Skip to content

Tag: Thích Trí Tịnh

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Chư Phật tử! Phương tây nam của tứ thiên hạ này có thế giới tên Thậm Kiên Lao. Đức Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu An Trụ, hoặc hiệu Trí Vương, hoặc hiệu Viên Mãn, hoặc hiệu Bất Động, hoặc hiệu Diệu Nhãn, hoặc hiệu Đảnh Vương, hoặc hiệu Tự Tại Âm, hoặc…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng: Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ tát rằng: Lúc bấy giờ, Ngài Hoa Đức Bồ tát bạch Phật rằng: Đức Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ tát: Lúc đó Ngài Hoa Đức Bồ tát bạch cùng Phật…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Nghĩa là Bồ tát phát tâm Vô thượng Bồ đề, vì muốn biết tất cả tri giải sai biệt vô biên, tri giải sai biệt của một chúng sanh bình đẳng với tri giải của vô số chúng sanh, vì muốn được trí phương tiện biết rõ bất khả thuyết tri giải sai biệt, muốn…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Chư phật tử! Đại Bồ tát này lại nghĩ rằng: Hàng phàm phu này ngu si vô trí thật là đáng thương. Có vô số thân đã mất, nay mất, sẽ mất. Diệt mất như vậy mà chẳng thể đối với thân có quan niệm nhàm lìa, lại thêm lớn cơ quan khổ sở, theo…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 14: Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán

Lúc đó Trí Huệ Bồ tát thừa oai lực của Phật quan sát khắp mườI phương rồi nói kệ rằng: Tôi nghe pháp tối thắngLiền sanh trí huệ quangChiếu khắp mười phương cõiĐều thấy tất cả Phật.Trong đây không chút vậtChỉ có danh tự giảNếu chấp có ngã nhơnThời là vào đường hiểm.Những phàm phu…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Khi đó, Đức Đại Thông Trí Thắng lặng yên nhận lời đó. Phương Tây Nam nhẫn đến phương dưới cũng lại như thế. Bấy giờ, năm trăm muôn ức cõi nước ở thượng phương, các vị Đại Phạm Thiên vương thảy đều tự thấy cung điện của mình ở ánh sáng chói rực từ xưa…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 4: Thế Giới Thành Tựu

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử! Nên biết thế giới hải có thế giới hải vi trần số vô sai biệt. Như là trong mỗi thế giới hải có thế giới hải vi trần số thế giới vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải chư Phật…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 1: Thế Chủ Diệu Nghiêm

Thần thông cảnh giới khắp hư khôngThập phương chúng sanh đều được thấyNhư xưa tu hành đã được thànhTrong quả ma ni đều nói đủ.Thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếpVào bực sơ địa cực Hoan HỷXuất sanh Pháp giới trí rộng lớnThấy khắp mười phương vô lượng Phật.Trong tất cả pháp bực Ly CấuKhắp…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cưỡi tượng vương trắng hiện ra trước người đó, người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy người đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc. Bấy giờ, người thọ trì…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Đại vương! Tôi nay lại nên cúng dường Đức Phật đó. Lúc đó Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ tát nói kệ xong và bạch Phật rằng: Thế Tôn! Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Thế Tôn! Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bấy giờ, Đức Nhật Nguyệt Tịnh…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 2: Phương Tiện

Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất: Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Thôi thôi! Chẳng nên nóiPháp ta diệu khó nghĩNhững kẻ tăng thượng mạnNghe ắt không kính tin. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Khi đó ngài Xá Lợi Phất, muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Pháp vương phá các cõiHiện ra trong thế gianTheo tánh của chúng sanhDùng các cách nói phápĐức Như Lai tôn trọngTrí huệ rất sâu xaLâu giữ pháp yếu nàyChẳng vội liền nói raNgười trí nếu được ngheThời có thể tin hiểu,Kẻ không trí nghi hốiThời bèn là mất hẳn.Ca Diếp! Vì cớ đóTheo sức chúng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 40: Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Cây thọ vương Bồ đề ở chốn sá mạc sanh tử rộng lớn cũng như vậy: tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ tát là hoa, Phật là quả. Dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ tát trí huệ kết thành quả Phật toàn giác….

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 36: Phổ Hiền Hạnh

Chín là tất cả ngôn âm vào một ngôn âm, một ngôn âm vào tất cả ngôn âm. Mười là tất cả tam thế vào một thế, một thế vào tất cả tam thế. Chư Phật Tử! Đại Bồ tát quán sát như vậy rồi thời an trụ mười tâm thắng diệu: Một là an…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 3: Thí Dụ

Xá Lợi Phất thưa: Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Thí như ông Trưởng giảCó một căn nhà rất lớnNhà đó đã lâu cũMà lại rất xấu xa,Phòng nhà vừa cao nguyGốc cột lại gẫy mụcTrính xiêng đều xiêu vẹoNền móng đã nát rã,Vách…