Skip to content

Tag: Thật Xoa Nan Đà

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 4: Thế Giới Thành Tựu

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử! Nên biết thế giới hải có thế giới hải vi trần số vô sai biệt. Như là trong mỗi thế giới hải có thế giới hải vi trần số thế giới vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải chư Phật…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ tát thừa thừa oai lực của Phật quan sát tất cả chúng hội Bồ tát mà nói rằng: “Chư Bồ tát này rất hi hữu”. Chư Phật tử Phật quốc độ chẳng thể nghĩ bàn. Phật trụ, phật sát trang nghiêm, Phật pháp tánh, phật sát thanh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Nhớ thời quá khứ một đời, hai đời, nhẫn đến mười đời, trăm ngàn vô lượng đời, nhớ kiếp thành kiếp hoại, đến trăm ngàn ức kiếp, nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp. Nhớ hồng danh của một Đức Phật đến bất khả thuyết bất khả thuyết Đức Phật. Nhớ một Đức…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 30: A Tăng Kỳ

Thi bà mạ đát la lần thi bà mạ đát la làm một ế la. Ế la lần ế la làm một tiết la. Tiết la lần tiết la làm một đế la. Đế la lần đế la làm một kệ la. Kệ la lần kệ la làm một túy bộ la. Túy bộ la…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 16: Phạm Hạnh

Quan sát như vậy, vì pháp phạm hạnh bất khả đắc, vì pháp tam thế đều không tịch, vì ý không thủ trước, vì tâm không chướng ngại, vì sở hành vô nhị, vì phương tiện tự tại, vì thọ pháp vô tướng, vì quán pháp vô tướng, vì biết phật pháp bình đẳng, vì…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Tại sao vậy? Vì Bồ tát phát tâm chẳng phải chỉ vì biết bao nhiêu căn tánh đó, mà chính vì muốn biết rõ trọn vẹn những căn tánh sai biệt của tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới. Nói rộng ra, nhẫn đến muốn biết trọn vẹn tất cả lưới căn tánh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 32: Chư Bồ Tát Trụ Xứ

Đông Nam phương có một xứ tên là Chi Đề Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Thiên Quan Bồ tát cùng ở với một ngàn vị Bồ tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.  Tây Nam phương có một xứ tên là Quang Minh Sơn. Từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Hiền Thắng Bồ tát cùng ở với ba…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 19: Thăng Dạ Ma Thiên Cung

Lúc bấy giờ do thần lực của Đức Phật, khắp thập phương thế giới, trong Diêm Phù Đề và trên đảnh Tu Di đều thấy Như Lai ngự giữa chúng hội. Chư Bồ Tát thừa oai thần của Phật mà diễn thuyết diệu pháp. Tất cả chúng đều cho rằng Đức Phật luôn ở trước….

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 27: Thập Định

Trên đây là trí thiện xảo thanh tịnh thâm tâm hạnh đại Tam ma địa thứ tư của Đại Bồ tát. Chư Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát tri quá khứ trang nghiêm tạng Tam ma địa? Đại Bồ tát nầy biết được quá khứ chư Phật xuất hiện. Những là các cõi thứ đệ trong…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Hằng quán sát tất cả pháp bổn tánh trống không vô sở đắc. Đây là tâm tăng thượng như núi thứ hai. Nguyện trong vô lượng kiếp thật hành hạnh Bồ tát tu tất cả pháp bạch tịnh. Do trụ nơi tất cả pháp bạch tịnh nên thấy biết Như Lai vô lượng trí huệ….

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 39: Nhập Pháp Giới

Hiệu Thiện Hóa Tràng Đăng, Sáu mươi ức do tha Như Lai hiện thế gian Một là Tịch Tịnh Tràng, Hai, Phật Xa Ma Tha Ba, Phật Bá Đăng Vương, Bốn, Phật Tịch Tịnh Quang, Thứ năm Vân Mật Âm, Thứ sáu Nhựt Đại Minh, Thứ bảy Pháp Đăng Quang, Thứ tám Thù Thắng Diệm,…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Bồ tát này thành tựu đại nguyện, đại dũng, đại dụng như vầy; Phát sanh trí hiểu biết quyết định thanh tịnh quảng đại, đem tất cả đồ cúng dường cung kính dâng lên tất cả Chư Phật không thiếu sót, rộng lớn dường Pháp giới, rốt ráo như hư không, suốt tất cả kiếp…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 37: Như Lai Xuất Hiện

Thời biết vô hoại, vì biết Như Lai trí không có đối đãi. Thời biết vô nhị, vì biết bình đẳng quán sát hữu vi và vô vi. Thời biết tất cả chúng sanh đều được lợi ích, vì bổn nguyện hồi hướng tự tại đầy đủ. Phổ Hiền Đại Bồ tát muốn tuyên lại…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 6: Tỳ Lô Giá Na

Trong thế giới Thắng Âm có sáu mươi 8000 ức Tu Di Sơn, Phật đều hiện thân ngồi trên đảnh núi, như hiện đang ngự trên bửu tọa tại rừng Ma Ni Hoa Chi Luân. Đức Phật phóng bạch hào tướng quang, quang minh này tên Phát khởi nhứt thiết thiện căn âm, kèm theo…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 5: Hoa Tạng Thế Giới

Trên đó, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm, Phật hiệu Tu Di Đăng. Phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Hoa Tràng Hải, Phật hiệu Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân. Chư Phật tử! Ngoài biển Kim Cang Bửu…