Skip to content
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 26: Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

Tịnh Tạng tiêu biểu cho phước đức và Tịnh Nhãn tiêu biểu cho trí huệ. Có phước đức và trí huệ mới nhận chân được những gì vượt ra ngoài hữu hạn tầm thường, phát tâm tu và đắc đạo. Riêng tôi, vững bước trên đường tu hành nhờ xây dựng thế giới nội tâm...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 31: Thọ Lượng

Một kiếp ở Thiện Đăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật.  Một kiếp ở Diệu Quang Minh thế giới là một ngày một đêm nơi Nan Siêu Quá thế giới, cõi của pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật. Một kiếp ở Nan Siêu Quá thế giới là một ngày một đêm nơi Trang nghiêm Huệ thế giới, cõi của Nhứt Thiết Thần Thông...
0beae94b2c95d8cd0ff1ac73472e991e

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 7: Thần Chú “Thủ Lăng Nghiêm” – Nguyên Nhân Điên Đảo Của Mười Hai Loài Chúng Sanh

Thập phương Như Lai ngậm chú tâm nầy, nơi cõi nước như số vi trần, xoay bánh xe pháp lớn. Thập phương Như Lai giữ chú tâm nầy, có thể nơi mười phương xoa đỉnh thọ ký, tự mình quả vị chưa thành, cũng có thể nơi mười phương nhờ chư Phật thọ ký.  Thập phương Như Lai nương chú tâm nầy,...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Nếu người trì Pháp HoaThân thể rất thanh tịnhNhư lưu ly sạch kiaChúng sanh đều ưa thấy.Lại như gương sáng sạchĐều thấy các sắc tượngBồ tát nơi tịnh thânThấy cả vật trong đờiChỉ riêng mình thấy rõNgười khác không thấy được,Trong cõi nước Tam thiênTất cả các chúng sanhTrời, người, A tu laĐịa ngục, quỷ,...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Giai đoạn đầu vượt qua bức tường sắc chất cũng không dễ. Vì mang thân người, đứng trên vật chất mà quan sát sự vật, an trú pháp Không, đạt được một giải thoát trong tám giải thoát của Phật. Nói cách khác, không bị mọi vật xung quanh chi phối, không bị cuộc đời...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 6: Thọ Ký

Và cái thấy bằng nhục nhãn của A la hán bị Duy Ma chất vấn có phải là thấy bằng cụ thể hóa hay không. Nếu có hình thành ra vật chất mà thấy sẽ không khác gì Ngũ thông của ngoại đạo chỉ thấy được cái bóng của vật chất, chứ không phải vật...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 1: Quốc Độ Phật

Nói chung, từ thế giới Phật cao nhất cho đến thế giới Bồ tát, Thanh văn, chư thiên, Bát bộ chúng, tất cả loại hình thế giới đều có ở đây, ở cùng một cõi. Tuy nhiên, mỗi loài đều thấy thế giới này quả tình là thế giới của riêng họ. Hay nói cách...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Là vì sao? Vì Bồ tát tiếp nhận quốc độ thanh tịnh chỉ vì lợi ích của chúng sanh. Ví như một người có thể xây dựng đền đài nhà cửa trên khoảng đất trống, tuỳ ý không trở ngại; nhưng không thể xây dựng như vậy ở giữa hư không. Cũng vậy, Bồ tát...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Nội dung kinh Hoa Nghiêm – Thay lời tựa

Về không gian và thời gian dung thông vô ngại nhau, văn kinh nói: Khắp hết mười phương các cõi nướcMỗi đầu lông đủ có ba đờiPhật cùng quốc độ số vô lượngTôi khắp tu hành trải trần kiếp.Trong một niệm tôi thấy ba đờiTất cả các đấng Nhơn Sư TửCũng thường vào trong cảnh...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Đức Phật ở bên cạnh chúng ta hộ niệm dìu dắt, nhưng chúng ta không thấy Ngài; vì chúng ta là những người mù bị vô minh che lấp. Hàng ngoại đạo tranh luận với nhau, cũng chỉ là người mù trong tam giới. Bấy giờ có một vị lương y đi tìm bốn thứ...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Lại ví dụ: Giả sử có người trong khoảng một niệm đem các thứ thượng vị ẩm thực, y phục, hoa hương, phan lọng, tăng già lam, cung điện thượng diệu, màn trướng báu, những tòa sư tử trang nghiêm và những diệu bửu cung kính cúng dường vô số chư Phật phương Đông và...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ

Thiện Tài đến cửa thành gặp nhiều người đi nghe Từ Hạnh thuyết pháp. Chắc chắn Từ Hạnh không giảng kinh suông bằng ngôn ngữ, quan trọng là Diệu pháp tiềm ẩn bên trong; từ đó, thể hiện ra thân tướng của ngài tác động cho mọi người an vui. Mặc dù người đến chưa...