Skip to content

Tag: Cư sĩ Hạnh Cơ

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Vô Lượng Nghĩa – Giới thiệu

Tags:Cư sĩ Hạnh Cơ, Đàm Ma Già Đà Da Xá Tất cả các pháp đều có đầy đủ vô lượng vô số nghĩa lí, cho nên gọi là “Vô Lượng Nghĩa”. Vô Lượng Nghĩa tức là “thật tướng”. Theo ngài Cát Tạng (549~623) giải thích trong bộ Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ, thì bản thể…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 1: Đức Hạnh

Các vị Bồ tát trên đây đều là các bậc Pháp thân Đại sĩ, đã thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến; tâm thường tĩnh lặng, an trụ nơi chánh định, an nhiên điềm đạm, dứt hết sợ hãi, không còn vọng động, không còn ham muốn; mọi thứ điên…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 2: Thuyết Pháp

Cho nên, này Thiện nam tử! Hàng Đại Bồ tát nếu muốn nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, phải nên tu học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa sâu xa trên hết này. Bạch Đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn nói pháp không thể nghĩ bàn, căn tánh chúng…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 3: Mười Công Đức

Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ tư của kinh này, là nếu có chúng sanh được nghe kinh này, hoặc một lần, hoặc một bài kệ, cho đến chỉ một câu, liền có được ý tưởng mạnh mẽ, dù chưa độ được mình, cũng có thể độ cho người…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 9: Ma Chướng Trên Đường Tu Tập

Bọn đó, đều do không rõ Diệu giác minh tâm, chứa nhóm cái vọng, mà giả dối phát sanh ra ba cõi, giả dối theo bảy loài trong đó, mà chìm đắm và cá thể thụ sanh cũng theo từng loài. Lại nữa, A Nan, trong ba cõi ấy, còn có bốn giống A tu la. Nếu từ…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 2: Trong Cái Thân Vô Thường Sanh Diệt – Có Cái Thường Hằng Không Sanh Diệt

A Nan, đại giảng đường nầy mở rộng phương Đông, khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm vắng trăng, mây mù mờ mịt thì lại tối tăm; chỗ có các cửa thì thấy thông suốt; chỗ có tường nhà thì thấy ngăn bịt; chỗ phân biệt được, thấy cảnh sắc duyên; trong chỗ rỗng trống, toàn là hư…