Skip to content

Category: Kinh Pháp Hoa

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Tình thương của Phật lộ ra bên ngoài thành tướng hình chữ Vạn. Còn tình thương của chúng ta thật nhỏ bé, chỉ ở trong trái tim và bên ngoài bị nghiệp ác che kín. Tình thương của Phật chẳng những nằm trong tim, mà phổ biến tất cả muôn loài làm lắng đọng tâm…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Dẫn nhập

Từ đó, cảm tình của tôi đối với kinh Pháp Hoa cứ ấp ủ lớn dần. Tôi mang tâm sự này kể cho cụ thân sanh của tôi. Lúc ấy, tôi mới biết khi tôi còn trong thai mẹ, ông thường chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa, phẩm “Phổ Môn”. Điều này gợi cho tôi…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Đức Phật cũng như thếHiện ra nơi trong đờiVí như vầng mây lớnChe trùm khắp tất cảĐã hiện ra trong đờiBèn vì các chúng sanhPhân biệt diễn nói bàyNghĩa thật của các phápĐấng Đại thánh Thế TônỞ trong hàng trời ngườiNơi tất cả chúng hộiMà tuyên nói lời nầy:Ta là bậc Như LaiLà đấng Lưỡng…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 22: Đà La Ni

Theo tôi, muốn trì chú có kết quả phải đứng ở dạng Phật thừa để trì, chỉ có thể nghiệm trì chú bằng bản tâm thanh tịnh mới tương ứng với bản tâm thanh tịnh của chư Phật mười phương và có hiệu lực. Ngược lại, trì chú mà tâm hành giả còn nhiều ham…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Thí dụ Hóa thành áp dụng cho chúng đương cơ, không phải cho chúng ta. Trí huệ của các ngài đã đầy đủ, chỉ cần tu tạo thêm công hạnh của Bồ tát. Chỉ có lộ trình duy nhất dẫn về Phật đạo là con đường Bồ tát, không có con đường nào khác. Đối…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

4. Một ngàn hai trăm công đức nơi lưỡi Thành tựu một ngàn hai trăm công đức của lưỡi, bất cứ vị nào ở trên lưỡi của hành giả đều biến thành cam lồ. Ngoài ra, hành giả nói pháp bí tàng của Như Lai, khiến mọi người nghe đều phát tâm. Dù chúng sanh…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất

Huống là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc, huống là đem muôn ức quyến thuộc, huống là đem nghìn trăm muôn nhẫn đến một muôn, huống là đem một nghìn, một trăm nhẫn đến mười quyến thuộc, huống là năm, bốn, ba, hai, một người đệ tử. Huống lại là…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 14: An Lạc Hạnh

Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ tát bạch Phật rằng: Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nếu có vị Bồ tátỞ trong đời ác sauLòng không hề sợ sệtMuốn nói kinh pháp nàyNên trụ vào Hành…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa

Mở đầu phẩm “Tựa”, ngài Văn Thù giới thiệu Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và sau đó từ phẩm 2 đến phẩm 10, không thấy nói đến Văn Thù. Như vậy, trong tám năm Phật giảng kinh Pháp Hoa ở pháp hội thứ nhất cho hàng Thanh văn, không có Bồ tát Văn Thù. Và…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 13: Trì

Kiều Đàm Di! Đức Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật đó và sáu nghìn Bồ Tát tuần tự thọ ký được đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thế Tôn ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức Đức…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát

Ta chẳng dám khinh quý Ngài, quý Ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó, nên hàng tăng thượng mạn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di gọi ông là Thường Bất Khinh. Vị Tỳ kheo đó lúc sắp chết, nơi giữa hư không nghe trọn hai mươi…