Skip to content

Tag: Cưu Ma La Thập

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Hành từ của Phật, vì thức tỉnh chúng sanh. Hành từ tự nhiên, vì không do nhân mà được. Hành từ Bồ đề, vì một vị bình đẳng. Hành từ không thể sánh, vì đã đoạn trừ các ái. Hành từ của đại bi, vì hướng dẫn bởi Đại thừa. Hành từ không mệt mỏi vì quán không, vô ngã. Hành từ…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Ca Diếp nên biết! Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vừng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời, người, A tu la, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam thiên Đại thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Bồ tát làm sao để thông đạt Phật đạo? Bồ tát đi trên phi đạo là thông đạt Phật đạo. Bồ tát đi trên phi đạo là thế nào? Bồ tát hành năm vô gián mà không thù không hại.  Đi đến địa ngục mà không có cáu bẩn nào của tội lỗi.  Đi đến…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 13: Trì

Phật bảo bà Da Du Đà La: Lúc đó bà Đại Ái Đạo Tỳ kheo ni và bà Da Du Đà La Tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: Đấng Thế Tôn Đạo sưLàm an ổn trời ngườiChúng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 17: Phân Biệt Công Đức

Lúc Đức Phật nói các vị Đại Bồ tát đó được pháp lợi, trên giữa hư không, rưới hoa Mạn đà la, hoa Ma ha Mạn đà la để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới gốc cây báu, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Con mắt và sắc là hai. Nếu biết tánh của con mắt ở nơi sắc chẳng khởi tham, sân, si, đó là tịch diệt. Cũng vậy, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với cảm xúc, ý với các pháp là hai. Nếu biết thật tánh của ý ở nơi pháp…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 4: Tín Giải

Chúng con ở đầu trong hàng Tăng, tuổi đều già lụn, tự cho đã được Niết bàn không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi toà thân thể mỏi mệt, chỉ…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Đó là hương gì vậy? A Nan, đó là hương thơm toát ra từ chân lông của chư vị Bồ tát đây. Chân lông của chúng tôi cũng có hương thơm như vậy. Mùi hương đó do đâu mà có? Do cư sĩ Duy Ma Cật đã nhận cơm dư từ Phật ở cõi Chúng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Tai cha mẹ sanh raTrong sạch không đục nhơDù tai này thường ngheCả tiếng cõi Tam thiênTiếng voi, ngựa, trâu, xeTiếng chung linh loa cổTiếng cầm, sắc, không hầuTiếng ống tiêu, ống dịchTiếng ca hay thanh tịnhNghe đó mà chẳng ham.Tiếng vô số giống ngườiNghe đều hiểu rõ đượcLại nghe tiếng các trờiTiếng ca rất…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 3: Thí Dụ

Nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thời chắc do pháp Đại thừa mà được độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy….

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Một là, khinh mạn Bồ tát tân học mà không chịu chỉ dạy. Hai là, và loại dù tin, hiểu diệu pháp mà vẫn còn phân biệt chấp thủ tướng. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu chưa từng được nghe. Như lời Phật dạy, con sẽ lìa xa các sự xấu ác này để phụng…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Ngươi có nhìn thấy thế giới Diệu Hỷ và Đức Vô Động Như Lai chưa? Vâng, con đã thấy, bạch Thế Tôn. Con ước nguyện hết thảy chúng sanh đều được quốc độ thanh tịnh như cõi Phật Vô Động và thần thông lực như của Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con thật…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Khi tâm của Bồ tát thanh tịnh thì quốc độ Phật thanh tịnh. Vậy há tâm của Đức Thế Tôn không thanh tịnh hay sao mà quốc độ Phật này chẳng hề thanh tịnh? Ý ngươi nghĩ sao, mặt trời, mặt trăng há không tịnh chăng khi người mù chẳng thấy chúng sáng? Bạch Thế…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Thật như vậy, cư sĩ, nếu đã đến thì không còn đến nữa. Nếu đã đi thì không còn đi nữa.  Vì sao? Đến, không từ đâu đến. Đi, không đi đến đâu. Cái đã có thể bị thấy thì không còn bị thấy nữa. Nhưng hãy gác việc này qua một bên.  Cư sĩ,…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 2: Phương Tiện

Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Huệ nhật đại thánhLâu mới nói pháp này,Tự nói pháp mình chứngLực, vô úy, Tam ma địa,Thiền định, giải thoát thảyĐều chẳng nghĩ bàn được.Pháp chứng nơi đạo tràngKhông ai hỏi đến được,Ý con khó lường đượcCũng không ai…