Skip to content
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Vậy là Văn Thù Sư Lợi được chư Bồ tát, đệ tử Phật, hàng trăm nghìn trời và người đều muốn đi theo. Rồi thì, Văn Thù Sư Lợi cùng với đoàn tùy tùng cung kính vây quanh gồm các Bồ tát, chúng đại đệ tử, và các trời, nguời, cùng vào thành lớn Tỳ...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 1: Quốc Độ Phật

Mau thành tựu Phật thân. Phật trải rộng tình thương với mọi người, nên nhận được cảm tình vô hạn của người hướng về Ngài, coi Ngài là đấng cha lành. Bước theo dấu chân Phật, đầu tiên hoa tình thương nở ra trong tâm hành giả, tạo thành sự thao thức quyết cứu tất...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Bồ Tát Phổ Hiền

Để kết phẩm Nhập Pháp giới, Phổ Hiền đặt ra ba điều rất khó đối với chúng ta, nhưng lại rất đơn giản với Bồ tát đã hoàn tất giai đoạn một như Thiện Tài. Tất cả thế giới chẻ thành vi trần đều có thể kiểm soát biết được. Nước bốn biển thu hết...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 10: Phật Hương Tích

Vị hóa Bồ tát nếu hiểu theo ngày nay là chúng ta có trí khôn sẽ làm được tất cả, sử dụng trí khôn con người để chuyển vật chất thành phương tiện. Hoặc hiểu theo nghĩa thứ hai, hành giả dùng bản tâm thanh tịnh kết hợp sự vật dưới dạng bản thể để...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chổ nạn đều có thể cứu giúp, nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Hoa Đức! Diệu Âm Bồ tát này, hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta Bà, Diệu Âm Bồ tát này...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 2: Phương Tiện

Các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ tát, những điều làm ra thường vì một việc: chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Xá Lợi Phất! Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp không có các thừa hoặc hai hoặc ba...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn

Ở đây, vị thần quan trọng nhất mà Thiện Tài tìm học ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản sanh, hay cũng có nghĩa là chúng ta học đạo, đi tìm những gì có liên hệ với Phật. Các Thọ thần ở nơi khác nhằm chỉ cho những học phái ngoại đạo không...
861b6d7ed0964c591bd982fd2b959aa0

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa

Đang lúc đó cả chúng hội đều thấy Long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ tát, liền qua cõi Vô Cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc chánh đẳng chánh giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười...
de3e672a19068e6fb6f1fc489a524ff2

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 4: Bồ Tát

Trước khi Bồ tát Di Lặc thành Phật, lần cuối phải giải quyết phần công đức tồn đọng, xả bỏ tất cả. Di Lặc gặp Duy Ma khuấy phá để nói lên ý nghĩa từ hiện tượng giới bên ngoài tích lũy công đức dưới dạng Bồ tát Báo thân, cần xả hết, để thành...
85ad0486f3f1fc98b6049f8e0b015773

Kinh Quán Phổ Hiền Hành Pháp

Quy y Tam bảo xong, xin tự thệ thọ sáu trọng pháp, thọ rồi phải siêng tu phạm hạnh vô ngại, phát tâm cứu giúp rộng lớn, thọ tám trọng pháp. Phát nguyện xong, ở chỗ vắng lặng, đốt các thứ hương danh tiếng, rải các thứ hoa cúng dường tất cả các Đức Phật...
cc912d08509b45b96908fdedea9375e3

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Địa

Giai đoạn hai, tu là chính, nhưng học và làm việc là phụ, vì học tốt nghiệp xong, chưa làm việc được do công đức chưa có. Các Hòa thượng không làm gì vẫn được kính trọng vì đã có đức hạnh. Chúng ta phải nghĩ đến trau giồi đức hạnh; trên bước đường tu,...
0beae94b2c95d8cd0ff1ac73472e991e

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 8: Các Địa Vị Tu Chứng – Nguyên Nhân & Quả Báo Của Chúng Sanh

Tánh khác nhập với đồng, tánh đồng cũng diệt; gọi là Ly cấu địa. Thanh tịnh cùng tột, sáng suốt sanh ra; gọi là Phát quang địa. Sáng suốt tột, giác viên mãn; gọi là Diệm huệ địa. Tất cả cái đồng, cái khác, không thể đến được; gọi là Nan thắng địa. Bản tánh...