Skip to content

Tag: Thích Trí Tịnh

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nội dung kinh A Di Đà

Xá Lợi Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 2: Phương Tiện

Xá Lợi Phất nên biết!Ta nghe các Đức PhậtTiếng nhiệm mầu rất sạchXưng: Nam mô chư Phật!Ta lại nghĩ thế nàyTa ra đời trược ácNhư các Phật đã nóiTa cũng thuận làm theoSuy nghĩ việc đó rồiLiền đến thành Ba Nại.Các pháp tướng tịch diệtKhông thể dùng lời bàyBèn dùng sức phương tiệnVì năm Tỳ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 30: A Tăng Kỳ

Vô đẳng lần vô đẳng làm một vô đẳng chuyển. Vô đẳng chuyển lần vô đẳng chuyển làm một bất khả sổ. Bất khả sổ lần bất khả sổ làm một bất khả sổ chuyển. Bất khả sổ chuyển lần bất khả sổ chuyển làm một bất khả xưng. Bất khả xưng lần bất khả…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 25: Thập Hồi Hướng

Nguyện tất cả chúng sanh được da bất hoại như Kim Cang không ai phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh được da màu hoàng kim thanh tịnh sáng sạch. Nguyện tất cả chúng sanh được da vô lượng màu sắc, tùy theo tâm nguyện hiện sắc thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 16: Phạm Hạnh

Nếu Tăng là phạm hạnh, thời Dự Lưu Hướng hay Dự Lưu Quả là Tăng? Nhứt Lai Hướng hay Nhứt Lai Quả là Tăng? Bất Hoàn Hướng hay Bất Hoàn Quả, Vô Sanh Hướng hay Vô Sanh Quả là Tăng? Tam minh hay lục thông là Tăng? Nếu giới là phạm hạnh, thời đàn tràng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Chư Phật tử! Phương nam của cõi Ta Bà này có thế giới tên Phong Dật. Đức Như Lai ở đó hoặc hiệu Bổn Tánh, hoặc hiệu Cần Ý, hoặc hiệu Vô Thượng Tôn, hoặc hiệu Đại Trí Cự, hoặc hiệu Vô Sở Y, hoặc hiệu Quang Minh Tạng, hoặc hiệu Trí Huệ Tạng, hoặc…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 22: Đà La Ni

Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên vương, vì trời hộ đời bạch Phật rằng: Liền nói chú rằng: Áttê Náttê Vanáttê Anađê Nađi Cùnađi Xoaha. Bấy giờ Trì Quốc Thiên vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức na do tha chúng Càn thát bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật,…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 10: Pháp Sư

Dược Vương! Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này thời phải nói cách thế nào? Người thiện nam, thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 16: Như Lai Thọ Lượng

Các Thiện nam tử! Kinh điển của Đức Như Lai nói ra, đều vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, các lời nói đều thực chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 20: Dạ Ma Cung Kệ Tán

Lúc đó Thắng Lâm Bồ tát thừa oai lực của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng: Ví như tháng mạnh hạTạnh ráo không mây mùMặt trời phóng quang huyThập phương đều sáng chói.Quang minh không hạn lượngKhông ai lường biết đượcNgười mắt sáng còn vậyHuống là kẻ mù lòa.Chư Phật cũng như…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Trí lực, vì biết tất cả tâm hành. Nguyện lực, vì tất cả mong cầu đều làm cho viên mản. Hạnh lực, vì cùng tột thuở vị lai chẳng dứt. Thừa lực, vì hay xuất sanh tất cả thừa mà chẳng bỏ Đại thừa. Thần biến lực, vì ở trong mỗi lỗ lông đều thị…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 13: Thăng Tu Di Sơn Đảnh

Lúc Đức Thế Tôn ngự kiết già trong điện Diệu Thắng, thoạt nhiên điện này rộng rãi bằng chỗ ở của tất cả chư thiên. thập phương thế giới cũng đều như vậy. NAM MÔ HOA NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 29: Thập Nhẫn

Đây gọi là như hưởng nhẫn thứ bảy của Đại Bồ tát. Chư Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát như ảnh nhẫn? Đại Bồ tát nầy chẳng phải sanh ở thế gian, chẳng phải mất ở thế gian, chẳng phải ở trong thế gian, chẳng phải ở ngoài thế gian, chẳng phải du…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Vì xưng danh hiệu Bồ tát nên liền được thoát khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát sức oai thần to lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 19: Thăng Dạ Ma Thiên Cung

Dạ Ma Thiên Vương vọng thấy Đức Phật đến, liền dùng thần lực, nơi giữa điện, hóa ra tòa sư tử bửu liên hoa tạng trăm vạn từng cấp, trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn hoa, trăm vạn màn tràng hoa, trăm vạn màn hương, trăm vạn màn báu che giăng trên bửu tòa….