Skip to content

Category: Kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Thân này vô định, nhất định sẽ chết.  Thân này như rắn độc, như kẻ thù, như xóm hoang.  Nó được tập thành bởi các uẩn, các xứ, các giới. Chư tôn giả, thân này đáng chán như vậy, ta nên tầm cầu Phật thân. Vì sao? Vì Phật thân tức Pháp thân, sanh từ vô…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Tuy hành Ngũ lực vẫn phấn đấu thành tựu Thập lực, Vô úy của Phật; đó là hành của Bồ tát. Tuy hành Thất giác phần mà phân biệt trí huệ của Phật; đó là hành của Bồ tát. Dù hành Bát chánh đạo vẫn thích đi trên Phật đạo vô biên; đó là Bồ…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Thưa ngài, nhân giả đến đây vì pháp, hay vì đi tìm giường ghế? Tôi đến đây vì pháp, chẳng vì giường ghế. Thưa ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp ngay đến thân mạng còn không tham tiếc, huống hồ giường ghế. Vì rằng, cầu pháp không phải là tìm cầu những gì là…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật giảng pháp như thế nào? Chúng sanh trên cõi này cang cường, khó chuyển hóa, nên Phật thuyết bằng ngôn ngữ cang cường để điều phục họ.  Ngài nói rằng: Đây là địa ngục; đây là súc sanh; đây là ngạ quỷ; đây là các nạn xứ;…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Nếu nghe xong kinh này mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, vì chúng sanh diệu dụng phương tiện để giảng giải cho họ tỏ tường, vì thủ hộ pháp, như vậy gọi là cúng dường pháp. Lại nữa, theo các pháp đã được thuyết giảng mà tu hành, tùy thuận Thập nhị nhân duyên,…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

A Nan bạch Phật: Phật bảo: Lúc ấy, Duy Ma Cật nói với Văn Thù Sư Lợi: Văn Thù Sư Lợi nói: Duy Ma Cật liền dùng thần lực mang hết hội chúng và các tòa sư tử của họ trong lòng tay phải bay sang chỗ Phật ngự. Khi đến nơi, đáp xuống đất,…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi Phất: Duy Ma Cật: Lúc ấy đại chúng ngưỡng vọng muốn chiêm bái đức Vô Động Như Lai cùng các Bồ tát và chúng Thanh văn cõi Diệu Hỷ. Phật biết ý nghĩ của họ, bảo Duy Ma Cật: Duy Ma Cật tự nghĩ: Nghĩ…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Duy Ma gợi lên Nhứt thiết trí của Phật làm mọi người liên tưởng đến Nhứt thiết trí của Duy Ma. Điều đó, họ chưa hề nghĩ tới vì chỉ lo buôn bán giao dịch. Nay Duy Ma mượn Nhứt thiết trí của Phật để triển khai. Duy Ma xác định chúng hội đến thăm…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 11: Bồ Tát Hạnh

Theo tôi, Bồ tát nước Chúng Hương nhằm chỉ cho hàng Thú tịch Thanh văn ưa trụ Niết bàn. Họ khép mình trong thế giới riêng biệt. Tuy mang danh Bồ tát, nhưng cứ tưởng mình làm Thầy là nhất, mà không biết xã hội bên ngoài tiến bộ thế nào. Khi bước vào đời,…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Tùy theo trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh.  Tùy theo tâm thanh tịnh mà hết thảy công đức đều thanh tịnh. Cho nên, Bảo Tích, nếu Bồ tát muốn làm thanh tịnh quốc độ, hãy làm thanh tịnh tự tâm. Tùy theo tâm tịnh mà Phật độ tịnh. Khi tâm của Bồ tát…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 4: Bồ Tát

Như vậy, ở giai đoạn một, Bồ tát tích lũy công đức. Và giai đoạn hai, Bồ tát phải tiếp tục hiện thân ở cuộc đời giáo hóa chúng sanh y như trước. Tuy nhiên, khác ở điểm Bồ tát thành tựu công đức rồi, phải xả bỏ tất cả để tiến lên bờ giải…