Skip to content

Category: Kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Ngài nói rằng: Đây là địa ngục; đây là súc sanh; đây là ngạ quỷ; đây là các nạn xứ; đây là những nơi tái sanh cho kẻ ngu muội; đây là tà hành của thân; đây là quả báo cho tà hành của thân; đây là tà hành của miệng; đây là quả báo…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Bạch Thế Tôn, khi nghe những lời này, được điều chưa từng có này, trong con khởi niềm tôn kính sâu sắc hết thảy chư Bồ tát, và con nghĩ: Con người có gia đình mà có thể có trí huệ biện tài như vậy, ai nghe mà không khởi tâm cầu Giác ngộ? Từ…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

29. Bồ tát Bảo Ấn Thủ nói: 30. Bồ tát Châu Đỉnh Vương nói: 31. Bồ tát Lạc Thật nói: Chư Bồ tát đã lần lượt từng vị trình bày xong, liền hỏi Văn Thù Sư Lợi: Văn Thù Sư Lợi nói: Đoạn Văn Thù hỏi Duy Ma Cật: Bấy giờ, Duy Ma Cật lặng…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Do đó, người vào Chánh vị vô vi không phát sanh pháp Phật; trong khi người khởi lên ngã kiến lớn như núi Tu Di còn có thể phát tâm cầu Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà phát huy pháp Phật. Cho nên, nên biết hết thảy phiền não đều là chủng…

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Hành từ của Phật, vì thức tỉnh chúng sanh. Hành từ tự nhiên, vì không do nhân mà được. Hành từ Bồ đề, vì một vị bình đẳng. Hành từ không thể sánh, vì đã đoạn trừ các ái. Hành từ của đại bi, vì hướng dẫn bởi Đại thừa. Hành từ không mệt mỏi vì quán không, vô ngã. Hành từ…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Tất cả pháp là đạo tràng, vì biết các pháp vốn không. Hàng phục chúng ma là đạo tràng, vì không khuynh động. Ba cõi là đạo tràng, vì không định hướng phải đến. Tiếng sư tử hống là đạo tràng, vì là Vô sở úy. Thập lực, Tứ vô sở úy, Bất cộng là…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Này Thiên đế, ông nên biết, nếu có Thiện nam tử hay Thiện nữ nhân nào, khi được nghe kinh giải thoát bất khả tư nghị này mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng và theo đó tu hành, thì phước đức còn nhiều hơn những người kia.  Vì sao? Vì Bồ đề của chư…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 10: Phật Hương Tích

Thiền tông tìm cốt tủy của đạo Phật thể hiện vào cuộc sống con người. Kinh Duy Ma diễn tả bằng hình ảnh mang bát cơm từ Phật Hương Tích về Ta Bà. Thâm nhập Thiền, cảm được Phật quá khứ, thấy được lẽ sống của Phật. Và từ thiền định mang tinh ba đó…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai nếu đủ duyên lành, sẽ hoàn thành một bộ tư tưởng Duy Ma để giới thiệu đầy đủ hơn các tác phẩm và tác giả liên quan đến kinh Duy Ma của Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Mặc dù tác phẩm tái bản đã…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Nó được tập thành bởi các uẩn, các xứ, các giới. Chư tôn giả, thân này đáng chán như vậy, ta nên tầm cầu Phật thân. Vì sao? Vì Phật thân tức Pháp thân, sanh từ vô lượng công đức và trí huệ; sanh từ giới, định, huệ, giải thoát và tri kiến về giải thoát;…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Bạch Thế Tôn, thật hy hữu chưa từng được nghe. Như lời Phật dạy, con sẽ lìa xa các sự xấu ác này để phụng trì pháp Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà Như Lai đã kết tập từ vô lượng kiếp.  Trong đời tương lai, nếu có người thiện nam tín…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Lần thứ hai do Hòa thượng Tuyền Phương Hoàn dịch ra Anh văn, đăng tải liên tục trong Eastern Buddhist hoàn toàn dịch xong mười bốn phẩm. Lần thứ ba, giáo sư Ja­cob Fischer của Trường phổ thông Trung học Nii­gala, năm Chiêu Hòa thứ 19 với sự cộng tác của Hoàng Điền Vũ Tam…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 13: Cúng Dường Pháp

Đạt được tâm sáng suốt, thấy ba mươi ba tầng trời, Đế Thích mới gần Duy Ma, khả dĩ hiểu Duy Ma, hiểu việc làm của Bồ tát. Ngài mới phát nguyện bất cứ nơi nào có kinh Bất Tư Nghì Giải Thoát, sẽ dùng hết khả năng bảo vệ. Đế Thích không bảo vệ…