Skip to content

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Tập 20 – Số 1061 (Mật Giáo Bộ) – Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú Bổn

na mo rā tna tra yā ya na maḥ ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya sa rva ba ndha na cche da na ka rā ya sa rva bha va sa mu draṃ su kṣa ṇa ka rā ya sa rva vya dhi pra śa ma na ka rā ya sa rve ti tyu bha ndra va vi nā śa na ka rā ya sa rva bha ye ṣyo tra ṇa ka rā ya ta smai na ma skṛ tvā i na mā ryā va lo ki te śva ra bha ṣi taṃ ni ra kaṃ ṭa bhe nā ma hṛ da ya ma vra ta i cchya mi sa rvā tha sa dha kaṃ śu vaṃ a ji yaṃ sa rva bhū ta naṃ bha va ma rga vi śu ddha kaṃ ta dya thā oṃ ā lo ke ā lo ka ma ti lo kā ti kraṃ te he ha re ā ryā va lo ki te śva ra ma hā bo dhi sa tva he bo dhi sa tva he ma hā vo dhi sa tva he vi rya bo dhi sa tva he ma hā kā ru ṇi kā smī ra hṛ da yaṃ hi hi ha re ā ryā va lo ki te śva ra ma he śva ra pa ra ma tra ci tta ma hā kā ru ṇi kā ku ru ku ru ka rmaṃ sa dha ya sa dha ya vi ddhyaṃ ṇi he ṇi he ta va raṃ ka maṃ ga ma vi ga ma si ddha yu ge śva ra dhu ru dhu ru vi ya nti ma hā vi ya nti dha ra dha ra dha re i ndre śva ra ca la ca la vi ma la ma ra ā ryā va lo ki te śva ra ji na kṛ ṣṇi ja ṭā ma ku ṭa va raṃ ma pra raṃ ma vi raṃ ma ma hā si ddha vi dya dha ra va ra va ra ma hā va ra ba la ba la ma hā ba la ca ra ca ra ma hā ca ra kṛ ṣṇi vṛ ṇa dī rgha kṛ ṣṇi pa kṣa dī rgha ta na he pa dma ha sti ca ra ca ra di śa ca le śva ra kṛ ṣṇi sa ra pa kṛ ta ya jyo pa vi ta e hye he ma hā va ra ha mu kha tri pū ra da ha ne śva ra na ra ya ṇa va ru pa va ra ma rga a ri he ni ra kaṃ ṭa he ma hā kā ra ha ra ha ra vi ṣa ni rji ta lo ka sya rā ga vi ṣa vi nā śa na dvi ṣa vi ṣa vi nā śa na mu ha vi ṣa vi nā śa na hu lu hu lu ma ra hu lu ha le ma hā pa dma nā bha sa ra sa ra si ri si ri su ru su ru mu ru mu ru bu ddhya bu ddhya bo ddha ya bo ddha ya mai te ni ra kaṃ ṭa e hye he ma ma sthi ta syiṃ ha mu kha ha sa ha sa muṃ ca muṃ ca ma hā ṭā ṭa ha saṃ e hye he paṃ ma hā si ddha yu ge śva ra sa ṇa sa ṇa vā ce sa dha ya sa dha ya vi ddhyaṃ smī ra smi ra śaṃ bha ga vaṃ taṃ lo ki ta vi lo ki taṃ lo ke śva raṃ ta thā ga taṃ da dā he me da rśa na ka ma sya da rśa naṃ pra kra da ya ma na svā hā si ddhā ya svā hā ma hā si ddhā ya svā hā si ddhā yo ge śva ra ya svā hā ni ra kaṃ ṭa ya svā hā va rā ha mu khā ya svā hā ma hā da ra syiṃ ha mu kha ya svā hā si ddha vi ddhya dha ra ya svā hā pa dma ha sta ya svā hā kṛ ṣṇi sa rpa kṛ dhya ya jyo pa vi ta ya svā hā ma hā la ku ṭa dha rā ya svā hā ca kra yu dha ya svā hā śa ṅkha śa bda ni bo ddha nā ya svā hā ma ma ska nda vi ṣa sthi ta kṛ ṣṇi ji nā ya svā hā vyā ghra ca ma ni va sa nā ya svā hā lo ke śva rā ya svā hā sa rva si ddhe śva ra ya svā hā na mo bha ga va te ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya si ddhya ntu me va ntra pa dā ya svā hā

Hán văn

曩慕 囉(引)怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 曩莫 阿(引)哩夜(二合)(二) 嚩[口*路]枳諦濕嚩(二合)囉(引)耶(三) 冐(毛上音、下同)地薩多嚩(二合、下同)耶(四) 莽(浮聲呼)賀薩多嚩(同上)耶(五) 莽(浮聲呼)賀迦(去)嚕聹(卷舌呼)迦(引)耶(六) 薩摩(上)滿陀(上)曩(七) 泚娜曩迦囉(引)耶(八) 薩摩(上) 婆嚩(九) 娑母(浮聲呼)捺嘮(二合) 酢灑拏(卷舌呼)迦囉耶(十) 薩摩(上) 彌夜(二合)地(十一) 跛囉(二合)捨莽(浮聲呼)曩迦囉(引)耶(十二) 薩謎底多庾(二合) 跛捺囉(二合)嚩(十三) 尾那捨曩(浮聲呼)迦囉(引)耶(十四) 薩摩(上) 婆曳數(十五) 怛囉(二合)拏迦囉(去、引)耶(十六) 嚲思每(二合) 曩莽思吉哩(三合)多嚩(二合) 伊(去)那摩阿哩夜(二合)(十七) 嚩[口*路]枳帝濕嚩(二合)囉 皤使單 儞羅建姹閉(十八) 曩(引)莽纈哩(二合)娜耶(十九) 摩物剌(二合)嚲 以使夜(二合)弭(二十) 薩末(引)他些馱建(二十一) 戍畔 阿爾延(二十二)(引)  薩摩 部跢南(二十三) 婆嚩末誐 尾戍馱劍(二十四) 怛儞也(二合)他(二十五) 唵(二十六) 阿(引)[口*路]計 阿(引)[口*路]迦莽底(二十七) [口*路]迦(引)底訖[口*闌](二合)諦 傒 賀[口*(隸-木+士)] 阿哩夜(二十八) 嚩[口*路]枳諦濕嚩(二合)羅(二十九) 莽(浮聲呼)賀冐地薩多嚩(二合)(三十) 傒 冐地薩多嚩(二合)(三十一) 傒 莽(浮聲呼)賀冐地薩多嚩(二合)(三十二) 傒 比哩(二合)也 冐地薩多嚩(二合)(三十三)  傒 莽(浮聲呼)賀迦(引)嚕聹(卷舌呼)迦(三十四) 徙莽(二合)囉 纈哩(二合)娜延(三十五) 呬呬 賀[口*(隸-木+士)] 阿哩耶(三十六) 嚩[口*路]枳諦濕嚩(二合)囉(三十七) 莽(浮聲呼)傒 濕嚩(二合)囉(三十八) 跛囉莽(浮聲呼) 多囉(二合)質多(三十九) 莽(浮聲呼)賀迦嚕聹(卷舌呼)迦(四十) 矩嚕 矩嚕 羯滿 些大耶 些大耶(四十一) 尾儞延(二合)(四十二) 聹傒 禰傒多 嚩[口*闌](四十三) 迦滿 誐莽(四十四) 尾捍誐莽 尾誐莽 悉陀(上) 諭儗(引)濕嚩(二合)囉(四十五) 杜嚕 杜嚕 尾演底(四十六) 莽賀尾演底(四十七) 馱囉 馱羅 達[口*(隸-木+士)]印涅[口*(隸-木+士)](三合)濕嚩(二合)羅(四十八) 左攞 左攞 尾莽(浮聲呼)邏 莽羅(四十九) 阿哩夜(二合)(五十) 嚩[口*路]枳帝濕嚩(二合)羅(去)(五十一) 爾曩 訖哩(二合)使拏(二合)(五十二) 惹吒(引)莽(浮聲呼)矩吒(五十三) 嚩覽摩 跛羅(二合)覽摩 尾覽摩(五十四) 莽(浮聲呼)賀徙陀(上)尾儞夜(二合)馱囉(五十五) 皤羅 皤囉 莽賀皤囉(五十六) 麼攞 麼攞 莽賀麼攞(五十七) 左囉 左囉 莽賀左囉(五十八) 訖哩(二合)史拏(二合)物[口*栗](二合)拏儞[口*栗]伽(五十九) 訖哩(二合)史拏(二合)跛乞灑(二合) 怩茄(去)跢曩(浮聲呼)(六十) 傒 跛娜莽(二合)賀徙多(二合)(六十一) 左羅 左羅 聹舍 左[口*(隸-木+士)]濕嚩(二合)囉(六十二) 訖哩(二合)史拏(二合)薩囉跛 訖哩(二合)嚲也爾諭(二合)跛尾多(六十三) 翳傒兮 莽(浮聲呼)賀嚩囉賀母(浮聲呼)佉(六十四) 怛哩(二合)補囉娜賀寧濕嚩(二合)囉(六十五) 曩囉也拏 嚩[口*路]跛(六十六) 嚩羅 末誐 阿(上)唎 傒 聹羅建姹 傒 麼賀迦(去)羅(六十七) 賀羅賀羅(六十八) 尾沙(上) 怩爾跢 [口*路]迦寫(六十九) 囉(去)誐尾沙(上)尾曩(引)捨曩(七十) 那味(二合)沙(上)尾沙(上) 尾曩捨曩(七十一) 慕賀尾沙(上) 尾曩(引)捨曩(七十二) 戶嚕 戶嚕 莽羅 戶嚕 賀[口*(隸-木+士)](七十三) 莽賀 跛那莽(二合)曩(引)婆(七十四) 薩囉 薩囉(七十五) 徙哩 徙哩(七十六) 蘇嚕 蘇嚕(七十七) 母嚕 母嚕(七十八) 母地也(二合) 母地也(二合)(七十九) 冐大也(二合) 冐大也(二合)(八十) 弭帝(八十一) 儞囉建姹 翳醯兮 摩莽思體(二合)多徙應(二合)賀 母佉(八十二) 賀娑 賀娑(八十三) 悶左 悶左(八十四) 莽賀 吒(去)吒(上)賀珊(八十五) 翳 醯兮抱 莽賀悉陀(上)諭詣濕嚩(二合)羅(八十六) 娑拏 娑拏 嚩(引)濟(八十七) 些大耶 些大耶 尾儞延(二合)(八十八) 徙莽囉 徙莽羅(八十九) 瞻 婆誐滿單 [口*路]枳多 尾[口*路]枳單(九十) [口*路]計濕嚩(二合)[口*闌](去) 怛他(上)誐單(九十一) 娜娜(引)醯 名娜哩捨(二合)曩(九十二) 迦莽寫 那哩(二合)捨難(九十三) 跛囉(二合)紇邏(二合)娜耶莽曩 莎賀(九十四) 悉馱也 莎賀(九十五) 莽賀悉馱也 莎賀(九十六) 莽賀悉馱也 莎賀(九十七) 悉馱諭詣濕嚩(二合)邏耶 莎賀(九十八) 儞羅建姹耶 莎賀(九十九) 嚩囉(引)賀母佉(去)耶 莎賀(一百) 莽賀娜邏 徙應(二合)賀母佉耶 莎賀(一百一) 悉馱尾儞夜(二合)達邏耶 莎賀(一百二) 跛娜莽(二合)賀薩跢(二合)耶 莎賀(一百三) 訖哩(二合)史拏(二合)薩波訖哩(二合)[亭*夜]也爾諭(二合)跛尾跢耶 莎賀(一百四) 莽賀攞矩吒陀(上)邏(去)耶 莎賀(一百五) 斫羯囉(去)庾馱耶 莎賀(一百六) 勝佉(去)攝那儞冐馱曩(去)耶 莎賀(一百七) 摩莽思建(二合)陀(上)味沙(上)思體(二合)多訖哩(二合)史拏(二合)爾曩(去)耶 莎賀(一百八) 弭夜(二合)佉囉(二合)折莽儞嚩娑曩(去)耶 莎賀(一百九) [口*路]計濕嚩(二合)羅(去)耶 莎賀(一百一十) 薩摩(上) 悉第濕嚩(二合)羅耶 莎賀(一百一十一) 曩慕 婆誐嚩諦 阿(引)哩夜(二合)嚩[口*路]枳諦濕嚩(二合)囉(去)耶 冐地薩怛嚩(二合)耶 莽賀薩怛嚩(二合)耶 莽賀迦(去)嚕聹迦耶(一百一十二) 悉殿(二合)覩 名 滿多羅(二合)跛娜耶 莎賀(一百一十三)