Skip to content

Category: Lược giải kinh Pháp Hoa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 22: Đà La Ni

Thật vậy, Phật nói kinh Pháp Hoa và cuối cùng phú chúc cho các Bồ tát giữ gìn hoằng truyền là điều tất yếu. Nếu Phật đã chúc lụy xong, tức pháp hội tan rồi, tại sao Ngài nói một loạt sáu phẩm sau kế tiếp như bản của ngài Cưu Ma La Thập đã…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Sau khi hỏi thăm Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, Bồ tát Diệu Âm thưa với Đức Thích Ca rằng ngài muốn ra mắt và đảnh lễ tháp Đa Bảo. Đây là pháp bất cộng của Phật. Thí dụ chúng ta đang hành Bồ tát đạo, đang chịu sự điều động của chư Phật,…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Loại cỏ nhỏ khi ta ngắt sạch, nhưng củ còn nằm trong lòng đất, gặp mưa xuống vẫn lên, là cỏ đáng sợ nhất. Tuy ta phiền muộn khó chịu với nó, nhưng đối với đại lương y biết sử dụng chính phiền não đó để chữa bệnh cho ta. Cỏ nhỏ được ví cho…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Do ý căn thanh tịnh, biết được sự tương quan tương duyên giữa các loài và vận dụng nghĩa lý sâu xa của kinh để thuyết giảng, hành giả thành tựu được sự thuyết pháp vô cùng tận. Chỉ một câu kệ, hành giả triển khai nghĩa lý từ một tháng đến một năm. Người…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 1: Tựa

Điều này tiêu biểu cho sự nỗ lực gia công của hành giả vượt qua tất cả khó khăn, vận dụng tất cả khả năng leo lên núi mới lãnh hội được kinh Pháp Hoa. Nói cách khác, bốn mươi năm Phật rèn luyện cho con người vượt qua sự chi phối của thân tứ…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 6: Thọ Ký

Nhận định rõ như vậy, chúng ta rọi lại kinh điển Đại thừa, xem Đức Phật làm gì mà thành Phật. Từ đó từng bước hành giả làm theo và đến khi thành tựu trọn vẹn, mới thành Phật. Trong kinh Đức Phật thường nhắc rằng đầy đủ tâm đại bi mới thành Phật. Ngoài…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 3: Thí Dụ

Từ cuộc sống vật chất của cõi Dục đến cuộc sống tinh thần của Sắc Giới và sống với ký ức của Vô Sắc Giới, ba cách sống này muôn đời đeo đẳng, nhận chìm mọi người trầm luân sanh tử trong tam giới. Đức Phật lặn lội trong tam giới, đi đủ ba đường…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 13: Trì

Tiếm Thánh tăng thượng mạn: Tiếm Thánh tăng thượng mạn là những người tu lâu, lớn tuổi nhưng có nhiều tệ ác. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ tát cho biết hạng này được người đời coi họ là Lục thông La hán. Do phước báo đời trước, đời này họ đầy đủ thiện duyên, dung…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 10: Pháp Sư

Tuy nhiên, điều đặc biệt là pháp Không của Pháp Hoa hoàn toàn khác với Không của Bát nhã, vì đằng sau pháp Không này là diệu hữu bất khả tư nghì. Chính Phật Thích Ca thể hiện sâu sắc trọn vẹn sự chứng đắc pháp Không diệu hữu, Ngài mới trường tồn mãi với…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 21: Như Lai Thần Lực

Để mở đầu phẩm “Như Lai Thần Lực”, Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất phát nguyện thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa ở Ta Bà. Về vấn đề Đức Phật có chấp nhận sự hoằng truyền kinh Pháp Hoa của chúng hội hay không, chúng ta nhớ lại ở phẩm…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức

Tay lẫn chân cung cấp, Đầu đảnh lễ cung kính, Tất cả đều cúng dường, Đều không thể đền được. Hoặc dùng đầu đội Phật, Hai vai cùng cõng vác, Trong kiếp số hằng sa, Cũng chẳng đền đáp được. Vua Trần Thái Tông cũng cảm nhận sâu sắc pháp này, phát hiện được niệm…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 2: Phương Tiện

Lần thứ nhất, Xá Lợi Phất thỉnh Phật nói pháp cho toàn chúng hội. Phật từ chối, vì pháp Vô thượng không thể đem trao cho những người chưa phát tâm Bồ đề. Xá Lợi Phất thỉnh lần thứ hai, xin giảng cho hàng Thanh văn trở lên nghe, vì họ có trí sáng suốt….