Skip to content

Category: Kinh Pháp Hoa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Tags:Cưu Ma La Thập, Thích Trí Tịnh Thế Tôn! Con ở nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi Ta Bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ tát đồng đến để nghe thọ, cúi mong Đức Thế Tôn…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 17: Phân Biệt Công Đức

Lúc bấy giờ, trong đại hội nghe Phật nói thọ mệnh, kiếp số dài lâu như thế, vô lượng, vô biên, vô số chúng sanh được lợi ích lớn. Khi đó, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ tát: Lúc Đức Phật nói các vị Đại Bồ tát đó được pháp lợi, trên…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 1: Tựa

Bấy giờ, ngài Di Lặc Bồ tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình, ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và của cả chúng hội trời, rồng, quỷ, thần,… mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng:  Khi đó, ngài Di lặc muốn…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 8: Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký

Trong hàng người nói pháp thuở các Đức Phật trong Hiền kiếp về đương lai cũng lại là bậc nhất, mà đều hộ trì giúp tuyên bày pháp của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên Chánh pháp của vô lượng vô biên các Đức Phật, giáo hóa làm…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Tóm lại, cả hai lối kiến giải ý nghĩa của ba cỏ hai cây đều đặt trên căn bản từ nhỏ đến lớn, tu theo Phật đều thành Phật. Vì nghiệp lực và trình độ của mỗi người mà có pháp khác nhau, rồi cuối cùng nương theo pháp sai biệt để đi đến pháp…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 6: Thọ Ký

Tuy nhiên, chúng ta hành đạo nương nhờ công đức kinh và sự hộ niệm của chư Phật, chư Bồ tát mới làm được những việc bất khả tư nghì. Nếu không nương vào công đức kinh và thần lực của chư Phật, chư Bồ tát, chúng ta cũng như người bị Tiểu thừa chỉ…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 11: Hiện Bửu Tháp

Thiện nam tử! Ngươi qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh ít khổ sức khỏe an vui, và chúng Bồ tát cùng Thanh văn đều an ổn chăng? Như Lai có…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát

Đắc Đại Thế! Vì cớ gì tên là Thường Bất Khinh? Vì vị Tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hoặc Ưu ba tắc, Ưu bà di, thảy đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: Tôi rất kính quí Ngài chẳng dám khinh mạn. Tôi rất kính quí…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 13: Trì

Đối với Bồ tát đã đầy đủ đức hạnh, đang tu tập mười pháp Ba la mật, thì chướng duyên là điều kiện tốt để mau thành đạt quả Vô thượng Bồ đề. Nhưng Bồ tát sơ tâm liệu sức không giáo hóa chúng sanh cang cường nổi, xin phát nguyện hoằng truyền ở thế…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Hoa Đức! Ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ tát thân hình ở tại đây, mà Bồ tát đó hiện các thứ thân hình, nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này. Hoặc hiện thân Phạm vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 28: Chúc Lụy

Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ tát, bậc thượng hạnh thảy, ngài Xá Lợi Phất,… bốn chúng hàng Thanh văn và tất cả trong đời: trời,…