Skip to content

Category: Kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Tâm không động để làm chủ được bản thân. Hành giả biết rõ vui buồn thương ghét khởi lên đều kéo chúng ta rời bản vị giải thoát, rơi vào trần lao sanh tử. Ở trạng thái tâm vô động, hành giả mới hưởng được niềm vui không lệ thuộc cuộc đời, bước vào thế…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 4: Bồ Tát

Đến khi có thừa của cải, lại đem bố thí một cách bừa bãi, thì thật uổng. Tất cả những gì chúng ta tạo được bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt cực khổ như vậy, rồi lại đem cho phí phạm. Sau đó, phải cong lưng ra sức tạo lại, thì đó không phải…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Từ ngã mà khởi nhị nguyên, đó là hai. Thấy thật tướng của ngã, nhị nguyên này sẽ không khởi. Nếu không trụ nơi pháp nhị nguyên thì không có thức. Không có gì được nhận thức, đó là vào Pháp môn Bất Nhị. Sự có sở đắc là phân hai. Nếu không sở đắc…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Khi xuất bản lần thứ nhất giới thiệu một số ý trong kinh, chúng tôi nghĩ nó thích hợp với thời đại và hoàn cảnh của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Tăng Ni Phật tử. Lần này, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học mỗi…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Nếu Tu Bồ Đề đi vào các tà kiến, không sang bờ bên kia; trụ trong tám nạn chứ không thoát khỏi tám nạn; đồng với phiền não, xa rời pháp thanh tịnh; nếu ngài chứng đắc Vô tránh Tam ma địa thì hết thảy chúng sanh cũng chứng đắc định ấy; những ai bố…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Bạch Thế Tôn, trong thời mạt thế sau này, nếu có ai thọ trì, đọc tụng và quảng diễn kinh này, nên biết người đó sẽ được xác lập bởi thần lực của Di Lặc. Lành thay, Di Lặc, lành thay!  Như lời ông nói, Phật tán thán sự tùy hỷ của ông. Sau khi…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 6: Bất Tư Nghị

Càn khôn tận thị mao đầu thượng, Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Đối với nhãn quan hữu hạn, tất cả tòa sư tử cao như vậy đưa vào phòng Duy Ma không được. Tuy nhiên, thực tế vật lý này được Văn Thù nói với Duy Ma rằng không thể dùng mắt thấy…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Theo con hiểu ý nghĩa mà Phật nói, nếu chúng sanh nào được nghe kinh pháp này mà tin hiểu, thọ trì, đọc, tụng, chắc chắn sẽ chứng đắc pháp ấy không nghi; huống nữa theo pháp đó mà tu. Người đó ắt sẽ đóng kín các ác đạo, mở ra các cửa lành, sẽ…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Thị hiện hành xan tham bủn xỉn mà không tiếc cái gì sở hữu trong ngoài, thân mạng.  Thị hiện hành phá giới mà an trụ trong tịnh giới, cho đến dù đối với tội nhỏ vẫn ôm lòng kinh sợ. Thị hiện hành sân nhuế mà thường hành từ, nhẫn nhịn.  Thị hiện hành…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Trên bước đường tu, chúng ta cần lưu ý nếu chỉ lo phần vật chất, không có phần tâm chứng, coi như công phu tu hành bỏ đi. Ngược lại, vật chất hao hụt, thân bệnh hoạn, mà tinh thần thanh tịnh đầy đủ, chắc chắn khi từ bỏ thân này, ta sẽ bước về…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Có nghe. Nếu hết thảy đều là tướng như huyễn, sao ngài, lại hỏi, Ông thác ở đâu mà sanh lại chốn này?  Xá Lợi Phất, thác chỉ là pháp hư dối, thuộc tướng suy tàn và hoại diệt; sanh cũng là điều hư dối, là tướng tương tục. Bồ tát tuy thác mà không…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Thân này như cái giếng trên gò, vì sự già vây khốn.  Thân này vô định, nhất định sẽ chết.  Thân này như rắn độc, như kẻ thù, như xóm hoang.  Nó được tập thành bởi các uẩn, các xứ, các giới. Chư tôn giả, thân này đáng chán như vậy, ta nên tầm cầu…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 12: Thấy Phật A Súc

Thế giới bản tâm, hay tự tánh của người tu Thiền so với thế giới hiện tượng của chúng sanh hoàn toàn khác hẳn. Từ trong thế giới Không này, vật hiện hữu; nhưng bất giác, một vọng tâmhiện thì muôn ngàn thế giới trùng trùng duyên khởi nổi dậy. Sanh diệt trong tâm biến…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Khi ấy, Phạm Thiên Loa Kế nói với Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất bảo: Phạm Thiên bảo: Bấy giờ, Phật ấn ngón chân của Ngài xuống đất. Tam thiên Đại thiên thế giới bỗng hóa rực rỡ với muôn vàn châu báu quí hiếm, trang nghiêm như cõi Tịnh Độ của Phật Bảo Trang…