Skip to content

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 3: Mười Công Đức

無量義經

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Tập 9 – Số 276 (Pháp Hoa Bộ)
Amitartha Sutra – 無量義經 – Vô Lượng Nghĩa Kinh
Nước Trung Hoa – triều Nam Tề (479~502) thời kỳ Nam Bắc Triều
Ngài Đàm Ma Già Đà Da Xá (?~?) Hán dịch từ Phạn văn năm 481
Cư sĩ Hạnh Cơ (1940~) Việt dịch từ Hán văn năm 2006
daithua.com biên soạn năm 2020

Phẩm 3:

MƯỜI CÔNG ĐỨC


Bấy giờ Bồ tát Đại Trang Nghiêm lại bạch Phật rằng:

 • Bạch Đức Thế Tôn! Thế Tôn nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa vi diệu sâu xa trên hết này, đúng thật là sâu xa, rất sâu xa, vô cùng sâu xa! Sở dĩ như thế là vì sao? Chư vị Đại Bồ tát và bốn chúng, cùng trời, rồng, quỷ thần, quốc vương và thần dân, cho đến tất cả chúng sanh, khi được nghe kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa vi diệu sâu xa trên hết này, không ai là không đạt được các môn Đà la ni, hoặc ba pháp, bốn quả, cho đến phát tâm Bồ đề Vô thượng.
 • Nên biết rằng, kinh này văn lí chân chánh, được tôn quí không có gì sánh bằng, được chư Phật ba đời bảo hộ; các Ma vương, ngoại đạo không thể xâm nhập được, tất cả các thứ tà kiến sanh tử không thể phá hoại được, vì sao? 
 • Vì một khi nghe được kinh này thì có thể gìn giữ tất cả pháp. Nếu có một chúng sanh nào được nghe kinh này thì được lợi ích rất lớn, vì sao? 
 • Vì chúng sanh đó nghe kinh này rồi tinh tấn tu tập, thì chắc chắn nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
 • Còn những chúng sanh không được nghe kinh này, phải biết rằng, những chúng sanh đó bị mất lợi ích rất lớn, trải qua vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn a tăng kỳ kiếp, chắc chắn không thể chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, vì sao? 
 • Vì những chúng sanh ấy không biết đi thẳng theo con đường lớn đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, lại đi theo con đường nhỏ đầy hiểm trở và mắc nhiều tai nạn.
 • Bạch Đức Thế Tôn! Kinh điển này không thể nghĩ bàn! Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót khắp cả đại chúng, giải bày những việc sâu xa không thể nghĩ bàn của kinh này. 
 • Bạch Đức Thế Tôn! Kinh điển này do từ đâu đến, sẽ đi tới đâu, trụ ở nơi nào, mà có vô lượng năng lực công đức không thể nghĩ bàn như thế, khiến cho chúng sanh nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác?

Bấy giờ Phật bảo Bồ tát Đại Trang Nghiêm rằng:

 • Lành thay! Lành thay! Này Thiện nam tử! Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng như ông đã nói. Này Thiện nam tử! Ta nói kinh này rất sâu xa, vô cùng sâu xa, chân thật sâu xa. Vì sao như thế? 
 • Vì kinh này khiến cho chúng sanh nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, một khi được nghe thì có thể gìn giữ tất cả pháp, đối với chúng sanh có lợi ích rất lớn, vì đi con đường thẳng lớn không có hiểm nạn.
 • Này Thiện nam tử! Ông hỏi kinh này do từ đâu đến, sẽ đi tới đâu, trụ ở nơi nào; vậy ông hãy nghe cho kĩ!
 • Này Thiện nam tử! Kinh này do từ ngôi nhà của chư Phật mà đến, sẽ đi tới tất cả chúng sanh nào phát tâm Bồ đề Vô thượng, trụ nơi chư Bồ tát ở. 
 • Này Thiện nam tử! Kinh này đến như thế, đi như thế, trụ như thế; cho nên kinh này mới có vô lượng sức công đức không thể nghĩ bàn như thế, khiến cho chúng sanh nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
 • Này Thiện nam tử! Ông có muốn nghe kinh này lại còn có mười sức công đức không thể nghĩ bàn không?

Bồ tát Đại Trang Nghiêm bạch:

 • Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con xin muốn được nghe.

Đức Phật dạy:

 • Này Thiện nam tử! Thứ nhất là kinh này có thể khiến cho Bồ tát chưa phát tâm thì phát tâm Bồ đề.
  • Người không có lòng nhân từ thì phát khởi lòng nhân từ.
  • Người từng thích giết hại thì khởi tâm đại bi.
  • Người hay ganh ghét thì khởi tâm tùy hỉ.
  • Người chỉ biết ôm giữ thì khởi tâm xả bỏ.
  • Người tham lam keo kiệt thì khởi tâm bố thí.
  • Người nhiều kiêu mạn thì khởi tâm hành trì giới luật.
  • Người sân hận ngập tràn thì khởi tâm nhẫn nhục.
  • Người biếng nhác thì khởi tâm tinh tấn.
  • Người thường bị rối loạn thì khởi tâm tu tập thiền định.
  • Người ngu si thì khởi tâm trí huệ.
  • Người chưa độ người khác thì khởi tâm độ người khác.
  • Người hay làm mười điều ác thì khởi tâm làm mười điều thiện.
  • Người ưa thích tu pháp hữu vi thì khởi tâm quyết chí tu pháp vô vi.
  • Người có tâm thối lui thì làm cho tâm không còn thối lui.
  • Người tu phước hữu lậu thì khởi tâm tu phước vô lậu.
  • Người nhiều phiền não thì khởi tâm diệt trừ phiền não.
 • Này Thiện nam tử! 
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ nhất của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ nhì của kinh này, là nếu chúng sanh nào được nghe kinh này, hoặc nghe một lần, hoặc một bài kệ, cho đến chỉ một câu, thì có thể hiểu suốt trăm ngàn ức ý nghĩa, trải vô lượng vô số kiếp mà không thể nói hết những Pháp môn đã được thọ trì, vì sao thế?
 • Vì nghĩa lí của pháp này nhiều vô lượng vậy.
 • Này Thiện nam tử! Kinh này ví như từ một hạt giống mà sanh ra trăm ngàn vạn, rồi từ mỗi một trong trăm ngàn vạn hạt giống kia lại sanh ra trăm ngàn vạn nữa, cứ như thế dần dà cho đến vô lượng. 
 • Kinh điển này cũng giống như thế, từ một pháp sanh ra trăm ngàn nghĩa, rồi từ mỗi một trong trăm ngàn nghĩa ấy lại sanh trăm ngàn vạn nghĩa nữa, cứ như thế cho đến vô lượng vô biên nghĩa.
 • Vì vậy cho nên kinh này có tên là Vô Lượng Nghĩa.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ nhì của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ ba của kinh này, là nếu có chúng sanh được nghe kinh này, hoặc nghe một lần, hoặc một bài kệ, cho đến chỉ một câu, liền thông suốt trăm ngàn vạn ức nghĩa lí; thông suốt nghĩa lí như thế rồi thì tuy có phiền não mà như không phiền não, ra vào sanh tử mà không hề có ý tưởng sợ sệt, đối với chúng sanh thì sanh tâm thương xót, đối với các pháp được ý tưởng mạnh mẽ, như người lực sĩ có thể vác, cầm các vật nặng.
 • Người hành trì kinh này cũng giống như thế, có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của đạo quả Bồ đề Vô thượng, có thể mang chúng sanh vượt ra khỏi con đường sanh tử.
 • Người đó tuy chưa độ được mình mà đã độ được người, giống như có ông thuyền trưởng gặp lúc bệnh nặng, tay chân bải hoải, phải nằm nghỉ trên bờ, nhưng nhờ có thuyền bè chắc chắn, lại có các vật dụng cần thiết, ông cũng có thể giúp cho hành khách sang được bên kia sông.
 • Người hành trì kinh này cũng giống như thế, tuy thân bị ràng buộc trong năm nẻo hữu tình, thường bị 108 thứ bệnh nặng hành hạ, phải nằm trên bờ vô minh già chết, nhưng nhờ có những trang bị chắc chắn của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này mà có thể cứu độ chúng sanh; chúng sanh y theo kinh này mà tu hành thì vượt thoát được biển sanh tử.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ ba của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ tư của kinh này, là nếu có chúng sanh được nghe kinh này, hoặc một lần, hoặc một bài kệ, cho đến chỉ một câu, liền có được ý tưởng mạnh mẽ, dù chưa độ được mình, cũng có thể độ cho người khác, được chư vị Bồ tát coi như quyến thuộc, được chư Phật nói pháp cho nghe. Người ấy nghe pháp rồi thì quyết tâm hành trì, luôn kính thuận mà không trái nghịch; lại tùy duyên vì người mà tuyên dương rộng rãi.
 • Này Thiện nam tử! Người ấy ví như vị phu nhân của vua vừa sanh vương tử, hoặc một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, hoặc một tháng, hai tháng, cho đến bảy tháng, hoặc một tuổi, hai tuổi, cho đến bảy tuổi, vị vương tử ấy tuy chưa có thể đảm nhiệm việc nước, nhưng đã được thần dân tôn kính, cùng sánh vai bạn bè với các vị vương tử lớn, thường được vua và phu nhân cưng quí nói cười, yêu thương hơn các vương tử khác, vì sao thế? Vì vị vương tử đó hãy còn quá bé nhỏ.
 • Này Thiện nam tử! Người hành trì kinh này cũng giống như thế. Chư Phật là quốc vương, kinh này là phu nhân, hòa hợp cùng sanh ra con là Bồ tát. Nếu Bồ tát đó nghe được kinh này, hoặc một câu hay một bài kệ, hoặc nghe một lần, hai lần, hoặc mười, một trăm, một ngàn, một vạn lần, hoặc một ức, một vạn ức, hay hằng hà sa vô lượng vô số lần, tuy chưa thể hội chân lí đến chỗ cùng cực, chưa làm chấn động được ba ngàn đại thiên quốc độ bằng pháp âm chuyển bánh xe đại pháp như sấm vang, nhưng đã được tất cả bốn chúng và tám bộ chúng tôn trọng kính ngưỡng, được chư vị Bồ tát lớn coi là quyến thuộc, được thâm nhập vào pháp bí mật của chư Phật, những gì có thể nói ra đều không trái, không lỗi, thường được chư Phật hộ niệm, từ ái che chở, vì Bồ tát đó hãy còn là kẻ tân học.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ tư của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ năm của kinh này, là nếu người thiện nam hay thiện nữ nào, ở thời Phật đang tại thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, được thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa sâu xa trên hết này, người thiện nam hoặc thiện nữ ấy tuy vẫn còn bị phiền não trói buộc, chưa xa lìa được các sự việc phàm phu, nhưng có thể thị hiện đạo Giác ngộ, kéo dài một ngày ra bằng trăm kiếp, thu ngắn trăm kiếp lại bằng một ngày, khiến cho chúng sanh vui mừng tin phục.
 • Này Thiện nam tử! Người thiện nam hoặc thiện nữ ấy giống như rồng con mới sanh bảy ngày mà có thể làm nổi mây lên, cũng có thể làm mưa rơi xuống.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ năm của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ sáu của kinh này, là nếu có người thiện nam hoặc thiện nữ nào, ở thời Phật đang tại thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, được thọ trì đọc tụng kinh điển này, tuy vẫn còn bị phiền não trói buộc nhưng có thể vì chúng sanh mà nói pháp, khiến cho chúng sanh tiêu trừ phiền não, dứt hết khổ đau. 
 • Chúng sanh nghe rồi liền tu hành đắc pháp, đắc quả, đắc đạo, sánh ngang bằng với chư Phật, không có gì khác biệt; ví như vị vương tử, tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nếu vua đi tuần du hay bị bệnh nặng, ủy thác cho trách nhiệm trị nước, vị vương tử ấy, lúc bấy giờ sẽ y theo mạng vua mà ban hành mệnh lệnh đúng pháp, quần thần bá quan văn võ đem chánh lệnh giáo hóa, khắp cả quốc dân đều được an bình, giống như chính đức vua cai trị, không khác chút nào.
 • Người thiện nam hay thiện nữ thọ trì kinh này cũng giống như thế; hoặc thời Phật đang tại thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, người thiện nam hay thiện nữ ấy tuy chưa trụ nơi Sơ địa cho đến Bất động địa, nhưng y theo giáo pháp của Phật đã dạy mà diễn nói đúng như thế, chúng sanh nghe xong liền nhất tâm tu hành, đoạn trừ phiền não, đắc pháp, đắc quả, cho đến đắc đạo.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ sáu của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ bảy của kinh này, là nếu có người thiện nam hay thiện nữ nào, ở thời Phật đang tại thế hoặc sau khi Phật diệt độ, được nghe kinh này mà vui mừng tin nhận, cho là điều ít có, bèn thọ trì đọc tụng, biên chép giảng giải, theo đúng giáo pháp mà tu hành, phát tâm Bồ đề, sanh các căn lành, khởi tâm đại bi muốn cứu vớt tất cả khổ não cho chúng sanh, thì tuy chưa tu tập Lục độ Ba la mật mà sáu pháp ấy đã tự nhiên hiện ở trước mặt, và ngay nơi thân này mà chứng được pháp Vô sanh Pháp nhẫn, mọi phiền não sanh tử liền bị tiêu trừ trong phút chốc, tức khắc đạt đến bậc Thất địa của hàng Đại Bồ tát.
 • Ví như người anh hùng vì vua dẹp giặc, khi giặc bị dẹp yên rồi, nhà vua hết sức vui mừng, đem một nửa nước phong thưởng cho. Người thiện nam hoặc thiện nữ thọ trì kinh này cũng giống như thế. Đó là người dũng mãnh nhất trong những người tu hành, sáu pháp qua bờ quí báu không cầu mà tự nhiên đến, giặc oán sanh tử tự nhiên tiêu trừ, chứng Vô sanh nhẫn, được phong thưởng một nửa của báu ở nước Phật, an vui tự tại.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ bảy của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ tám của kinh này, là nếu có người thiện nam hay người thiện nữ, ở thời Phật đang tại thế hoặc sau khi Phật diệt độ, nghe được kinh điển này mà cung kính tin nhận, coi đó như chính thân Phật không khác, yêu thích kinh ấy và thọ trì đọc tụng, biên chép, tôn kính như đội trên đầu, theo đúng giáo pháp tu hành, chí giữ giới và tâm nhẫn nhục vững chắc, thực hành bố thí, phát tâm từ bi sâu xa, đem kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa trên hết này giảng nói rộng rãi cho mọi người nghe; nếu những người đến trước là hạng người không tin tội phước, thì lấy kinh này mà chỉ dạy, dùng các thứ phương tiện giáo hóa mạnh mẽ, khiến cho họ tin theo, dùng uy lực của kinh này giúp cho tâm họ sáng suốt mà quay về với chánh đạo.
 • Khi lòng tin đã phát sanh thì tinh tấn dũng mãnh, được nhờ thế lực và oai đức của kinh này mà đắc quả, đắc đạo. Vì vậy người thiện nam hay thiện nữ ấy liền ngay nơi thân này mà chứng được Vô sanh Pháp nhẫn, ở bậc Địa thượng, trở thành quyến thuộc của chư vị Bồ tát, nhanh chóng thành tựu cõi Phật thanh tịnh nơi cảnh giới chúng sanh, không bao lâu sẽ chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ tám của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ chín của kinh này, là nếu có người thiện nam hay thiện nữ nào, ở thời Phật đang tại thế hay sau khi Phật diệt độ, nghe được kinh này thì vui mừng nhảy nhót, cho là được điều chưa từng có, liền thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường, vì mọi người mà giảng giải nghĩa lí rõ ràng, thì bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề từ nhiều kiếp trước còn sót lại, tức khắc đều được tiêu trừ hết sạch, thân tâm thanh tịnh, được biện tài lớn, lần lượt trang nghiêm các pháp qua bờ, đạt được các loại chánh định như chánh định Thủ Lăng Nghiêm, vào cửa tổng trì, được sức tinh tấn chuyên cần, nhanh chóng tiến lên bậc Địa thượng, có thể phân thân vô số ở khắp mười phương quốc độ, cứu vớt tất cả chúng sanh đang chịu đau khổ cùng cực trong khắp hai mươi lăm cõi, khiến cho tất cả đều được giải thoát; cho nên kinh này có năng lực như thế.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ chín của kinh này.

 • Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ mười của kinh này, là nếu có người thiện nam hay thiện nữ nào, ở thời Phật đang tại thế hoặc sau khi Phật diệt độ, được nghe kinh này liền sanh tâm vui mừng cho là điều ít có, rồi tự mình thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường, y theo kinh dạy mà tu hành, sau đó lại khuyến hóa rộng rãi mọi người trong hàng xuất gia cũng như tại gia cùng thọ trì đọc tụng, biên chép, giảng giải, cúng dường, theo đúng giáo pháp mà tu hành.
 • Những người xuất gia và tại gia này tu hành, nhờ năng lực của kinh này mà đắc đạo, đắc quả, đó là đều do lòng từ bi và sức khuyến hóa của người thiện nam hay thiện nữ kia; cho nên người thiện nam hay thiện nữ ấy ngay nơi thân này liền đạt được vô lượng các môn Đà la ni, ở địa vị phàm phu mà tự nhiên ngay lúc ban đầu có thể phát vô số a tăng kỳ thệ nguyện rộng lớn, thành tựu tâm đại bi, cứu vớt đau khổ rộng khắp chúng sanh, huân tập thiện căn sâu dầy, làm lợi ích cho tất cả, diễn nói giáo pháp làm cho thấm nhuần những chỗ khô cằn, lấy những phương thuốc giáo pháp ban phát cho chúng sanh, làm cho tất cả đều được an vui, dần dần tiến lên đến pháp vân địa. 
 • Ân đức của người thiện nam hay thiện nữ ấy thấm nhuần khắp nơi, lòng từ phủ khắp không có gì bị bỏ sót, nhiếp thọ hết chúng sanh đau khổ, dẫn dắt tất cả đều vào đường đạo. Cho nên chẳng bao lâu thì người thiện nam hay thiện nữ ấy chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
 • Này Thiện nam tử!
 • Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ mười của kinh này vậy.

 • Này Thiện nam tử! Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa có sức oai thần rộng lớn cùng cực, trên hết là như thế, thật tôn quí không có gì sánh bằng, có thể khiến cho kẻ phàm phu thành tựu được Thánh quả, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, hoàn toàn tự tại; vì vậy mà nó có tên là Vô Lượng Nghĩa.
 • Nó làm cho tất cả chúng sanh ở ngay nơi địa vị phàm phu mà sanh khởi vô lượng mầm mống của đạo Bồ tát, khiến cho cây công đức cứ tăng trưởng mãi cho đến khi tươi tốt sum sê; cho nên kinh này có hiệu là Mười Sức Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn.

Lúc bấy giờ Bồ tát Đại Trang Nghiêm cùng 80000 vị Đại Bồ tát đồng thanh bạch Phật rằng:

 • Bạch Đức Thế Tôn! Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa sâu xa mầu nhiệm hơn hết mà Đức Thế Tôn vừa nói, văn lí chân chánh, tôn quí không gì sánh bằng, được chư Phật ba đời cùng bảo hộ, Ma vương ngoại đạo không thể xâm nhập được, tất cả tà kiến sanh tử không thể phá hoại được; vì vậy cho nên kinh này mới có mười sức công đức không thể nghĩ bàn, làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh, giúp cho tất cả các vị Bồ tát lớn đều được chánh định Vô Lượng Nghĩa, hoặc được trăm ngàn môn Đà la ni, hoặc được các Địa, các Pháp nhẫn của bậc Bồ tát, hoặc chứng được Duyên giác, La hán, và bốn đạo quả. 
 • Đức Thế Tôn đã thương xót chúng con mà nói ngay giáo pháp như thế, khiến cho chúng con hưởng được lợi ích lớn lao của giáo pháp, thật là kì diệu đặc biệt chưa từng có!
 •  Từ ân của Đức Thế Tôn thật khó báo đáp!

Lúc ấy cả ba ngàn đại thiên thế giới chấn động sáu cách, trên không trung mưa xuống rất nhiều loại hoa trời, như hoa Ưu bát la, hoa Bát đàm ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lị; lại mưa xuống nhiều loại hương trời, áo trời, chuỗi anh lạc và các châu báu vô giá khác của cõi trời; tất cả các thứ ấy từ trên không trung xoay vòng rơi xuống, cúng dường Phật, chư Bồ tát và đại chúng Thanh văn; các thức ăn cõi trời trăm vị trân quí đựng trong bát trời, tràn đầy sung mãn, chỉ cần thấy sắc nghe mùi thì tự nhiên no đủ; cờ trời, phướn trời, lọng trời, nhạc khí vi diệu cõi trời đặt khắp các nơi, cùng hòa tấu để dâng cúng và khen ngợi Phật.

Lại nữa, hằng hà sa thế giới chư Phật ở phương Đông cũng rung động sáu cách, cũng có mưa hoa trời, hương trời, áo trời, chuỗi anh lạc và các thứ châu báu vô giá khác của cõi trời; các thức ăn cõi trời trăm vị trân quí đựng trong bát cõi trời, chỉ cần thấy sắc nghe mùi thì tự nhiên no đủ; cờ trời, phướn trời, lọng trời, nhạc khí vi diệu cõi trời cùng hòa tấu để cúng dường và khen ngợi chư Phật, chư vị Bồ tát và đại chúng Thanh văn ở các thế giới ấy. Ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương góc, phương trên và phương dưới cũng đều như thế.

Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ tát Đại Trang Nghiêm cùng 80000 vị Đại Bồ tát rằng:

 • Các ông đối với kinh này nên đem lòng cung kính sâu xa, theo đúng giáo pháp mà tu hành, ngày đêm gìn giữ ân cần, quảng bá giáo hóa rộng rãi với tất cả lòng siêng năng, khiến cho tất cả chúng sanh đều được ích lợi của giáo pháp.  Các ông thật là đại từ đại bi, lập nguyện với sức thần để bảo hộ kinh này, đừng để cho ngưng trệ.
 • Trong đời vị lai phải lưu hành rộng rãi kinh này ở khắp cõi Diêm Phù Đề, khiến cho tất cả chúng sanh đều được thấy nghe, đọc tụng, biên chép, cúng dường. Những công hạnh đó cũng giúp cho các ông nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Khi ấy Bồ tát Đại Trang Nghiêm cùng 80000 vị Bồ tát lớn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi quì xuống trước Phật, đồng thanh bạch Phật rằng:

 • Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con mong ơn Đức Thế Tôn thương xót, vì chúng con mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa sâu xa nhiệm mầu trên hết này, chúng con xin cung kính thọ nhận lời dạy bảo của Đức Thế Tôn.
 • Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ đem kinh này lưu bố rộng rãi, khiến cho khắp cả chúng sanh thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường.
 • Cúi xin Đức Thế Tôn đừng lo lắng việc ấy. Chúng con sẽ đem nguyện lực khiến cho tất cả chúng sanh được thấy nghe đọc tụng, biên chép cúng dường, được ích lợi lớn do sức oai thần của kinh pháp này.

Bấy giờ Đức Phật liền khen ngợi rằng:

 • Lành thay! Lành Thay! Này các Thiện nam tử! Các ông hôm nay chân chánh là các Phật tử! Tâm đại từ đại bi của các ông có thể cứu vớt mọi khổ ách. Các ông là những người hướng đạo tốt, tất cả chúng sanh đều nương vào các ông làm nơi y chỉ. Các ông thường đem lợi ích của giáo pháp ban phát rộng khắp cho tất cả chúng sanh, cho nên các ông cũng là những vị thí chủ lớn, làm ruộng phước tốt của tất cả chúng sanh.

Khi Phật nói xong, tất cả đại chúng trong Pháp hội đều vui mừng cùng cực, xin nguyện thọ trì, rồi đảnh lễ Phật và lui ra.