Skip to content

Category: Nội dung kinh Pháp Hoa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất

Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Phải một lòng tinh tấnTa muốn nói việc nàyChớ nên có nghi hốiTrí Phật chẳng nghĩ bànÔng nay gắng sức tinTrụ nơi trong nhẫn thiệnChỗ pháp xưa chưa ngheNay đều sẽ được ngheNay ta an ủi ôngChớ ôm lòng nghi sợPhật…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 13: Trì

Chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này. Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như là Phật dạy rộng tuyên nói pháp này. Nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào? Thế…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 3: Thí Dụ

Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Lúc ấy, đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xá Lợi Phất đời sauThành đấng Phật trí khắpHiệu rằng: Phật Hoa QuangSẽ độ vô lượng chúng.Cúng dường vô số PhậtĐầy đủ hạnh Bồ tátCác công đức thập lựcChứng được đạo…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức

A Dật Đa! Sau khi Như Lai diệt độ nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu ba tắc, Ưu bà di và người trí khác, hoặc lớn, hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 10: Pháp Sư

Vì sao? Vì đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của Bồ tát đều thuộc kinh này, kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này, xa kín nhiệm sâu không có người đến được, nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ tát mà chỉ bày cho….

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ tát đó, liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Khi đó, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm Bồ tát: Ngài Diệu Âm Bồ tát bạch với Phật đó rằng: Lúc đó, Ngài…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Sức phương tiện đó như thế nào? Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát thời Quán Thế Âm Bồ tát liền hiện thân Phật vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Duyên giác được độ thoát, liền hiện thân Duyên giác mà vì…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Thí như đường hiểm dữXa vắng nhiều thú độcVà lại không cỏ nướcChốn mọi người ghê sợVô số nghìn muôn chúngMuốn qua đường hiểm nàyĐường đó rất xa vờiTrải năm trăm do tuần.Bấy giờ một Đạo sưNhớ dai có trí huệSáng suốt lòng quyết địnhĐường hiểm cứu các nạnMọi người đều mệt mỏiMà bạch Đạo…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 21: Như Lai Thần Lực

Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các Phật, đấng cứu thếTrụ trong thần thông lớnVì vui đẹp chúng sanhHiện vô lượng thần lực:Tướng lưỡi đến Phạm ThiênThân phóng vô số quangVì người cầu Phật đạoHiện việc ít có này.Tiếng tằng hắng của PhậtCùng tiếng khảy móng tayKhắp…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 14: An Lạc Hạnh

Lại nữa, vị Đại Bồ tát quán sát Nhất thiết, pháp không như thật tướng chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển, như hư không, không có thật tánh, tất cả lời nói phô dứt, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, không danh, không tướng, thực không chỗ có, không lường, không ngằn,…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 9: Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nay Ta nói trong TăngA Nan, người trì phápSẽ cúng dường các PhậtVậy sau thành chánh giácHiệu rằng: Sơn Hải HuệTự Tại Thông Vương PhậtCõi nước kia thanh tịnhTên Thường Lập Thắng PhanGiáo hóa…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 16: Như Lai Thọ Lượng

Ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sanh dùng sức phương tiện nói: Sẽ diệt độ, cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Sẽ diệt độ,…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Ta dầu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ tát đại đệ tử và trời, rồng, Dạ xoa,… tất cả đại chúng rằng: Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt…

Nội dung kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Dẫn nhập

Trong thư mục Trung Hoa có rất nhiều tác phẩm nói đến lịch sử kinh Pháp Hoa, nhưng trong bài này chỉ căn cứ vào những sử liệu trong Xuất Tam Tạng Ký Tập, Chúng Kinh Mục Lục, Lịch Đại Tam Bảo Ký, Cổ Kim Dịch Kinh Mục Lục, Đại Đường Nội Điển Lục, Đại…