Skip to content

Category: Nội dung kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 32: Chư Bồ Tát Trụ Xứ

Trong biển có một xứ tên là Kim Cang Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Pháp Khởi Bồ tátcùng ở với một ngàn hai trăm vị Bồ tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.  Đông Nam phương có một xứ tên là Chi Đề Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ tát thường ở nơi đó. Hiện nay có Thiên Quan Bồ tát cùng ở…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 13: Thăng Tu Di Sơn Đảnh

Lúc Đức Thế Tôn ngự kiết già trong điện Diệu Thắng, thoạt nhiên điện này rộng rãi bằng chỗ ở của tất cả chư thiên. thập phương thế giới cũng đều như vậy. NAM MÔ HOA NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 28: Thập Thông

Lúc Bồ tát nầy trụ nơi Tam ma địa, tùy theo tâm sở thích, hoặc trụ một kiếp, hoặc trụ trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, trăm ức kiếp, ngàn ức kiếp, trăm ngàn ức kiếp, na do tha ức kiếp, trăm na do tha ức kiếp, ngàn na do tha ức kiếp, trăm ngàn na do tha ức kiếp, hoặc trụ vô số kiếp, vô…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 20: Dạ Ma Cung Kệ Tán

Lúc đó Tàm Quý Lâm Bồ tát, thừa oai lực của Đức Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng: Nếu ai được nghe phápHi hữu tự tại nàySanh được lòng hoan hỷChóng trừ lưới si lầm.Bực thấy biết tất cảTự nói lời như vầyPhật không gì chẳng biếtVì thế khó nghĩ bàn.Không có…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Chẳng hoại duyên khởi, lìa những tà kiến phá si ám được sáng suốt chiếu rõ tất cả pháp. Đây là trí nghiệp. Mười môn hồi hướng tùy thuận tu hành. Nơi các môn Ba la mật tưởng là từ mẫu. Nơi thiện xảo phương tiện tưởng là từ phụ. Dùng tâm thâm tịnh nhập…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 4: Thế Giới Thành Tựu

Trong một vi trần nhiều sát hảiChỗ nơi riêng khác đều nghiêm tịnhVô lượng như vậy và một cõiMỗi mỗi chia khác không xen tạp.Trong mỗi vi trần vô lượng PhậtTùy tâm chúng sanh khắp hiện tiềnTất cả quốc độ đều cùng khắpPhương tiện như vậy vô sai biệt.Trong mỗi vi trần những thọ vươngNhiều…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Cùng với mười phật sát vi trần số chư Bồ tát câu hội, tất cả đều là bực nhứt sanh bổ xứ, từ phương khác đồng vân tập đến, đều khéo quan sát chúng sanh giới, Pháp giới, thế giới, Niết bàn giới, các nghiệp quả báo, tâm hành thứ đệ, tất cả văn nghĩa…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 12: Hiền Thủ

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát nói hạnh thanh tịnh không trược loạn đại công đức rồi, vì muốn hiển thị công đức của bồ đề tâm, nên nói kệ hỏi Hiền Thủ Bồ tát: Nay tôi đã vì chư Bồ tátNói hạnh thanh tịnh Phật đã tuNgài cũng nên ở trong hội nàyDiễn đạt…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Chư Phật tử! Bấy giờ mười phương vô lượng vô biên Bồ tát nhẫn đến bực Đệ Cửu Địa đều vân tập vây quanh cung kính cúng dường Đại Bồ tát nầy, nhứt tâm quán sát. Đương lúc quán sát, chư Bồ tát liền đều chứng được 10000 Tam ma địa. Lúc đó, những Bồ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 5: Hoa Tạng Thế Giới

Trên đó, quá ba Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Thập Lực Trang Nghiêm, Phật hiệu Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Đức Vương. Phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Ma Ni Hương Sơn Tràng, Phật hiệu Quảng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 18: Minh Pháp

Vì phân biệt diễn thuyết môn nhơn duyên nên có thể làm cho pháp chủng chẳng dứt. Vì thường siêng tu tập sáu pháp hòa kính nên có thể làm cho tăng chủng chẳng dứt. Lại vì ở trong ruộng chúng sanh gieo hột giống Phật nên có thể làm cho phật chủng chẳng dứt….

Nội dung kinh Hoa Nghiêm – Thay lời tựa

“Lý” tức là chơn lý thật tánh, là thể tánh chơn thật của tất cả pháp, nên cũng gọi là pháp tánh hay Pháp giới tánh, chơn như tánh. Tất cả pháp trong vũ trụ đều đồng một thể tánh chơn thật ấy. Thể tánh ấy dung thông vô ngại, nên gọi là “Lý vô…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 22: Vô Tận Tạng

Bồ tát nầy đối với Thanh văn, Duyên Giác, Bồ tát đều biết đúng thiệt; với Thanh văn tập, Duyên Giác tập, Bồ tát tập đều biết đúng thiệt; với Thanh văn Niết bàn Duyên Giác Niết bàn, Bồ tát Niết bàn đều biết đúng thiệt. Biết thế nào? Biết từ nhơn duyên của nghiệp…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 34: Như Lai Thập Thân Tướng Hải

Hàm trên trong miệng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện bất tư nghì Pháp giới vân, dùng nhơn đà la bửu và tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm. Phóng hương đăng diệm thanh tịnh quang vân đầy khắp tất cả Pháp giới mười phương, thị hiện các thứ thần…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 8: Tứ Thánh Đế

Chư Phật tử! Như cõi Ta Bà này nói tứ thánh đế có bốn trăm ức 10000 danh hiệu, cũng vậy, mười phương tất cả vô lượng, vô biên, bất khả thuyết thế giới, tận Pháp giới hư không giới, trong mỗi thế giới nói tứ thánh đế đều có bốn trăm ức 10000 danh…