Skip to content

Category: Nội dung kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 13: Thăng Tu Di Sơn Đảnh

Ca Diếp Như Lai đủ đại biTrong những cát tường rất vô thượngPhật ấy từng đến cung điện nàyThế nên chốn này rất cát tường.Câu Na Mâu Ni thấy vô ngạiTrong những cát tường rất vô thượngPhật ấy từng đến cung điện nàyThế nên chốn này rất cát tường.Câu Lưu Tôn Phật như núi vàngTrong…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 40: Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Này Thiện nam tử! Do cớ ấy ở nơi các nghĩa trên đây ông nên hiểu biết như vậy. Nếu có Thiện nam tử, Thiên nữ nhơn dùng bảy món báu thượng diệu và đồ an lạc tối thắng của Nhơn Thiên, rất nhiều đến nỗi dẫy đầy tất cả thế giới như số cực…

Nội dung kinh Hoa Nghiêm – Dẫn nhập

Điều tiên quyết đối với người tu là bước đầu học Phật bằng niềm tin. Học, hiểu và sống được với pháp Phật và niềm tin phát xuất từ việc chúng ta tiếp xúc với bên ngoài, tức phương tiện hay học được pháp của Phật ứng hóa thân thuyết. Đối với người theo tinh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 15: Thập Trụ

Vì muốn vị Bồ tát này tâm lại càng thêm tăng tiến được chẳng thối chuyển vô sanh pháp nhãn. Có được nghe pháp liền tự hiểu chẳng do người khác dạy. Chư Phật tử! Thế nào là Bồ tát bất thối trụ? Vị Bồ tát này nghe mười pháp kiên cố bất thối: Nghe…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 18: Minh Pháp

Mười là xảo thuyết trang nghiêm, vì tùy xứ tùy thời tùy căn khí chúng sanh mà thuyết pháp. Bồ tát thành tựu trang nghiêm như vậy, ở trong niệm niệm thân, ngữ và ý không luống qua, đều đem hồi hướng nhứt thiết trí. Nếu có chúng sanh nào thấy Bồ tát này thời…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 33: Phật Bất Tư Nghì

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không chỗ thấy, đều chẳng biết nhau, không trói không mở, không thọ không nhóm, không thành tựu, tự tại rốt ráo đến bờ kia, nhưng nơi các pháp đều biết chơn thiệt, chẳng riêng chẳng khác mà được tự tại, không ngã không thọ, chẳng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 1: Thế Chủ Diệu Nghiêm

Hoa Quang Kế Thiên vương được giải thoát môn biết tất cả chúng sanh tạo nghiệp thọ báo. Phổ Kiến Thập Phương Thiên vương được giải thoát môn thị hiện bất tư nghì thân hình chúng sanh sai khác. Lúc đó Thiện Hóa Thiên vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 27: Thập Định

Tất cả chư Bồ tát khác cũng chẳng thấy. Bấy giờ Phổ Nhãn Bồ tát xuất Tam ma địa thưa: Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nhập 10000 vô số Tam ma địa cầu thấy Phổ Hiền Bồ tát, nhưng vẫn chẳng được thấy. Chẳng thấy thân và thân nghiệp, ngữ và ngữ nghiệp, ý…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 29: Thập Nhẫn

Đây gọi là hư không nhẫn thứ mười của Đại Bồ tát. Đại Bồ tát thành tựu nhẫn nầy thời được thân Như Lai, vì vô khứ. Được thân vô sanh vì vô diệt. Được thân bất động, vì vô hoại. Được thân chơn thiệt, vì rời hư vọng. Được thân nhứt tướng, vì vô…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 6: Tỳ Lô Giá Na

Đức Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương Phật vì Đại Oai Quang Bồ tát mà nói kệ rằng: Lành thay biển công đức trí huệPhát tâm thu hướng đại bồ đềÔng sẽ thành Phật bất tư nghìKhắp vì chúng sanh làm chỗ tựa.Ông đã xuất sanh biển đại tríĐều hay rõ khắp tất cả phápSẽ dùng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 24: Đâu Suất Kệ Tán

Kiên Cố Tràng Bồ tát thừa thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Phật tối thắng vô tỷRất sâu bất khả thuyếtVượt khỏi đường ngôn ngữThanh tịnh như hư không.Quán sát đấng Đạo sưSức tự tại thần thôngĐã lìa nơi phân biệt.Mà khiến phân biệt thấy.Đức Phật vì…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 10: Bồ Tát Vấn Minh

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hỏi Đức Thủ Bồ tát: Phật tử! Chỗ Giác ngộ của Đức Như Lai chỉ là một pháp duy nhứt, sao lại bảo là vô lượng pháp, hiện vô lượng cõi, hóa vô lượng chúng, diễn vô lượng âm, thị vô lượng thân, biết vô lượng tâm,…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Tại sao vậy? Vì Bồ tát phát tâm chẳng phải chỉ vì để biết ngần ấy tâm sai biệt, mà chính vì để biết trọn vẹn những tâm sai biệt của tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới. Lại ví dụ: Giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Đây là mười đặc tánh: Một là xuất sanh từ đại hải; hai là thợ khéo trau dồi; ba là tròn đầy không thuyết; bốn là trong sạch không bợn; năm là trong ngoài sáng suốt; sáu là dùi lỗ rất khéo; bảy là xỏ bằng dây báu; tám là đặt trên tràng cao bằng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 32: Chư Bồ Tát Trụ Xứ

Hiện nay có Hương Quang Bồ tát cùng ở với năm ngàn vị Bồ tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.  Trong đại hải lại có một xứ tên là Trang Nghiêm Quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó.  Phía Nam nước Tỳ Xá Ly có một xứ tên là Thiện Trụ Căn, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó.  Thành ma Độ La có xứ tên là Mãn…