Skip to content

Category: Kinh Pháp Hoa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nội dung kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thay lời tựa

Chùa Vạn ĐứcNgày Trùng Cửu, năm Kỷ Tỵ08-10-1989Thích Trí TịnhCẩn Chí Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917~2014) Kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đại thừa gồm 7 quyển tổng cộng là 28 phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa

Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch kính tin chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa

Tịnh uế Bất Nhị: Thế giới ô uế hay thanh tịnh tùy nơi hành giả. Ta Bà và Tịnh Độ là một không khác. Phật Thích Ca tập trung phân thân để thấy tháp Đa Bảo, Ta Bà liền trở thành Tịnh Độ. Thiện ác Bất Nhị: Ở trong các pháp, thường Phật dạy làm lành được…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Tú Vương Hoa! Nếu người phát tâm muốn đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chân để cúng dường pháp của Phật, hơn đem quốc thành, thê tử và cõi Tam thiên Đại thiên: núi, rừng, sông, ao, các vật trân báu mà cúng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Các cung điện chúng taSáng suốt xưa chưa cóĐây là nhân duyên gìPhải nên chung nhau tìmLà trời đại đức sanhHay là Phật ra đờiMà ánh sáng lớn nàyKhắp soi cả mười phương. Thế Tôn rất ít cóKhó thể gặp gỡ đượcĐủ vô lượng công đứcHay cứu hộ tất cảThầy lớn của trời ngườiThương xót…

Nội dung kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Dẫn nhập

Tags:Thích Trí Quảng Chánh pháp Hoa Kinh: Xuất Tam Tạng Ký Tập: bộ kinh Pháp Hoa gồm có 27 phẩm chia thành 10 quyển do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Thái Khương. Lịch Đại Tam Bảo Ký: kinh Pháp Hoa có 10 quyển do ngài Trương Sĩ Minh, Trương Trọng Chánh, Pháp Hiển,…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Dẫn nhập

Đến năm 25 tuổi, tôi được sang Nhật Bản nghiên cứu kinh Pháp Hoa ở trường đại học Rissho, Tokyo. Tôi mới bắt đầu làm quen với tư tưởng Bổn môn Pháp Hoa của Nhật Liên Thánh nhân. Đó là tư tưởng đặc thù của Phật giáo Nhật Bản. Niềm khao khát hiểu biết thúc…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 17: Phân Biệt Công Đức

Thí như hư không, đông, tây, nam, bắc, bốn phía trên, dưới vô lượng vô biên, công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Nếu có người đọc tụng thụ trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 4: Tín Giải

Trong dụ cùng tử, bốn vị Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề thổ lộ với Phật rằng khi các ngài từ ngoại đạo trở về, đối trước sự cao sang của Đức Phật, các ngài cảm thấy thân phận mình hèn mọn như gã cùng tử. Tâm niệm đó của…

Kinh Quán Phổ Hiền Hành Pháp

Hay thay, thiện nam! Nhờ nhân duyên công đức thực hành pháp Đại thừa này mà người thấy được các Đức Phật. Nay đây tuy thấy được các Đức Phật Thế Tôn nhưng người chưa thấy được phân thân của Đức Thích Ca Mâu Ni và tháp Phật Đa Bảo. Như Lai là Đấng Thế…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 28: Chúc Lụy

Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề,… là những chúng kết duyên từ thời Phật Đại Thông Trí Thắng, nên bây giờ được thọ ký. Chúng ta là những người kết duyên ở hội Linh Sơn, nên ngày nay tuy còn sống trong Nhà lửa tam giới, vẫn an nhiên tu học…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức

Sau khi Phật diệt độCó người nghe kinh nầyNếu hay tùy hỷ đóLại được bao nhiêu phước? Khi đó Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Phật bảo Ngài Di Lặc: A Dật Đa! Nếu lại có người nói với người khác rằng: Khi đó, Đức Thế Tôn…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Khi mặt trời lên đỉnh cao nhất, chiếu đến tất cả muôn loài, chỉ cho thời gian Đức Phật rời Bồ Đề đạo tràng đến Lộc Uyển và bắt đầu đi du hóa khắp nơi. Tùy người, tùy chỗ, mà Ngài nói các pháp không đồng. Giáo pháp khác nhau mà Đức Phật giảng dạy…