Skip to content

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Dẫn nhập

大方廣佛華嚴經

Khi sang Nhật Bản tu học, tôi có dịp chiêm bái tượng Tỳ Lô Giá Na ở Nara. Pho tượng này do thánh Vũ Thiên hoàng huy động dân chúng đóng góp đồng để đúc thành, được coi như lớn nhất ở thời đó.

Có thể nói toàn dân Nhật đã đóng góp công sức cho việc xây dựng pho tượng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na. Điều này đã thể hiện ý nghĩa sức mạnh theo đạo Phật là sức mạnh của quần chúng. Các quân vương bình thường, nhưng biết tập hợp được sức mạnh quần chúng qua hình ảnh của Đức Phật thì họ đã làm nên việc lớn. Điều này cũng gợi cho tôi nhận chân được tâm từ bi và trí huệ của Phật dễ dàng thu hút được mọi người hoan hỷ tự nguyện đến chung lo Phật sự.

Và khi tôi vào Đại học Rissho, gặp giáo sư Sakamoto là một học giả chuyên nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm. Luận văn tốt nghiệp của ông trình bày về thuyết trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm và trí huệ của Đức Phật thấu suốt trùng trùng duyên khởi, cùng vận dụng được lý duyên khởi trong việc tu hành, đắc đạo cũng như giáo hóa được quần chúng. Tôi đã lãnh hội sâu sắc nghĩa lý của Đức Phật theo Hoa Nghiêm

Khi trở về nước, Hòa thượng Minh Châu mời tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù luận văn tốt nghiệp của tôi viết về kinh Pháp Hoa, nhưng nhận thấy nhân duyên lúc bấy giờ không ai giảng bộ kinh Đại thừa này, nên tôi đã nhận lời.

Bộ kinh Hoa Nghiêm quá nhiều, có đến chín Pháp hội. Từ xưa các Pháp sư chỉ chuyên giảng kinh này mà phải trải qua đến mấy chục năm mới giảng hết bộ kinh.

Riêng tôi, vì thì giờ không cho phép, tôi không thể giảng trọn bộ kinh Hoa Nghiêm trong một năm học. Vì vậy, tôi chỉ trích giảng một số ý chính trong kinh là Đức Phật, Bồ tát hạnh và nhập Pháp giới. Thực sự, đó cũng chỉ là một số điều tâm đắc mà tôi có dịp truyền trao cho Tăng Ni sanh Trường Cao cấp Phật học.

Mong rằng những ai có duyên đọc tác phẩm này, vui lòng bỏ qua những thiếu sót. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ chỉ giáo để chúng tôi sửa đổi cho hoàn mỹ hơn trong lần tái bản. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị.

Xin hồi hướng công đức cúng dường pháp bảo này đến Pháp giới chúng sanh đồng thâm nhập Tỳ Lô tánh hải.

Mùa An cư Phật lịch 2543 – Dương lịch 1999


66b95280279eec88f2c6c3d3d4af3e58

Hòa thượng Thích Trí Quảng (1938~)