Skip to content

Category: Nội dung kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 11: Tịnh Hạnh

Nếu vào nhà cửa, nên nguyện chúng sanh, lên nhà vô thượng, an trụ bất động. Nếu trải giường tòa, nên nguyện chúng sanh, trải mở pháp lành, thấy tướng chơn thật. Chánh thân đoan tọa, nên nguyện chúng sanh, ngồi bồ đề toà, tâm không tham trước. Lúc ngồi kiết già, nên nguyện chúng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Như chư Phật Thế Tôn trong thập phương thế giới, vì thành tựu tất cả Bồ tát, vì khiến chủng tánh Như Lai không dứt, vì cứu hộtất cả chúng sanh, vì khiến chúng sanh lìa tất cả phiền não, vì rõ tất cả công hạnh, vì diễn thuyết các pháp, vì dứt trừ tất…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 19: Thăng Dạ Ma Thiên Cung

Khắp thập phương thế giới, tất cả Dạ Ma Thiên Vương đều ca ngợi công đức của Phật như vậy cả. Lúc Đức Thế Tôn vào điện Ma Ni ngồi kiết già trên bửu tòa sư tử, điện này bỗng rộng rãi bao la bằng tất cả chỗ ở của thiên chúng. thập phương thế…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 21: Thập Hạnh

Thưa Phật tử! Thừa oai lực của Phật, chúng tôi đến đây để chứng minh cho ngài. Công Đức Lâm Bồ tát thừa thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương tất cả chúng hội, cùng tận Pháp giới, vì muốn phật chủng chẳng dứt, vì muốn chủng tánh Bồ tát thanh tịnh,…

Nội dung kinh Hoa Nghiêm – Thay lời tựa

Tất cả pháp “Sự” đều đồng một thể tánh chơn thật, tức là đồng lấy pháp tánh làm tự thể. Toàn thể “Sự” là pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại, thời toàn sự cũng vô ngại, nên gọi là “Sự vô ngại Pháp giới”. Người chứng được Pháp giới này chính…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 23: Thăng Đâu Suất Thiên Cung

Lại với Đức Phật, họ khởi tâm tôn trọng rưới những mây lọng Trời trang nghiêm hư không. Họ lại khởi tâm cúng dường Phật mà rải mây tràng hoa Trời trang nghiêm hư không. Họ lại khởi tâm tín giải bủa vô số lưới vàng che trùm hư không, có những bửu linh luôn…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Biết tất cả thế giới đều như hư không. Biết tất cả thế giới đủ Phật trang nghiêm. Biết tất cả thế giới Bồ tát đầy khắp. Biết tất cả thế giới vào một lỗ lông. Biết tất cả thế giới vào một thân chúng sanh. Biết tất cả thế giới, một cây Phật Bồ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 4: Thế Giới Thành Tựu

Vô lượng quốc độ sai khác nhauVô lượng trang nghiêm vô lượng trụHình trạng sai khác khắp mười phươngCác ngài đều nên đồng quan sát.Hình kia hoặc tròn hoặc vuông vứcHoặc có ba góc và tám cạnhHình châu ma ni hình liên hoaTất cả đều do nghiệp mà khác.Có cõi thanh tịnh sáng trang nghiêmVàng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 9: Quang Minh Giác

Nếu dùng oai đức, sắc, chủng tộcĐể thấy đấng Điều Ngự trong đờiĐây là mắt bịnh thấy điên đảoNgười này chẳng biết pháp tối thắng.Như Lai sắc, hình những tướng tốtTất cả thế gian chẳng lường đượcỨc na do kiếp đồng nghĩ lườngSắc tướng, oai đức chuyển vô biên.Như Lai chẳng lấy tướng làm thểChính…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 25: Thập Hồi Hướng

Nguyện tất cả chúng sanh thường được Chư Phật nhiếp thọ, xa lìa tất cả điều ác. Nguyện tất cả chúng sanh thuận theo Chư Phật, tu hành Bồ tát hạnh tối thắng. Nguyện tất cả chúng sanh vào cảnh giới Chư Phật, được thọ ký chứng Nhứt thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 20: Dạ Ma Cung Kệ Tán

Lúc đó đức Thế Tôn, từ trên hai bàn chân, phóng ra trăm ngàn ức quang minh màu đẹp chiếu khắp thập phương thế giới. Tất cả đạo tràng, Phật và Bồ tát đều hiển hiện cả. Bấy giờ, Công Đức Lâm Bồ tát thừa oai lực của Đức Phật, quan sát mười phương rồi…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 34: Như Lai Thập Thân Tướng Hải

Lông trên bắp chân báu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện Pháp giới ảnh tượng vân. Lông đó xoay bên hữu. Mỗi mỗi đầu lông phóng bửu quang minh đầy khắp tất cả mười phương tất cả Pháp giới, thị hiện tất cả thần lực của chư Phật. Những lỗ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 1: Thế Chủ Diệu Nghiêm

Phổ Sanh Căn Quả thần được giải thoát môn khắp hiện Phật phước điền khiến gieo giống không hư mất. Diệu Nghiêm Hoàn Kế thần được giải thoát môn khắp phát hoa tịnh tín của chúng sanh. Nhuận Trạch Tịnh Hoa thần được giải thoát môn đại từ cứu tế chúng sanh khiến thêm lớn…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Lại ví dụ: Giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những nghiệp sai biệt của những chúng sanh trong vô số thế giới ở phương Đông. Nới rộng nhẫn đến những nghiệp sai biệt của những chúng sanh trong thập phương thế giới, còn có thể biết ngằn mé. Công đức…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 8: Tứ Thánh Đế

Chư Phật tử! Khổ Diệt thánh Đế, cõi Ta Bà này, hoặc gọi là Vô tránh, là ly trần, là tịch tịnh, là vô tướng, là vô một, là vô tự tánh, là vô chướng ngại, là diệt, là thể chơn thật, là trụ tự tánh. Chư Phật tử! Khổ Diệt Đạo thánh Đế, cõi…