Skip to content

Tag: Thích Trí Tịnh

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 1: Tựa

Khi đó, ngài Di lặc muốn nói lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng: Ngài Văn Thù Sư Lợi!Đức Đạo sư cớ chiLông trắng giữa chặn màyPhóng ánh sáng khắp soi?Trời mưa hoa Mạn đàCùng hoa Mạn thù sa,Gió thơm mùi chiên đànVui đẹp lòng đại chúngVì nhân duyên như vậyCõi đất đều nghiêm tịnhMà…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 33: Phật Bất Tư Nghì

Tất cả chư Phật quyết định thị hiện thọ sanh ở thai mười tháng. Tất cả chư Phật quyết định nhàm chán thế tục thích cầu xuất gia. Tất cả chư Phật quyết định ngồi dưới cây Bồ Đề ngộ các Phật pháp thành Đẳng Chánh Giác. Tất cả chư Phật quyết định trong một…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 19: Thăng Dạ Ma Thiên Cung

Lúc Đức Thế Tôn vào điện Ma Ni ngồi kiết già trên bửu tòa sư tử, điện này bỗng rộng rãi bao la bằng tất cả chỗ ở của thiên chúng. thập phương thế giới cũng như vậy. NAM MÔ HOA NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 29: Thập Nhẫn

Cũng vậy, Đại Bồ tát biết tất cả thế gian đồng như mộng. Vì không đổi khác, vì như tự tánh của mộng, vì như mộng chấp trước, vì như mộng tánh ly, vì như bổn tánh của mộng, vì như mộng hiện ra, vì như mộng vô sai biệt, vì như mộng tưởng phân…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 16: Phạm Hạnh

Pháp Huệ Bồ tát nói: Nầy Phật tử! Đại Bồ tát lúc tu phạm hạnh, nên dùng mười pháp làm cảnh sở duyên để tác ý quan sát. Đây là mười pháp: thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp, Phật, pháp, Tăng và giới. Nên quan sát như vầy: Thân là phạm hạnh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Hoặc tùy tâm niệm nơi trong một vi trần để một thế giới núi Tu Di, sông, biển, v.v… mà thể tướng của vi trần kia vẫn như cũ, trong đó tất cả thế giới đều hiện rõ. Hoặc tùy tâm niệm ở trong một thế giới thị hiện hai thế giới trang nghiêm, nhẫn…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức

Khi đó Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Phật bảo Ngài Di Lặc: A Dật Đa! Nếu lại có người nói với người khác rằng: Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nếu người trong pháp hộiĐược nghe kinh điển…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 11: Hiện Bửu Tháp

Bấy giờ, Phật phóng một lằn sáng nơi lông trắng giữa chặn mày, liền thấy năm trăm muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương Đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báu, y báu để làm đồ trang nghiêm, vô số nghìn muôn ức Bồ…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 13: Trì

Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Đại Bồ tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ tát Ma ha tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: Lúc đó, trong chúng có năm trăm vị A la hán đã được thọ ký đồng bạch Phật…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 5: Hoa Tạng Thế Giới

Sát chủng kiên cố diệu trang nghiêmQuảng đại thanh tịnh quang minh tạngAn trụ nơi bửu hải liên hoaHoặc an trụ nơi hương thủy hải.Hình Tu Di, thành, cây, lễ đànTất cả sát chủng khắp mười phươngCác loại trang nghiêm hình chẳng đồngĐều riêng bủa giăng mà an trụ.Hoặc thể tánh là tịnh quang minhHoặc…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Bấy giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được mà vì chúng nói pháp, chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng được nhiều…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 30: A Tăng Kỳ

A lý bà lần a lý bà làm một nhứt động. Nhứt động lần nhứt động làm một ha lý bồ. Ha lý bồ lần ha lý bồ làm một ha lý tam. Ha lý tam lần ha lý tam làm một hề lỗ già. Hề lỗ già lần hề lỗ già làm một đạt…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 23: Thăng Đâu Suất Thiên Cung

Trăm vạn ức phứơc đức viên mãn. Trăm vạn ức đại nguyện nghiêm khiết. Trăm vạn ức hạnh lành sanh khởi. Trăm vạn ức tâm thù thắng làm thanh tịnh. Trăm vạn ức pháp lành làm kiên cố. Trăm vạn ức thần lực thị hiện ra. Trăm vạn ức công đức làm thành. Trăm vạn…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 28: Chúc Lụy

Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông; các ông phải thọ trì, đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Vì sao? Đức Như…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 18: Minh Pháp

Một là tinh tấn bất thối; hai là chẳng tiếc thân mạng; ba là không mong cầu lợi dưỡng; bốn là biết tất cả pháp đều như hư không; năm là khéo quan sát vào khắp Pháp giới; sáu là biết các pháp ấn lòng không ỷ trước; bảy là luôn phát đại nguyện; tám…