Skip to content

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

維摩詰所說經

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Tập 14 – Số 475 (Kinh Tập Bộ)
Vimalakirti Nirdesa Sutra – 維摩詰所說經 – Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh
Nước Trung Hoa – triều Hậu Tần (384~417) thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc
Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập (344~413) Hán dịch từ Phạn văn năm 406
Tham chiếu Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh của ngài Huyền Trang (602~664)
Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ (1943~2023) Việt dịch từ Hán văn
Nhà xuất bản Phương Đông xuất bản năm 2008
daithua.com biên tập năm 2020

Chương 13:

CÚNG DƯỜNG PHÁP


Lúc ấy Đế Thích ở trong hội chúng, thưa với Phật:

 • Bạch Thế Tôn, con đã từng nghe hàng trăm ngàn kinh pháp do Thế Tôn và Văn Thù Sư Lợi thuyết giảng, nhưng thật chưa từng được nghe kinh điển quyết định thật tướng, bất khả tư nghì thần thông tự tại như vậy. 
 • Theo con hiểu ý nghĩa mà Phật nói, nếu chúng sanh nào được nghe kinh pháp này mà tin hiểu, thọ trì, đọc, tụng, chắc chắn sẽ chứng đắc pháp ấy không nghi; huống nữa theo pháp đó mà tu. Người đó ắt sẽ đóng kín các ác đạo, mở ra các cửa lành, sẽ được sự hộ niệm của chư Phật, hàng phục ngoại đạo, đánh bại ác ma, vun trồng Bồ đề, thiết đặt đạo tràng, đi theo bước chân Phật. 
 • Bạch Thế Tôn, con và các quyến thuộc nguyện sẽ cúng dường, phụng dưỡng người nào thọ trì, đọc tụng và như thuyết tu hành. Bất cứ nơi nào, thành thị hay thôn quê, núi rừng hay hoang mạc, chỗ nào có kinh này, con và các quyến thuộc cũng nguyện đến đó để xin nghe và lãnh thọ pháp. Nếu có ai chưa tin kinh này con sẽ giúp họ phát lòng tin; ai đã có lòng tin con sẽ hộ vệ.

Phật bảo:

 • Lành thay, Thiên đế, lành thay; như điều ông nói, Ta tán trợ tùy hỷ. Kinh pháp này quảng diễn Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác bất khả tư nghị của chư Phật quá khứ, vị lai, và hiện tại.
 • Cho nên, Thiên đế, nếu có Thiện nam tử hay Thiện nữ nhân nào thọ trì, đọc tụng và cúng dường kinh này, đó là cúng dường chư Phật quá khứ, vị lai, và hiện tại.
 • Này Thiên đế, giả như trong Đại thiên thế giới có đầy Như Lai nhiều như mía, tre, lau sậy, lúa, mè; mà nếu Thiện nam tử hay Thiện nữ nhân nào trải qua trọn kiếp hay gần một kiếp để cung kính, tôn trọng, tán thán, và cúng dường chư Phật này, cho đến khi chư Phật đã diệt độ, lại xây bảo tháp bảy tầng rộng lớn bằng bốn thiên hạ, cao đến cõi Phạm Thiên để phụng thờ toàn thân xá lợi Phật, với đầy đủ biểu tượng trang nghiêm; với tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, cờ phướn, âm nhạc vi diệu bậc nhất, trải qua một kiếp hay gần một kiếp cúng dường, này Thiên đế, người đó có được nhiều phước đức không?

Thiên đế thưa:

 • Bạch Thế Tôn, thật nhiều, đến mức đếm trong cả trăm ngàn kiếp cũng chưa kể hết phước đức ấy.

Phật dạy:

 • Này Thiên đế, ông nên biết, nếu có Thiện nam tử hay Thiện nữ nhân nào, khi được nghe kinh giải thoát bất khả tư nghị này mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng và theo đó tu hành, thì phước đức còn nhiều hơn những người kia. 
 • Vì sao? Vì Bồ đề của chư Phật phát sanh từ kinh pháp này mà tướng của Bồ đề thì chẳng thể định lượng, do nhân duyên ấy phước đức đó cũng chẳng thể định lượng.

Phật nói tiếp:

 • Trước đây vô lượng kiếp có Đức Phật hiệu Dược Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế giới của Ngài có tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Phật thọ hai mươi tiểu kiếp. Thanh văn tăng có ba mươi sáu na do tha. Bồ tát tăng có mười hai na do tha.
 • Thiên đế, bấy giờ có vị Chuyển luân thánh vương tên Bảo Cái, có đủ bảy báu, cai quản bốn thiên hạ. Vua có một ngàn con trai đoan chính, anh dũng, hàng phục mọi oán địch.
 • Thuở ấy thánh vương Bảo Cái và quyến thuộc đã tôn kính cúng dường Đức Như Lai Dược Vương, bố thí các tiện nghi an lạc, cho đến hết năm kiếp. Sau đó vua căn dặn một nghìn người con: Các con nên bằng thâm tâm tôn kính cúng dường Phật như ta đã làm. Một nghìn người con phụng mạng vua cha, cúng dường đức Dược Vương Như Lai cho đến hết năm kiếp nữa, bố thí tất cả phương tiện an lạc. 
 • Sau đó một trong những người con này là Nguyệt Cái, lúc ngồi một mình, đã tự nghĩ:
  • Còn có sự cúng dường nào cao quý hơn sự cúng dường chúng ta đã làm không? 
 • Thần lực của Phật đã khiến một thiên thần trên không đáp:
  • Này Thiện nam tử, cúng dường pháp cao hơn hết thảy mọi sự cúng dường. 
 • Nguyệt Cái liền hỏi:
  • Cúng dường pháp là thế nào? 
 • Thiên thần đáp:
  • Hãy đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai, sẽ được giải thích đầy đủ.
 • Nguyệt Cái lập tức đến Dược Vương Như Lai, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên, hỏi Phật:
  • Bạch Thế Tôn, con nghe nói cúng dường pháp là cao quý nhất trong các cách cúng dường; vậy thế nào là cúng dường pháp?
 • Phật đáp: Này Thiện nam tử, cúng dường pháp là, đối với kinh điển sâu xa do chư Phật thuyết giảng, khó tin và khó tiếp nhận đối với hết thảy thế gian, vi diệu khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, không thể lấy tư duy phân biệt mà hiểu được; nó là bảo vật trong kho pháp tạng của Bồ tát, in bằng dấu ấn Đà la ni; dẫn đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt nghĩa, thuận với pháp Bồ đề, là kinh tối thượng; giúp người vào đại từ đại bi, xa lìa các ma sự và tà kiến, thuận với pháp nhân duyên, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng, không, vô tướng, vô tác, vô khởi; hay dẫn chúng sanh đến ngồi nơi đạo tràng mà Chuyển pháp luân; được các trời, rồng, Càn thát bà, đồng ca ngợi; hay đưa chúng sanh vào kho tàng Chánh pháp của chư Phật, thâu đạt hết thảy trí huệ của thánh hiền, chỉ dạy con đường sở hành của chúng Bồ tát; y trên nghĩa thật tướng của các pháp mà thuyết minh nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt; có thể cứu người hủy phạm giới cấm; khiến cho chúng ma, ngoại đạo và người tham trước sanh sợ hãi; được chư Phật và thánh hiền ngợi ca; vì quét sạch nỗi khổ sanh tử, chỉ niềm vui Niết bàn mà chư Phật trong mười phương, ba đời từng thuyết giảng.
 • Nếu nghe xong kinh này mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, vì chúng sanh diệu dụng phương tiện để giảng giải cho họ tỏ tường, vì thủ hộ pháp, như vậy gọi là cúng dường pháp.
 • Lại nữa, theo các pháp đã được thuyết giảng mà tu hành, tùy thuận Thập nhị nhân duyên, xa lìa tà kiến, thành tựu Vô sanh Pháp nhẫn, khẳng quyết tánh vô ngã và vô hữu của chúng sanh mà đối với nhân duyên, quả báo, thì không trái, không tranh cãi, lìa các ngã sở; y nghĩa lý chứ không y ngữ ngôn, y trí chứ không y thức, y kinh liễu nghĩa chứ không y kinh không liễu nghĩa; y pháp chứ không y người thuyết pháp; tùy thuận theo pháp tướng, không chỗ sở nhập, không chỗ sở quy, vô minh rốt ráo diệt, cho nên các hành cũng rốt ráo diệt, cho đến sanh rốt ráo diệt cho nên già chết cũng rốt ráo diệt. 
 • Quán sát như thế, Thập nhị nhân duyên không có tướng tận cũng chẳng có tướng khởi. Đó là pháp cúng dường tối thượng.

Đoạn Phật bảo Thiên đế:

 • Sau khi nghe pháp này từ Đức Dược Vương Như Lai, Vương tử Nguyệt Cái đắc nhu thuận nhẫn, liền cởi tấm bảo y và các bảo vật trang sức trên người, dâng cúng Phật:
  • Bạch Thế Tôn, sau khi Ngài diệt độ, con sẽ cúng dường pháp để giữ gìn bảo vệ Chánh pháp. Nguyện oai thần của Phật giúp con đứng vững, hàng phục chúng ma, tu Bồ tát hạnh.
 • Phật Dược Vương biết rõ nhưng điều tâm niệm trong thâm tâm ấy nên đã thọ ký cho Vương tử:
  • Sau này, cho đến tận cùng, ngươi sẽ là người bảo vệ giữ gìn thành trì Chánh pháp.
 • Này Thiên đế, bấy giờ Nguyệt Cái được thấy sự thanh tịnh của pháp, nghe Phật thọ ký, bèn với tín tâm mà xuất gia, tu tập thiện pháp, tinh tấn, không lâu đã đắc năm thần thông lực, thành tựu Bồ tát đạo, đạt được Đà la ni, biện tài không đoạn tuyệt. 
 • Sau khi Phật Dược Vương nhập diệt, Bồ tát ấy bằng các năng lực thần thông, tổng trì, biện tài đã chứng đắc, trải trong mười kiếp tròn đầy, phân bố pháp luân mà Dược Vương Như Lai đã chuyển. Tỳ kheo Nguyệt Cái, bằng sự thủ hộ Chánh pháp, ân cần tinh tấn, liền ngay nơi bản thân ấy mà giáo hoá khiến trăm vạn ức người bất thối chuyển đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chuyển hóa mười bốn na do tha người phát thâm tâm cầu quả vị Thanh văn và Bích chi phật, cùng vô lượng chúng sanh được tái sanh thiên giới.
 • Này Thiên đế, vua Nguyệt Cái thuở há là ai khác chăng? Hiện Ngài đã thành Phật, hiệu là Bảo Diệm Như Lai, và một ngàn người con của Ngài là một ngàn vị Phật trong Hiền kiếp này, mà vị đầu tiên là Phật Ca La Cưu Tôn Đà và vị cuối cùng là Phật Lâu Chí. Tỳ kheo Nguyệt Cái lúc ấy nay chính là Ta.
 • Như vậy, Thiên đế, nên biết điều cốt yếu này: bằng pháp mà cúng dường, là tối thượng, tối tôn, bậc nhất không thể so sánh trong các sự cúng dường. 
 • Cho nên, này Thiên đế, hãy bằng pháp mà cúng dường chư Phật.