Skip to content

Tag: Thật Xoa Nan Đà

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Cứ tuần tự tăng lên đến người thứ mười, chín phương kia cũng như vậy. Thế là có cả thảy trăm người. Kiếp số thành hoại của tất cả thế giới trong mười phương qua sự hiểu biết của trăm người này, còn có thể biết được ngằn mé. Công đức căn lành của Bồ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 20: Dạ Ma Cung Kệ Tán

Bấy giờ, Công Đức Lâm Bồ tát thừa oai lực của Đức Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng: Phật phóng đại quang minhChiếu khắp nơi mười phươngĐều thấy Thiên Nhơn TônThông đạt không chướng ngại.Phật ngồi cung Dạ MaKhắp cùng mười phương cõiViệc này rất lạ lùngThế gian rất hi hữu.Trời Dạ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Vì trong hàng chư Thiên thế nhơn có những kẻ hoài nghi, muốn dứt trừ lòng nghi ngờ cho họ, mà thị hiện hàng ma. Vì giáo hóa điều phục các ma quân, mà thị hiện hàng ma. Vì muốn cho hàng chư Thiên, thế nhơn, những kẻ thích quân trận đều nhóm đến xem,…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 16: Phạm Hạnh

Nếu ngữ ngôn là phạm hạnh, thời phạm hạnh là âm thinh, gió thở, là môi, lưỡi, cuống họng, là thổ nạp, ngăn buông, là cao thấp, trong đục. Nếu ngữ nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là thưa chào hỏi thăm, là nói lược nói rộng, là nói dụ nói thẳng, là lời…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Phương tây bắc, quá mười phật sát vi trần số thế giới, có thế giới Kim Cang Sắc, Phật hiệu Tự Tại Trí, có Bồ tát pháp Thủ cùng mười phật sát vi trần số Bồ tát đồng đến đây lễ Phật, rồi hóa hiện tòa Liên hoa tạng sư tử ở phía tây bắc…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 5: Hoa Tạng Thế Giới

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tu Di Vân Tràng, Phật hiệu Cực Tịnh Quang Minh Nhãn. Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Biến Chiếu, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 10: Bồ Tát Vấn Minh

Lúc bấy giờ trong cõi Ta Bà này, tất cả chúng sanh, bao nhiêu pháp sai biệt, nghiệp sai biệt, thế gian sai biệt, thân sai biệt, căn sai biệt, thọ sanh sai biệt, trì giới quả sai biệt, phạm giới quả sai biệt, quốc độ quả sai biệt, do thần lực của Phật thảy…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 29: Thập Nhẫn

Do bổn nguyện nên chẳng bỏ một chúng sanh giới, chẳng điều phục thiểu chúng sanh giới, chẳng phân biệt nơi pháp, chẳng phải chẳng phân biệt. Biết các pháp tánh không lai không khứ. Dầu không chỗ có mà tròn đầy Phật pháp. Rõ pháp như hóa, chẳng có chẳng không. Đại Bồ tát…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 31: Thọ Lượng

Một kiếp ở Thiện Đăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật.  Một kiếp ở Diệu Quang Minh thế giới là một ngày một đêm nơi Nan Siêu Quá thế giới, cõi của pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật. Một kiếp ở Nan Siêu Quá thế giới là một ngày một đêm nơi Trang nghiêm Huệ thế giới, cõi của Nhứt Thiết Thần Thông…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 9: Quang Minh Giác

Bấy giờ, trước mỗi Đức Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng ứng thinh nói kệ rằng: Phật rõ pháp như huyễnThông đạt không chướng ngạiTâm tịnh lìa tham chấpĐiều phục các chúng sanh.Hoặc có thấy sơ sanhSắc đẹp như núi vàngTrụ thân tối hậu nàyLàm mặt nguyệt nhơn loạiHoặc thấy Phật kinh hànhĐủ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 32: Chư Bồ Tát Trụ Xứ

Phương Bắc có một xứ tên là Hương Tích Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hương Tượng Bồ tát cùng ở với ba ngàn vị Bồ tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.  Đông Bắc phương có xứ tên là Thanh Lương Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Văn Thù Sư Lợi Bồ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 13: Thăng Tu Di Sơn Đảnh

Đức Phật nhận lời vào điện Diệu Thắng. Trong tất cả thế giới ở mười phương đều đồng như vậy cả. Do thần lực của Đức Phật, bao nhiêu tiếng nhạc trong các cung điện đều im bặt. Thiên Đế liền tự nhớ đến những căn lành của Đức Phật đã tu thời quá khứ,…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 11: Tịnh Hạnh

Vào xóm khất thực, nên nguyện chúng sanh, nhập thâm Pháp giới, tâm không chướng ngại. Đến cửa nhà người, nên nguyện chúng sanh, vào trong tất cả, cửa nhà phật pháp. Vào nhà người rồi, nên nguyện chúng sanh, được vào phật thừa, ba thời bình đẳng. Thấy không thí xả, nên nguyện chúng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Vì Bồ tát này đã lìa ngã tưởng, thân mình còn không mến tiếc huống là của cải, vì thế nên không kinh sợ về sự không sống. Vì Bồ tát này không trông cầu người khác cúng dường mình, chỉ chuyên cấp thí tất cả chúng sanh nên không kinh sợ về sự tiếng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 25: Thập Hồi Hướng

Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí như ánh sáng mặt nhựt. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí nhiếp lấy Phật trí. Vì làm cho tất cả chúng sanh thiện căn quyến thuộc đầy đủ. Vì làm cho tất cả chúng sanh…