Skip to content

Category: Kinh Vô Lượng Nghĩa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Vô Lượng Nghĩa – Dẫn nhập

Theo ngài Thiên Thai, thọ trì Pháp Hoa tam đại bộ gồm các kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Hoa và Quán Phổ Hiền mới trọn vẹn được. Trước khi Đức Phật giới thiệu Pháp hội vượt ngoài tầm thấy biết của con người, Ngài nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, hay nói những gì…

Kinh Vô Lượng Nghĩa – Giới thiệu

Bản kinh Hán văn được dùng để dịch ra Việt văn là bản Hán dịch của Tam tạng Pháp sư Đàm Ma Già Đà Da Xá, rút ra từ Đại Chánh Tạng, quyển 9, số 276. Cư sĩ Hạnh CơMiền tây CanadaTiết Thượng Nguyên năm Bính Tuất (2006)Phật lịch 2549…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 1: Đức Hạnh

Các vị Bồ tát trong Pháp hội như Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử, Đại Uy Đức Tạng Pháp vương tử, Vô Ưu Tạng Pháp vương tử, Đại Biện Tạng Pháp vương tử, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Đạo Thủ, Bồ tát Dược Vương, Bồ tát Dược Thượng, Bồ tát Hoa Tràng, Bồ…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 3: Mười Công Đức

Người tu phước hữu lậu thì khởi tâm tu phước vô lậu. Người nhiều phiền não thì khởi tâm diệt trừ phiền não. Này Thiện nam tử!  Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ nhất của kinh này. Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ nhì của kinh này,…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 2: Thuyết Pháp

Nếu có Bồ tát nào tu tập Pháp môn này thì có thể nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn! Pháp môn đó tên gọi là gì? Nghĩa lí ra sao? Bồ tát nên tu tập như thế nào? Pháp môn đó tên gọi là gì?…