Skip to content

Tag: Thích Trí Tịnh

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Tịch tịnh niệm, thanh tịnh niệm, bất trược niệm, minh triệt niệm, ly trần niệm, ly chủng chủng trần niệm, ly cấu niệm, quang diệu niệm, khả ái nhạo niệm, vô chướng ngại niệm. Lúc Bồ tát trụ trong niệm tạng nầy, tất cả thế gian không nhiễu loạn được, tất cả dị luận không…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Ca Diếp nên biết! Đức Như Lai là vua của các pháp nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp dùng sức trí huệ phương tiện mà diễn nói, pháp của Phật nói thảy đều đến bậc Nhứt thiết trí. Đức Như Lai xem biết chỗ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 11: Tịnh Hạnh

Thấy không hổ thẹn, nên nguyện chúng sanh, lìa bỏ không thẹn, trụ đạo đại từ. Được thực phẩm ngon, nên nguyện chúng sanh, đều được mãn nguyện, không lòng tham muốn. Được thực phẩm dở, nên nguyện chúng sanh, ai cũng đều được, pháp vị Tam ma địa. Được vật thực mềm, nên nguyện…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 33: Phật Bất Tư Nghì

Hoặc chỉ tất cả cõi Phật, quán sát những cảnh giới các loại nhơn duyên mà làm Phật sự. Hoặc nhiếp tất cả những thân chúng sanh đều làm thân Phật, làm cho những chúng sanh lười biếng buông lung đều an trụ nơi cấm giới thanh tịnh của Như Lai, mà làm Phật sự….

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 5: Hoa Tạng Thế Giới

Kế đó là biển Bửu Sư Tử Trang Nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Biến Thị Thập Phương Nhứt Thiết Bửu. Kế đó là biển Cung Điện Sắc Quang Minh Vân hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Luân Diệu Trang Nghiêm. Kế đó là biển Xuất Đại Liên Hoa hương thủy,…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 14: An Lạc Hạnh

Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nếu có vị Bồ tátỞ trong đời ác sauLòng không hề sợ sệtMuốn nói kinh pháp nàyNên trụ vào Hành xứVà trụ Thân cận xứ.Thường xa rời quốc vươngVà con của quốc vươngQuan đại thần, quan lớnKẻ chơi việc hung hiểmCùng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 28: Chúc Lụy

Các chúng Đại Bồ tát ba phen như thế, đều lên tiếng bạch rằng: Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các Đức Phật phân thân ở mười phương đến, đều trở về bổn độ mà nói rằng: Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương ngồi…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Chư Phật tử! Đại Bồ tát dùng trí huệ như vậy nhập bực Thọ Chức Địa rồi liền được ly cấu Tam ma địa, nhập Pháp giới sai biệt Tam ma địa, trang nghiêm đạo tràng Tam ma địa, nhứt thiết chủng hoa quang Tam ma địa, hải tạng Tam ma địa, hải ấn Tam…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Mong Phật vì chúng con nói danh tự của Tam ma địa đó. Chúng con cũng muốn siêng tu hành đó. Tu hành môn Tam ma địa này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ tát đó. Cúi mong đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 16: Phạm Hạnh

Nếu Tăng là phạm hạnh, thời Dự Lưu Hướng hay Dự Lưu Quả là Tăng? Nhứt Lai Hướng hay Nhứt Lai Quả là Tăng? Bất Hoàn Hướng hay Bất Hoàn Quả, Vô Sanh Hướng hay Vô Sanh Quả là Tăng? Tam minh hay lục thông là Tăng? Nếu giới là phạm hạnh, thời đàn tràng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 1: Tựa

Khi ấy trời mưa hoa Mạn đà la, hoa Ma ha Mạn đà la, hoa Mạn thù sa cùng hoa Ma ha Mạn thù sa để rải trên Đức Phật và hàng đại chúng. Khắp cõi nước Phật sáu điệu vang động. Lúc đó trong hội, hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc,…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 32: Chư Bồ Tát Trụ Xứ

Hiện nay có Hương Tượng Bồ tát cùng ở với ba ngàn vị Bồ tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.  Đông Bắc phương có xứ tên là Thanh Lương Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Văn Thù Sư Lợi Bồ tát cùng ở với một vạn vị Bồ tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.  Trong biển có một xứ tên…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 8: Tứ Thánh Đế

Chư Phật tử! Ở thế giới Ly Cấu, về khổ tập thánh đế, hoặc gọi là vật không thật, là chỉ có lời nói, là chẳng trong trắng, là sanh địa, là chấp thủ, là bỉ tiện, là tăng trưởng, là gánh nặng, là hay sanh, là thô rắn. Chư Phật tử! Ở thế giới…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 4: Thế Giới Thành Tựu

Có vi trần số vô sai biệt như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát, muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng: Trong một vi trần nhiều sát hảiChỗ nơi riêng khác đều nghiêm tịnhVô lượng như vậy và một cõiMỗi mỗi chia khác…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 30: A Tăng Kỳ

Tỳ mạ đát la lần tỳ mạ đát la làm một bát la mạ đát la. Bát la mạ đát la lần bát la mạ đát la làm một thi bà mạ đát la. Thi bà mạ đát la lần thi bà mạ đát la làm một ế la. Ế la lần ế la làm…