Skip to content

Tag: Thật Xoa Nan Đà

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 36: Phổ Hiền Hạnh

Ba là trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp bình đẳng. Bốn là trí thiện xảo minh liễu Phật pháp sai biệt. Năm là trí thiện xảo ngộ giải Phật pháp vô sai biệt. Sáu là trí thiện xảo thâm nhập trang nghiêm Phật pháp. Bảy là trí thiện xảo một phương tiện vào Phật…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 30: A Tăng Kỳ

Đức Thế Tôn vì Tâm Vương Bồ tát mà nói kệ rằng: Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyếtSung mãn tất cả bất khả thuyếtTrong những kiếp bất khả ngôn thuyếtNói bất khả thuyết chẳng hết được.Bất khả ngôn thuyết các cõi PhậtThảy đều nghiền nát làm vi trầnTrong một trần, bất khả thuyết cõiNhư…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 9: Quang Minh Giác

Bấy giờ, ở trước mỗi Như Lai, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng: Chúng sanh không trí huệTham ái đâm thương độcVì cứu họ nên PhậtBi gai ái đâm đauVì cứu họ nên PhậtCầu Bồ Đề vô thượng.Thấy các nơi các phápĐều xa rời hai bênĐạo thành trọn…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 23: Thăng Đâu Suất Thiên Cung

Xưa có Phật hiệu Vô Ngại NguyệtTrong những cát tường là bực nhứtPhật từng vào điện Trang Nghiêm nầyThế nên chốn nầy rất cát tường.Xưa có Như Lai hiệu Quảng TríTrong những cát tường là bực nhứtPhật từng vào điện Kim Sắc nầyThế nên chốn nầy rất cát tường.Xưa có Như Lai hiệu Phổ NhãnTrong…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 31: Thọ Lượng

Một kiếp ở Thiện Đăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật.  Một kiếp ở Diệu Quang Minh thế giới là một ngày một đêm nơi Nan Siêu Quá thế giới, cõi của pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật. Một kiếp ở Nan Siêu Quá thế giới là một ngày một đêm nơi Trang nghiêm Huệ thế giới, cõi của Nhứt Thiết Thần Thông…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Thọ trì danh hiệu của một Đức Phật nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu Phật. Thọ trì một kiếp số nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp số. Thọ trì một Đức Phật thọ ký nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết Phật thọ ký. Thọ trì một…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 24: Đâu Suất Kệ Tán

Chúng Bồ tát khi đến trước Đức Phật và đảnh lễ Phật xong, tùy theo phương của mình đến, đều hóa hiện tòa sư tử Diệu Bửu Tạng rồi ngồi kiết già trên đó. Thân của chư Bồ tát đều phóng trăm ngàn ức na do tha vô số quang minh thanh tịnh, quang minh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 8: Tứ Thánh Đế

Chư Phật tử! Về khổ tập thánh đế, ở thế giới Tối Thắng, hoặc gọi là bại hoại, là si căn, là đại oan, là dao bén, là dứt mùi vị, là cừu thù, là chẳng phải vật của mình, là ác đạo dẫn, là thêm đen tối, là hư lợi lành. Chư Phật tử!…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 12: Hiền Thủ

Nay tôi đã vì chư Bồ tátNói hạnh thanh tịnh Phật đã tuNgài cũng nên ở trong hội nàyDiễn đạt tu hành công đức lớn.Lúc đó Hiền Thủ Bồ tát nói kệ đáp:Lành thay xin ngài lóng nghe đâyNhững công đức đó chẳng lường đượcNay tôi tùy sức, nói ít phầnNhư một giọt nước trong…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 19: Thăng Dạ Ma Thiên Cung

Lúc bấy giờ do thần lực của Đức Phật, khắp thập phương thế giới, trong Diêm Phù Đề và trên đảnh Tu Di đều thấy Như Lai ngự giữa chúng hội. Chư Bồ Tát thừa oai thần của Phật mà diễn thuyết diệu pháp. Tất cả chúng đều cho rằng Đức Phật luôn ở trước….

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 3: Phổ Hiền Tam Muội

Lành thay lành thay! Này Thiện nam tử! Ông có thể nhập Nhứt thiết chư phật tỳ lô giá na như lai tạng thân này. Này Phật tử! Đây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia hộ cho ông, do vì nguyện lực của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, mà cũng do nguyện…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 14: Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán

Chư Bồ tát này đến đảnh lễ chơn Phật, rồi tùy phương đến, đều riêng hóa hiện tòa sư tử Tỳ lô giá na tạng mà ngồi kiết già trên đó. Như chư Bồ tát vân tập đến đảnh núi Tu Di nơi thế giới này, thập phương thế giới cũng đều như thế cả,…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Phương đông nam, quá mười phật sát vi trần số thế giới, có thế giới Kim Sắc, Phật hiệu Cứu Cánh Trí, có Bồ tát Mục Thủ cùng mười phật sát vi trần số Bồ tát đồng đến đây lễ Phật, rồi hóa hiện tòa Liên hoa tạng sư tử ở phía đông nam mà…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 32: Chư Bồ Tát Trụ Xứ

Thành ma Độ La có xứ tên là Mãn Túc Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó.  Thành Câu Trân Na có một xứ tên là pháp Toạ, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó.  Thành Thanh Tịnh Bĩ Ngạn có một xứ tên là Chơn Lân Đà Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó.  Nước Ma Lan…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 16: Phạm Hạnh

Nếu pháp là phạm hạnh, thời tịch diệt hay Niết bàn là pháp? Bất sanh hay bất khởi là pháp? Bất khả thuyết hay vô phân biệt, vô sở hành, bất hiệp tập, bất tùy thuận, vô sở đắc là pháp? Nếu Tăng là phạm hạnh, thời Dự Lưu Hướng hay Dự Lưu Quả là…