, Quan Âm liên hệ mật thiết với chúng ta không nghĩ bàn được. Từ Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ đến Việt Nam, ở đâu cũng thờ ngài trong tự viện hoặc lộ thiên. Thấy tôn tượng ngài, chúng ta cảm được công hạnh của Bồ tát Quan Âm đối với...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 3: Chúng Đệ Tử

Duy Ma nhắc nhở Xá Lợi Phất không nên dẫm chân vào con đường Thiền của ngoại đạo, tiêu hủy sự hiểu biết để thành khôi thân đoạn trí, mà lầm tưởng là đắc đạo giải thoát. Phật dạy Thanh văn từ bỏ Thiền ngoại đạo để sống với Tam pháp ấn, một trạng thái...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 1: Quốc Độ Phật

Giữa Bồ tát và Phật thông với nhau, bất cứ ở đâu vẫn thấy và nghe được Phật, nên hành động theo Phật. Tại sao trong Pháp hội Linh Sơn lại có đến 80000 ức na do tha Bồ tát. Đó là việc của Phật, chúng ta chưa biết được. Tuy nhiên, con số này...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức dũng mãnh mà thị hiện đi bảy bước. Vì hiện tu hành thất giác bửu mà thị hiện đi bảy bước. Vì hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy nên thị hiện đi bảy bước. Vì hiện là tối thắng vô tỷ ở thế gian...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo

Luyện mình thành người đức hạnh, tức ba nghiệp thuần hòa, chỉ quyết tâm làm đạo, việc bình thường khác không nghĩ đến và không làm. Một người có đức hạnh thật, chắc chắn người khác nhìn thấy phải có cảm tình ngay. Không đức hạnh, ăn nói bừa bãi, hiện tướng hung dữ, thì...
0beae94b2c95d8cd0ff1ac73472e991e

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 9: Ma Chướng Trên Đường Tu Tập

Lại dùng cái tâm ấy, nghiên cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm, thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời nói; ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc nên nó bay ra, thấy được chỗ xa cách, không phải là chứng bậc thánh; không nhận là chứng ngộ, thì...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát

Giải Thoát trưởng giả cho Thiện Tài biết sở dĩ người thấy ông không làm vì những chuyện khôngđáng làm, ông chẳng làm. Việc đáng làm là tiếp cận chư Phật mười phương để học trí tuệ Phật và dùng trí tuệ đó lãnh đạo việc thế gian thì ông đã hoàn thành. Lãnh đạo...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 18: Minh Pháp

Tám là chánh giáo trang nghiêm, vì có thể nhiếp tất cả người thông huệ. Chín là Niết bàn địa trang nghiêm, vì một chỗ thành đạo cùng khắp mười phương đều không thừa. Mười là xảo thuyết trang nghiêm, vì tùy xứ tùy thời tùy căn khí chúng sanh mà thuyết pháp. Bồ tát...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 8: Phật Đạo

Việc làm ác của Bồ tát phát xuất từ gốc thiện, mới dẫn đến kết quả thiện. Đó là mô hình Bồ tát chịu khổ thế cho chúng sanh. Nếu Bồ tát không làm việc ác ấy, các người bị giết và tên cướp sẽ căm thù nhau từ đời này sang đời khác. Bồ...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Tất cả chúng sanh cũng đều như vậy, do phiền não mà tạo đủ tội ác. Do đây nên chẳng kính nhau, chẳng trọng nhau, chẳng thuận nhau, chẳng nhường nhau, chẳng dạy bảo nhau, chẳng hộ vệ nhau, trái lại, giết hại nhau, thành cừu thù của nhau. Tự nghĩ mình và các chúng...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 4: Tín Giải

Hàng đệ tử của Phật ở trong sanh tử lâu ngày, nên đã mất bản tâm, thì cũng phải trở lại cách tu của Thanh văn, Duyên giác là siêng năng dọn sạch phân nhơ cấu uế trong tâm và đạt được ba pháp là Không, Vô tác, Vô nguyện. Nghĩa là đối với tất...