Skip to content

Tag: Cưu Ma La Thập

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 14: An Lạc Hạnh

Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nếu có vị Bồ tátỞ trong đời ác sauLòng không hề sợ sệtMuốn nói kinh pháp nàyNên trụ vào Hành xứVà trụ Thân cận xứ.Thường xa rời quốc vươngVà con của quốc vươngQuan đại thần, quan lớnKẻ chơi việc hung hiểmCùng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đa Bảo Như Lai: An ổn, ít khổ, kham nhẫn ở lâu được chăng? Thế Tôn! Nay con muốn thấy thân Đức Đa Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Cũng không phải tâm hiệp vì tâm vốn như huyễn. Trong Tứ đại, Địa, Thủy, Hỏa, Phong, bệnh thuộc đại nào? Bệnh ấy không phải Địa đại cũng không lìa Địa đại. Thuỷ, Hỏa, Phong đại cũng vậy. Nhưng bệnh của chúng sanh phát sanh từ Tứ đại.  Vì chúng sanh ấy có bệnh, nên…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 3: Thí Dụ

Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại, ban đầu Chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Thế Tôn! Con nay không còn nghi hối, tự mình ở trước Phật được thọ ký thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Các vị tâm tự tại một nghìn hai trăm đây, lúc xưa ở bậc Hữu…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Những người chưa phát tâm Đại thừa ăn cơm này, cho đến khi phát tâm Đại thừa rồi cơm mới tiêu hết.  Những người đã phát tâm Đại thừa ăn cơm này, chứng đắc Vô sanh Pháp nhẫn rồi cơm mới tiêu hết.  Những người đã chứng Vô sanh Pháp nhẫn ăn cơm này, cho…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 22: Đà La Ni

Thế Tôn! Con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà la ni. Nếu vị pháp sư đó được chú Đà la ni này, hoặc Dạ xoa, La sát hoặc Phú đan na hoặc Cát giá, hoặc Cưu bàn trà, hoặc ngạ quỷ,… rình tìm chỗ dở…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 8: Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký

Chúng con nghe vô thượngTiếng thọ ký an ổnVui mừng chưa từng cóLạy Phật trí vô lượng.Nay ở trước Thế TônTự hối các lỗi quấyTrong Phật báu vô lượngĐược chút phần Niết bànBèn tự cho là đủ.Như người ngu vô tríThí như người nghèo cùngQua đến nhà bạn thânNhà đó rất giàu lớnBày đủ các…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 11: Hiện Bửu Tháp

Khi ấy, các Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi Tam thiên Đại thiên mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Lại nữa, Thường Tinh Tấn! Nếu có Thiện nam tử cùng Thiện nữ nhơn thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép được tám trăm thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly sạch chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi Tam…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Chịu thay chúng sanh hết thảy khổ não, và hồi hướng công đức đã làm cho chúng sanh.  Tâm bình đẳng với chúng sanh bình đẳng, khiêm hạ vô ngại.  Tôn kính chư Bồ tát như đối với chư Phật.  Khi nghe kinh chưa từng nghe cũng không khởi nghi hoặc.  Không đối nghịch với…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 21: Như Lai Thần Lực

Các Phật, đấng cứu thếTrụ trong thần thông lớnVì vui đẹp chúng sanhHiện vô lượng thần lực:Tướng lưỡi đến Phạm ThiênThân phóng vô số quangVì người cầu Phật đạoHiện việc ít có này.Tiếng tằng hắng của PhậtCùng tiếng khảy móng tayKhắp vang mười phương cõiĐất đều sáu món động.Sau khi Phật diệt độNgười trì được…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Tùy theo thâm tâm mà ý được điều phục.  Tùy theo sự điều phục ý mà hành được như thuyết.  Tùy theo hành như thuyết mà có thể hồi hướng.  Tùy theo hồi hướng như vậy mà có thể diệu dụng các phương tiện.  Tùy theo phương tiện thích hợp thành tựu chúng sanh.  Tùy…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Này Di Lặc, lại có hai pháp, mà Bồ tát tuy có tín giải thâm pháp nhưng vẫn tự làm tổn thương mình nên không thể chứng đắc Vô sanh Pháp nhẫn. Hai pháp gì? Một là, khinh mạn Bồ tát tân học mà không chịu chỉ dạy. Hai là, và loại dù tin, hiểu…

Nội dung kinh A Di Đà

Xá Lợi Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng…

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 10: Pháp Sư

Phải biết người đó là Bồ tát lớn thành xong đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, huống lại người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường. Dược Vương nên biết! Người đó…