Skip to content

Tag: Cưu Ma La Thập

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 16: Như Lai Thọ Lượng

Phật nói: Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Từ ta thành Phật lạiTrải qua các kiếp sốVô lượng trăm nghìn muônA tăng kỳ ức nămThường nói pháp giáo hóaVô số ức chúng sanhKhiến vào nơi Phật đạoĐến nay vô lượng kiếpVì độ chúng sanh vậyPhương tiện hiện…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 22: Đà La Ni

Thế Tôn! Thần chú Đà la ni này của hằng hà sa các Đức Phật nói, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thì là xâm hủy các Đức Phật đó rồi. Thế Tôn! Con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị pháp sư đó mà nói…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 2: Phương Tiện

Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp: tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Cư sĩ, tòa này cao rộng thênh thang, tôi không thể lên được. Thưa ngài Xá Lợi Phất, hãy đảnh lễ Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương thì sẽ ngồi lên được. Cư sĩ, thật là chưa từng có. Căn phòng nhỏ như vầy có thể chứa đủ các tòa cao rộng như vậy…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát

Thuở quá khứ có PhậtHiệu là Oai Âm VươngSức trí thần vô lượngDìu dắt tất cả chúngHàng, trời, người, rồng, thầnĐều chung nhau cúng dường.Sau khi Phật diệt độLúc pháp muốn dứt hếtCó một vị Bồ tátTên là Thường Bất KhinhBấy giờ hàng tứ chúngChấp mê nơi các phápThường Bất Khinh Bồ tátQua đến chỗ…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Vi diệu là Bồ đề, vì các pháp khó biết. Bạch Thế Tôn, Duy Ma Cật giảng xong pháp như vậy, hai trăm Thiên tử chứng Vô sanh Pháp nhẫn. Vì vậy con không đủ năng lực đến thăm bịnh ông. Ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, con không đủ…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền được lìa ngu si. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 17: Phân Biệt Công Đức

A Dật Đa! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu sanh lòng tin hiểu chắc, thời chánh là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng Bồ tát lớn và hàng Thanh văn vây quanh nói pháp. Lại thấy cõi Ta Bà này đất bằng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung, lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hoá sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng: Nói kệ…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dầu rằng một cõi đất sanh, một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ cây đều có sai khác….

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 6: Thọ Ký

Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đệ tử của ta đâyLà Đại Mục Kiền LiênBỏ thân người nầy rồiSẽ được gặp tám nghìnHai trăm muôn ức vịCác Đức Phật Thế TônÔng vì cầu Phật đạoNên cúng dường cung kínhỞ nơi các Đức PhậtThường tu trì phạm hạnhỞ…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Thân này là tai họa, bị bức bách bởi mọi thứ tật bịnh.  Thân này như cái giếng trên gò, vì sự già vây khốn.  Thân này vô định, nhất định sẽ chết.  Thân này như rắn độc, như kẻ thù, như xóm hoang.  Nó được tập thành bởi các uẩn, các xứ, các giới….

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 14: An Lạc Hạnh

Thế Tôn! Các vị Đại Bồ tát ở đời ác sau, thế nào mà có thể nói kinh này? Nếu vị Bồ tát ở đời ác sau muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp: Một, an trụ nơi Hành xứ và nơi Thân cận xứ của Bồ tát, thời có thể vì…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 11: Hiện Bửu Tháp

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành hai trăm muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng A tu la, lại cũng dời các…