Skip to content

Category: Nội dung kinh Pháp Hoa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 2: Phương Tiện

Xá Lợi Phất nên biết!Ta nghe các Đức PhậtTiếng nhiệm mầu rất sạchXưng: Nam mô chư Phật!Ta lại nghĩ thế nàyTa ra đời trược ácNhư các Phật đã nóiTa cũng thuận làm theoSuy nghĩ việc đó rồiLiền đến thành Ba Nại.Các pháp tướng tịch diệtKhông thể dùng lời bàyBèn dùng sức phương tiệnVì năm Tỳ…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất

Phật xưa từ dòng ThíchXuất gia gần Già DaNgồi dưới cây Bồ đềĐến nay còn chưa xa.Các hàng Phật tử nàySố đông không thể lườngLâu đã tu Phật đạoTrụ nơi sức thần thôngKhéo học đạo Bồ tátChẳng nhiễm pháp thế gianNhư hoa sen trong nướcTừ đất mà vọt raĐều sanh lòng cung kínhĐứng nơi trước…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 3: Thí Dụ

Khi mới nghe Phật nóiTrong lòng rất sợ nghiPhải chăng ma giả PhậtNão loạn lòng ta ư?Phật dùng các món duyênThí dụ khéo nói phô,Lòng kia an như biểnCon nghe, lưới nghi dứt.Phật nói thuở quá khứVô lượng Phật diệt độAn trụ trong phương tiệnCũng đều nói pháp đó.Phật hiện tại, vị lai.Số nhiều cũng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 1: Tựa

Lại thấy các Như LaiTự nhiên thành Phật đạo,Màu thân như núi vàngĐoan nghiêm rất đẹp mầuNhư trong lưu ly sạchHiện ra tượng chơn kimThế Tôn trong đại chúngDạy nói nghĩa thâm diệu. Mỗi mỗi các cõi PhậtChúng Thanh văn vô số,Nhân Phật quang soi sángĐều thấy đại chúng kia.Hoặc có các Tỳ kheoỞ tại…

Nội dung kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thay lời tựa

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Chùa Vạn ĐứcNgày Trùng Cửu, năm Kỷ Tỵ08-10-1989Thích Trí TịnhCẩn Chí Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917~2014) Kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đại thừa gồm 7 quyển tổng cộng là 28 phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 26: Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ tát và vô lượng Thanh văn, nước đó bằng thẳng công đức như thế. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc, ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 10: Pháp Sư

Dược Vương! Trong đại chúng đây vô lượng hàng chư Thiên, Long vương, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhơn cùng phi nhơn, và Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, hạng cầu Thanh văn, hạng cầu Bích chi…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 22: Đà La Ni

Liền nói chú rằng: Aniê Maniê Manê Màmanê Kittê Càritê Samê Samitàvi Santê Muttê Múttatàmê Samê Avisamê Samasamê Gadê Sadê Asìnê Săntêsani Đaràni Alôkabàsê Racha Vêsàni Niđìni Abyantaravisìtê Utcùlê Mutkùlê Asàdê Paràđê Sucănsi Asamasamê Butđavì Lôkìtê Đacma Pàrisìtê Sanganìgôsàni Nìgô Sàni Bada Bada Sôđàni Mantrê Mantra Sadàtê Ruta Côsalìê Asàdê Asavanatàda Vacùlê Valồđa Amanyantàya. Lúc…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Lại như Đế Thích là vua trong ba mươi ba cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời đại Phạm Thiên vương là cha tất cả chúng sanh, kinh này cũng như thế, là cha tất cả hiền thánh: bậc hữu học, vô học cùng hàng pháp lòng Bồ…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 14: An Lạc Hạnh

Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các Đức Phật thuở quá khứ, vị lai, hiện tại giữ gìn vậy. Văn Thù Sư Lợi! kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhẫn đến danh tự còn chẳng nghe được, hà huống là được thấy thụ trì đọc tụng….

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 4: Tín Giải

Thế Tôn! Khi đó gả cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: Ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báu này tự nhiên mà đến. Thế Tôn! Ông phú Trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát

Do ta ở chổ các Đức Phật thuở trước thọ trì đọc tụng kinh này vì người khác nói, nên mau được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đắc Đại Thế! Thuở đó bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu ba tắc, Ưu bà di, do lòng giận hờn khinh tiện ta, nên trong…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 6: Thọ Ký

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng: Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đệ tử của ta đâyLà Đại Mục Kiền LiênBỏ thân người nầy rồiSẽ được gặp tám nghìnHai trăm muôn ức vịCác Đức Phật Thế TônÔng vì cầu Phật đạoNên cúng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Tags:Cưu Ma La Thập, Thích Trí Tịnh Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Người đó lưỡi thanh tịnhTrọn không thọ vị xấuNgười đó ăn uống chiĐều biến thành cam lồ.Dùng tiếng hay thâm tịnhỞ trong chúng nói phápĐem các nhân duyên dụDẫn dắt lòng chúng sanhNgười nghe đều vui mừngBày đồ cúng dường tốt.Các trời, rồng, Dạ xoaCùng A tu la thảyĐều dùng lòng cung kínhMà đồng đến…