Skip to content

Category: Lược giải kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 7: Quán Chúng Sanh

Bồ tát tùy duyên giáo hóa, giải thoát ngay trong cuộc đời. Bồ tát không dính hoa, vì các ngài không hề có quan niệm về nó. Các ngài thấy rõ pháp ở hai mặt, sanh diệt và bất sanh diệt. Ở trong sanh diệt, tất yếu phải theo định luật sanh diệt. Ở trạng…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 3: Chúng Đệ Tử

Đến đây, Duy Ma gợi cho Ca Diếp mục tiêu khất thực. Theo Duy Ma, không vì kéo dài mạng sống mà ăn, là ý nghĩa của pháp Đầu đà. Vì ăn mà khất thực thì chẳng khác gì ăn mày. Vì sống để ăn thì chẳng khác gì phàm phu, làm sao có thể…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 1: Quốc Độ Phật

Về mặt tín ngưỡng của tôn giáo, thường chấp nhận hiện tượng này như sự thật theo kiến giải “Phật thuyết nhất âm, chúng sanh tùy loại giải”. Tuy nhiên, về phương diện tư tưởng, chúng ta phải hiểu dưới dạng triết học, mới nắm bắt được lý của kinh này. Trước hết, đối với…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 12: Thấy Phật A Súc

Đối với người tu tâm hay tu Thiền, không việc gì trên trần gian mà không làm; vì họ điều động vật trên lý tánh, không điều trên hiện tượng. Đức Phật Vô Động tiêu biểu cho người đi về lý tánh, khác với Đức Phật A Di Đà đi về hiện tượng. Hai loại…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Đức Phật chứng Lậu tận minh phác họa con đường sáng cho chúng ta phát triển. Theo tinh thần này, giáo nghĩa Đại thừa vô cùng tận, trí Bát Nhã được diễn dịch qua biết bao nhiêu sách vở. Trở lại vấn đề Văn Thù luận bàn về pháp tu của bốn mươi hai Bồ…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Tuy nhiên, Phật Niết bàn, chư Tăng trong thời bộ phái hoặc theo nếp sống u tịch để rồi bị cuộc đời lãng quên, hoặc ra hành đạo gây tranh chấp mâu thuẫn, rớt vào hơn thua tầm thường của thế nhân. Lúc ấy, Phật giáo chỉ còn hiện diện, kế thừa trên hình thức,…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 11: Bồ Tát Hạnh

Phiền não bao vây Bồ tát bao nhiêu, ngài vẫn bước tới. Bồ tát lớn vững tiến dễ dàng và Bồ tát nhỏ vẫn có Phật pháp che tâm. Khi bị người tác hại, ta liền tự nhớ hình bóng từ bi giải thoát của Phật, nhớ lời dạy cao quý của Ngài, thì mọi…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 6: Bất Tư Nghị

Phật ấn chứng cho Xá Lợi Phất quả A la hán, nghĩa là chứng Vô sanh, tại sao còn sanh. Duy Ma chỉnh Xá Lợi Phất tu trên sanh diệt, làm thế nào chứng Vô sanh. Cũng vậy, chúng ta tu hành cân nhắc xem mình thực sự xuất gia hay chưa. Chỉ có một…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Khi xuất bản lần thứ nhất giới thiệu một số ý trong kinh, chúng tôi nghĩ nó thích hợp với thời đại và hoàn cảnh của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Tăng Ni Phật tử. Lần này, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học mỗi…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 10: Phật Hương Tích

Duy Ma mở ra cho chúng hội chiêm ngưỡng một chân trời hoàn thiện hoàn mỹ xong, ngài liền hỏi ai có khả năng lên nước Chúng Hương nhận thức ăn. Mọi người lặng thinh không trả lời. Duy Ma bảo chúng hội rằng Phật Thích Ca là đấng Năng nhơn, làm được tất cả…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 4: Bồ Tát

Một đời theo Đại thừa đánh dấu từ khi phát tâm cho đến thành Phật. Thời gian không quyết định trong một kiếp người sanh diệt, nên sinh mệnh của Bồ tát gọi là sinh mệnh tương tục. Từ lúc phát tâm, từng kiếp tu hành liên tục, cho đến thành Phật, giống như xâu…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 14: Chúc Lụy

Ngày nay trên bước đường tu học, muốn tiếp nhận được lực gia bị của Bồ tát Di Lặc cùng với sự hộ niệm của Tứ Thiên vương theo như bản nguyện của các ngài, chúng ta phải chuẩn bị tâm thật thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là môi trường cần thiết tất yếu giúp…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 13: Cúng Dường Pháp

Tôi suy nghĩ, vẫn chưa nhận được cái hay của Đế Thích khen ngợi. Vì người bình thường muốn hiểu việc của người trí, còn khó bắt kịp; huống gì phàm phu chúng ta so với chư thiên và Bồ tát, còn cách xa vạn dặm. Câu hỏi của Đế Thích làm thế nào hộ…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 8: Phật Đạo

Ta đừng lầm diệt trừ ma bằng cách tiêu trừ chúng sanh. Diệt trừ nhằm diệt trừ phiền não, nghiệp chướng của họ và cách diệt trừ cao nhất mà Đức Phật thể hiện phải là diệt trừ phiền não trong ta trước. Thân tâm chúng ta giải thoát, người nhìn thấy phát tâm Bồ…