Skip to content

Category: Lược giải kinh Pháp Hoa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 21: Như Lai Thần Lực

Thần lực thứ chín là chư Thiên dùng vật báu rải vào cõi Ta Bà, cúng dường Phật Thích Ca. Do thần lực của Phật, những món báu này biến thành phan lọng che các Đức Phật. Bất khả tư nghì thứ mười là chư Phật mười phương thông làm một cõi, chư Phật liên…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 2: Phương Tiện

Xá Lợi Phất từ lâu thao thức về sự chứng đắc của mình. Ông tự nghĩ cũng đồng ở trong bể pháp tánh Như Lai, tại sao giữa ông và Phật vẫn có sự cách biệt to lớn. Nay nghe Phật ca ngợi pháp nhiệm mầu khó hiểu của chư Phật, ông vội ân cần…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 16: Như Lai Thọ Lượng

Những gì tôi triển khai trong phẩm này thuộc phần cảm tâm về Pháp thân Phật. Riêng phần chứng đắc chưa đạt được. Thật vậy, khi bước vào pháp hội hai là “Không trung thuyết pháp”, hành giả phải trụ trong hư không. Nghĩa là vượt lên trên ngũ ấm, trên tầm suy nghĩ bằng…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Kế tiếp cầu nguyện cho Đức Phật ra đời lan rộng đến hàng chân nhân đang trụ Thiền định mà vẫn không bình ổn với sự lan tràn đe dọa của ba loại cỏ nhỏ. Tức thì xuất hiện vầng mây thứ tư của hàng Đạo sĩ. Sau cùng những nhà nhân bản đầu tư…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Tướng bạch hào ở giữa hai chân mày có lông trắng kéo ra dài một tầm, thả xuống hình xoắn ốc là trí tướng. Do công đức tu hành trải vô số kiếp, Phật thành tựu tướng trí huệ này. Ánh sáng của trí huệ chiếu thấu muôn sự muôn vật, nên Phật thấy đúng…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Đến đây Phật phá bỏ hai Niết bàn trước. Điểm này không nên hiểu lầm là hai quả vị Niết bàn kia không có. Hóa thành rất cần thiết cho người sơ tâm như chúng ta còn đầy phiền não nhiễm ô. Nhưng đạt đến giai đoạn Bát Nhã, Phật mới phá bỏ Hóa thành,…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức

Ai có thể đền được, Tay lẫn chân cung cấp, Đầu đảnh lễ cung kính, Tất cả đều cúng dường, Đều không thể đền được. Hoặc dùng đầu đội Phật, Hai vai cùng cõng vác, Trong kiếp số hằng sa, Cũng chẳng đền đáp được. Vua Trần Thái Tông cũng cảm nhận sâu sắc pháp…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 4: Tín Giải

Què chân chỉ cho pháp tu của Duyên giác. Họ không tụng niệm, chỉ hướng tâm về thiên nhiên, nhìn non xanh nước biếc, lá rơi, mây bay, suối chảy mà quên đi cái oi bức của cuộc đời, xóa được những suy nghĩ không cần thiết. Nói cách khác, đối với những người có…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 11: Hiện Bửu Tháp

Chư Phật và Bồ tát thấy được thật tướng các pháp, sử dụng được toàn vẹn các hiện tượng trong vũ trụ, tạo thành lực dụng bất khả tư nghì trang nghiêm bản thân và quốc độ. Chỉ một niệm tâm của các ngài, Ta Bà liền chuyển thành Tịnh Độ. Trên dòng sanh mạng…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa

Giáo nghĩa này không dùng lời nói được, phải thể nghiệm trong cuộc sống. Phải có hai đối tượng thuận nghịch để quan sát, vui chứng thể Bất Nhị. Khi giàu sang đầy quyền lực xem tâm mình ra sao và lúc trắng tay, hành giả cảm nhận thế nào. Ở trong cùng cực đau…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 10: Pháp Sư

Trên bước đường tu, muốn nhu hòa nhẫn nhục, hành giả phải tự hạ thấp mình xuống. Ngay như Phật ra đời để tuyên bày chân lý Pháp Hoa, nhưng vì đại chúng chưa chấp nhận được, Ngài phải sống tùy thuận để dần dần xây dựng tình thương rộng lớn cho họ. Pháp sư…