Skip to content

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

維摩詰所說經

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Tập 14 – Số 475 (Kinh Tập Bộ)
Vimalakirti Nirdesa Sutra – 維摩詰所說經 – Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh
Nước Trung Hoa – triều Hậu Tần (384~417) thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc
Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập (344~413) Hán dịch từ Phạn văn năm 406
Tham chiếu Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh của ngài Huyền Trang (602~664)
Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ (1943~2023) Việt dịch từ Hán văn
Nhà xuất bản Phương Đông xuất bản năm 2008
daithua.com biên tập năm 2020

Chương 9:

PHÁP MÔN BẤT NHỊ


Bấy giờ, Duy Ma Cật nói với các Bồ tát hiện diện:

 • Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ tát vào Pháp môn Bất Nhị
 • Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của mình mà trình bày.

1. Trong hội có Bồ tát Pháp Tự Tại nói:

 • Thưa chư nhân giả, sanh và diệt là hai. Pháp trước vốn không sanh, nay tất không diệt. Lãnh hội Pháp nhẫn Vô sanh này là vào Pháp môn Bất Nhị.

2. Bồ tát Đức Thủ nói:

 • Ngã và ngã sở là hai. Nhân bởi có ngã nên có ngã sở. Nếu không có ngã thì không có ngã sở. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

3. Bồ tát Bất Huyến nói:

 • Thọ và bất thọ là hai. Nếu không thọ các pháp thì không khả đắc. Vì không khả đắc cho nên không thủ, không xả, không tác, không hành. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

4. Bồ tát Đức Đỉnh nói:

 • Cáu bẩn và thanh tịnh là hai. Thấy được tánh của cáu bẩn thì không còn tướng tịnh, thuận theo tướng tịch diệt. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

5. Thiện Tú Bồ tát nói:

 • Động và niệm là hai. Không động thì không niệm. Không niệm thì không phân biệt. Đạt đến chỗ này là vào Pháp môn Bất Nhị.

6. Bồ tát Thiện Nhãn nói:

 • Nhất tướng với vô tướng là hai. Hiểu được nhất tướng rốt ráo là vô tướng, không chấp vào vô tướng để thành tựu bình đẳng. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

7. Bồ tát Diệu Tý nói:

 • Tâm Bồ tát với tâm Thanh văn là hai. Quán tướng của tâm vốn rỗng không, hư ảo, thì chẳng có tâm nào là tâm Bồ tát hay tâm Thanh văn. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

8. Bồ tát Phất Sa nói:

 • Thiện và bất thiện là hai. Nếu không khởi thiện hay bất thiện là nhận chân thật tế của vô tướng. Thông suốt như vậy là vào Pháp môn Bất Nhị.

9. Bồ tát Sư Tử nói:

 • Tội và phước là hai. Hiểu được tánh của tội chẳng khác tánh của phước. Lấy trí huệ kim cang mà quyết rõ tướng này, không ràng buộc, chẳng giải mở. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

10. Bồ tát Sư Tử Ý nói:

 • Hữu lậu và vô lậu là hai. Nếu chứng các pháp là bình đẳng thì chẳng khởi tưởng hữu lậu hay vô lậu, không vướng vào tướng, không trụ vô tướng. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

11. Bồ tát Tịnh Giải nói:

 • Hữu vi và vô vi là hai. Nhưng nếu lìa các số thì tâm như hư không, trí huệ thanh thịnh, chẳng còn chỗ trở ngại. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

12. Bồ tát Na La Diên nói:

 • Thế gian và xuất thế gian là hai nhưng tánh của thế gian là không thì cũng là xuất thế gian. Ở trong đó không vào, không ra, không đầy, không tan. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

13. Bồ tát Thiện Ý nói:

 • Sanh tử và Niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh của sanh tử thì chẳng còn sanh tử, không trói buộc, không cởi mở, không bùng cháy, không dập tắt. Hiểu được vậy là vào Pháp môn Bất Nhị.

14. Bồ tát Hiện Kiến nói:

 • Tận và bất tận là hai. Trong cứu cánh, pháp tận cũng như bất tận đều chính là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không. Không thì không có tướng tận hay bất tận. Vào chỗ đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

15. Bồ tát Phổ Thủ nói:

 • Ngã và vô ngã là hai. Ngã còn không thể nắm bắt được, phi ngã làm sao nắm bắt? Nhìn ra thật tánh này của ngã thì không khởi nhị nguyên nữa. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

16. Bồ tát Điện Thiên nói:

 • Minh và vô minh là hai. Nhưng thật tánh của vô minh chính là minh. Minh cũng không thể thủ, lìa hết thảy số. Ở trong đó mà bình đẳng không hai. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

17. Bồ tát Hỷ Kiến nói:

 • Sắc và Sắc Không là hai. Sắc chính là Không, không phải do sắc diệt mà không, nhưng tánh của Sắc tự nó là Không. Thọ, Tưởng, Hành và Thức cũng vậy. Thức và Không là hai. Thức cũng chính là Không, không phải do Thức diệt mà không, vì tánh của Thức chính là Không vậy. Thông đạt chỗ này là vào Pháp môn Bất Nhị.

18. Bồ tát Minh Tướng nói:

 • Tứ đại chủng và Không đại chủng là hai. Tánh của Tứ đại chủng chính là Không đại chủng. Cũng như tiền tế và hậu tế đều là không, cho nên trung tế cũng là không. Thấu suốt tánh này của Tứ đại chủng là vào Pháp môn Bất Nhị.

19. Bồ tát Diệu Ý nói:

 • Con mắt và sắc là hai. Nếu biết tánh của con mắt ở nơi sắc chẳng khởi tham, sân, si, đó là tịch diệt. Cũng vậy, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với cảm xúc, ý với các pháp là hai. Nếu biết thật tánh của ý ở nơi pháp chẳng khởi tham, sân, si, đó là tịch diệt. An trụ trong đây là vào Pháp môn Bất Nhị.

20. Bồ tát Vô Tận Ý nói:

 • Bố thí và hồi hướng đến nhất thiết trí là hai. Nhưng tánh của bố thí chính là sự hồi hướng đến nhất thiết trí. Cũng vậy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ với hồi hướng nhất thiết trí là hai. Nhưng tánh của trí huệ là tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Ở trong đây mà thâm nhập nhất tướng, là vào Pháp môn Bất Nhị.

21. Bồ tát Thâm Huệ nói:

 • Đây là Không, đây là Vô tướng, đây là Vô tác, là hai. Nhưng Không tức là Vô tướng. Vô tướng tức là Vô tác. Không, Vô tướng, Vô tác tức không tâm, không ý, cũng không thức. Ở trong một giải thoát môn cũng chính trong cả ba giải thoát môn. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

22. Bồ tát Tịch Căn nói:

 • Phật, Pháp và Chúng là hai. Phật tức là Pháp. Pháp tức là Chúng. Tam bảo này tướng vô vi, bình đẳng với hư không, hết thảy các pháp cũng vậy. Thấu suốt pháp này là vào Pháp môn Bất Nhị.

23. Bồ tát Tâm Vô Ngại nói:

 • Thân với thân diệt là hai. Thân cũng chính là thân diệt. 
 • Vì sao? Vì thấu rõ thật tánh của thân thì không còn khởi ý niệm về thân hay thân diệt, vì cả hai rốt ráo là Bất Nhị, không khác. Ở trong đó mà không kinh, không sợ, là vào Pháp môn Bất Nhị.

24. Bồ tát Thượng Thiện nói:

 • Thân, khẩu, ý thiện là hai. Tướng của ba nghiệp này là vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của miệng. Tướng vô tác của miệng tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này tức là tướng vô tác của hết thảy pháp. Nếu có thể tùy theo trí huệ vô tác như vậy là vào Pháp môn Bất Nhị.

25. Bồ tát Phước Điền nói:

 • Phước hành, tội hành và bất động hành là hai. Thật tánh của ba hành là không. Không bố thí, không phước hành, không tội hành, không bất động hành. Không khởi ba hành này là vào Pháp môn Bất Nhị.

26. Bồ tát Hoa Nghiêm nói:

 • Từ ngã mà khởi nhị nguyên, đó là hai. Thấy thật tướng của ngã, nhị nguyên này sẽ không khởi. Nếu không trụ nơi pháp nhị nguyên thì không có thức. Không có gì được nhận thức, đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

27. Bồ tát Đức Tạng nói:

 • Sự có sở đắc là phân hai. Nếu không sở đắc thì không thủ cũng không xả. Không thủ, không xả là vào Pháp môn Bất Nhị.

28. Bồ tát Nguyệt Thượng nói:

 • Tối và sáng là hai. Không tối, không sáng thì không hai. 
 • Vì sao? Như nhập diệt tận định thì chẳng còn tối hay sáng. Tướng của hết thảy các pháp cũng như vậy. Ở trong đó bình đẳng mà vào. đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

29. Bồ tát Bảo Ấn Thủ nói:

 • Vui thích Niết bàn, không vui thích thế gian là sự hai. Nếu không vui thích Niết bàn, không chán ghét thế gian, thế thì không có hai. 
 • Vì sao? Nếu có buộc mới có cởi. Nhưng nếu chẳng có buộc ràng thì ai mong cầu cởi trói? Không ràng buộc, không cởi mở, tức không thích cũng không chán. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

30. Bồ tát Châu Đỉnh Vương nói:

 • Chánh đạo và tà đạo là hai. Người trụ ở chánh đạo tất không phân biệt chánh, tà. Lìa hai thái cực này là vào Pháp môn Bất Nhị.

31. Bồ tát Lạc Thật nói:

 • Thật, bất thật là hai. Người thấy sự thật còn không cho đó là thật, huống gì là cái bất thật. 
 • Vì sao? Đó là cái mà mắt thịt không thể thấy, chỉ có con mắt huệ mới nhìn ra. Nhưng con mắt huệ thì không có sự thấy, cũng không có sự không thấy. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị.

Chư Bồ tát đã lần lượt từng vị trình bày xong, liền hỏi Văn Thù Sư Lợi:

 • Thế nào là Bồ tát vào Pháp môn Bất Nhị?

Văn Thù Sư Lợi nói:

 • Theo ý tôi, đối với hết thảy pháp không nói, không thuyết, không chỉ thị, không nhận thức; vượt ngoài vấn đáp. Đó là vào Bất Nhị Pháp môn.

Đoạn Văn Thù hỏi Duy Ma Cật:

 • Chúng tôi mỗi người đã nói rồi, xin nhân giả cho biết thế nào là Bồ tát vào Pháp môn Bất Nhị?

Bấy giờ, Duy Ma Cật lặng im không nói.

Văn Thù Sư Lợi tán thán:

 • Tuyệt, tuyệt thay; cho đến không còn văn tự và ngôn thuyết, ấy mới thật là vào Pháp môn Bất Nhị.

Khi thuyết phẩm Pháp Môn Bất Nhị này, 5000 Bồ tát trong hội đều vào Pháp môn Bất Nhị, đắc Vô sanh Pháp nhẫn.