Skip to content

Tag: Cư sĩ Hạnh Cơ

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 2: Thuyết Pháp

Này Thiện nam tử! Nước tuy rửa sạch tất cả, nhưng nước giếng không phải là nước ao, nước ao không phải là nước sông rạch, nước suối khe không phải là nước biển; Như Lai có hùng lực ở thế gian, đối với các pháp đều tự tại, các pháp từng nói ra cũng…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 7: Thần Chú “Thủ Lăng Nghiêm” – Nguyên Nhân Điên Đảo Của Mười Hai Loài Chúng Sanh

Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời người ấy không sanh vào các loài Dạ xoa, La sát, Phú đan na, Ca tra Phú đan na, Cưu bàn trà, Tỳ xá già,… cùng các loài ngạ quỷ, có hình, không hình, có tưởng, không tưởng và những chỗ dữ như thế.  Thiện nam tử đó, hoặc đọc, hoặc tụng,…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 3: Mười Công Đức

Này Thiện nam tử! Đó là sức công đức không thể nghĩ bàn thứ sáu của kinh này. Này Thiện nam tử! Sức công đức không thể nghĩ bàn thứ bảy của kinh này, là nếu có người thiện nam hay thiện nữ nào, ở thời Phật đang tại thế hoặc sau khi Phật diệt…

Kinh Vô Lượng Nghĩa – Giới thiệu

Tỳ kheo Tuệ Biểu bèn chí thành cầu thỉnh, ngài bèn trao cho. Tuệ Biểu được bản kinh ấy, liền đem về lại núi Võ Đang… Ngoài mấy nét giản dị đó ra, không ai biết gì thêm về cuộc đời hành đạo của ngài; cả năm sanh năm mất cũng không rõ. Trước bản…

Kinh Vô Lượng Nghĩa phẩm 1: Đức Hạnh

Các vị Bồ tát trong Pháp hội như Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử, Đại Uy Đức Tạng Pháp vương tử, Vô Ưu Tạng Pháp vương tử, Đại Biện Tạng Pháp vương tử, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Đạo Thủ, Bồ tát Dược Vương, Bồ tát Dược Thượng, Bồ tát Hoa Tràng, Bồ…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 6: Nhĩ Căn Viên Thông – Nhiếp Tâm Là Giới

Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không hình, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ, hiện ra thân như họ, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Ấy gọi là 32 Ứng thân diệu tịnh, vào các cõi nước. Những thân ấy đều do vô tác…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 5: Lục Căn Là Đầu Mối Của Sanh Tử Niết Bàn – Nhân Duyên & Phương Tiện Chứng Đắc Viên Thông

Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Lúc ấy Đức Như Lai lại cột khăn hoa thành một nút nữa và hỏi ông A Nan: Ông A Nan và đại chúng lại bạch Phật rằng: Phật tuần tự cột khăn hoa như vậy, tổng cộng thành sáu nút, mỗi khi cột xong một nút, đều lấy…