Skip to content

Các Đà la ni này được trích từ phẩm 27phẩm 22 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Phổ Hiền Bồ tát

Adaṇḍe daṇḍapati daṇḍāvartani daṇḍakuśale daṇḍasudhāri sudhāri
sudhārapati buddhapaśyane sarvadhāraṇī āvartani sarvabhāṣyāvartane su-āvartane saṃghaparīkṣani saṃghanirghātani asaṃge
saṃgāpa-gate tṛ-adhvasaṃgatulyaprāpte sarvasaṃgasamatikrānte
sarvadharmasuparīkṣite sarvasattvarutakauśalyānugate siṃhavikrīḍite.

“Ađanđê Đanđapàti Đanđavatàni Đanđacùxalê Đanđaxùđari Đari Xùđarapàti Butđapasỳani Đaràni Avatàni Samvatàni Sangapàrisìtê Sanganìgatàni Đạcmapàri Sìtê Sacva Satva Rutacô Salỳa Nugatê Sima Viriđìtê”.

Dược Vương Bồ tát

Anye manye mane mamane citte carite same samitā viśānte mukte muktatame same avisame samasame jaye kṣaye akṣaye akṣiṇe śānte samite
dhāraṇi ālokabhāṣe pratyavekṣaṇi nidhiru abhyantaranirviṣte
abhyantarapāriśuddhi mutkule araḍe paraḍe sukāṇkṣi asamasame
buddhavilokite dharmaparikśite saṃgha-nirghoṣanirghoṇi bhayābhayaviśodhani mantre mantrākṣayate rute rutakauśalye akṣaye akṣayavanatāye vakkule valoḍa amanyanatāye.

“Aniê Maniê Manê Màmanê Kittê Càritê Samê Samitàvi Santê Muttê Múttatàmê Samê Avisamê Samasamê Gadê Sadê Asìnê Săntêsani Đaràni Alôkabàsê Racha Vêsàni Niđìni Abyantaravisìtê Utcùlê Mutkùlê Asàdê Paràđê Sucănsi Asamasamê Butđavì Lôkìtê Đacma Pàrisìtê Sanganìgôsàni Nìgô Sàni Bada Bada Sôđàni Mantrê Mantra Sadàtê Ruta Côsalìê Asàdê Asavanatàda Vacùlê Valồđa Amanyantàya”.

Dõng Thí Bồ tát

Jvale mahājvale ukke mukke aḍe aḍāvati nṛtye nṛtyāvati iṭṭini viṭṭini
ciṭṭini nṛtyani nṛtyāvati.

“Valê Mahavalê Útkê Mutkê Ađê Ađavàti Trichê Tricha Vàti Ichìni Vichìni Kichìni Tritti Tricha Vàti Xoaha”.

Tỳ Sa Môn Thiên vương

Aṭṭe naṭṭe vanaṭṭe anaḍe nāḍi kunaḍi.

“Áttê Náttê Vanáttê Anađê Nađi Cùnađi Xoaha”.

Trì Quốc Thiên vương

Agaṇe gaṇe gauri gandhāri caṇḍāli mātaṅgi jaṅguli vrūsaṇi agasti.

“Aganê Ganê Gôri Ganđàri Kanđàli Matăngi Bùcasi Sanculê Rùxaly Xoaha”.

Thập nữ La sát & quỷ Tử Mẫu

Iti me iti me iti me iti me iti me nime nime nime nime nime ruhe ruhe
ruhe ruhe stuhe stuhe stuhe stuhe stuhe.

“Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Xoaha”.