Skip to content

Tag: Đàm Ma Già Đà Da Xá

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 2: Thuyết Pháp

Pháp có pháp tướng như thế thì dị như thế. Pháp có pháp tướng như thế thì diệt như thế. Pháp tướng như thế thì hay sanh pháp ác. Pháp tướng như thế thì hay sanh pháp thiện. Ba tướng trụ, dị và diệt cũng giống như vậy. Bồ tát cứ như thế mà quán…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 3: Mười Công Đức

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con xin muốn được nghe. Này Thiện nam tử! Thứ nhất là kinh này có thể khiến cho Bồ tát chưa phát tâm thì phát tâm Bồ đề. Người không có lòng nhân từ thì phát khởi lòng nhân từ. Người từng thích giết hại thì khởi tâm đại bi. Người hay ganh…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 1: Đức Hạnh

Các vị đó đều là chân thiện tri thức. Các vị đó đều là ruộng phước tốt đẹp. Các vị đó đều là bậc thầy không cần cầu thỉnh. Các vị đó là nơi nương tựa chắc chắn, đầy an lành, vui vẻ, là nơi được cứu độ, hộ trì. Nơi nào cũng là bậc…