Skip to content

Tag: Đàm Ma Già Đà Da Xá

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 2: Thuyết Pháp

Này Thiện nam tử! Lúc ban đầu ta vì những người cầu các quả vị Thanh văn mà nói pháp Tứ đế, vậy mà tám ức chư thiên đã hạ giáng nghe pháp và phát tâm Bồ đề. Lúc giữa ta vì những người cầu quả vị Bích chi Phật mà nói pháp Thập nhị…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 1: Đức Hạnh

Thứ đến là nói pháp sâu xa Thập nhị nhân duyên, rửa sạch vô minh cho đến già bệnh chết, đốt cháy mãnh liệt mọi đau khổ từng tích tụ như ánh sáng mặt trời. Sau đó thì tưới nước pháp Đại thừa vô thượng, thấm nhuần tất cả chúng sanh có thiện căn, gieo…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 3: Mười Công Đức

Này Thiện nam tử! Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ sáu của kinh này. Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ bảy của kinh này, là nếu có người thiện nam hay thiện nữ nào, ở thời Phật đang tại thế hoặc sau khi Phật diệt…