Skip to content

Category: Kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 10: Phật Hương Tích

Duy Ma bắt đầu nhập Định, mở cánh cửa cho chúng hội đạo tràng thấy thế giới hoàn toàn đoi khác, thấy sáng ra xa đến điểm cao nhất là nước Chúng Hương. Ở đó, có Phật Hương Tích và Bồ tát đang tập trung nghe pháp, có đàn việt dâng cúng các Ngài. Duy…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 4: Bồ Tát

Vui với Tăng là vui sống tập thể. Lúc mới sống trong tổ chức cảm thấy bực bội khó chịu; vì không thấy Phật, không nghe pháp. Chỉ quan sát hiện tượng bằng nghiệp nên mối bất hòa, phiền phức cứ mãi gây khó khăn cho chúng ta. Lần lần ý thức được sai lầm…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 6: Bất Tư Nghị

Duy Ma bảo Xá Lợi Phất cùng đại chúng chắp tay lại đảnh lễ Tu Di Đăng Vương Như Lai, liền ngồi lên tòa sư tử được. Đến đây, chúng ta thấy Duy Ma muốn phá bỏ sự cố chấp lâu đời của Thanh văn, ngài phải đưa ra cái mới cao đẹp hơn. Thật…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Tâm không động để làm chủ được bản thân. Hành giả biết rõ vui buồn thương ghét khởi lên đều kéo chúng ta rời bản vị giải thoát, rơi vào trần lao sanh tử. Ở trạng thái tâm vô động, hành giả mới hưởng được niềm vui không lệ thuộc cuộc đời, bước vào thế…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Năm 1982, trường Cao cấp Phật học Việt Nam mời tôi giảng dạy bộ kinh này. Để đáp ứng gấp rút yêu cầu tu học thiết yếu của Tăng Ni sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ “Lược giải kinh Duy Ma”. Phần triển khai ý nghĩa bộ kinh này được căn cứ trên những…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 7: Quán Chúng Sanh

Từ trạng thái tâm hồn yên tĩnh hay bản tâm thanh tịnh của Duy Ma, nhìn lại cuộc đời sẽ thấy rõ mọi hiện tượng bày ra ngoạn mục, trong đó có đầy đủ Thiên nữ và Xá Lợi Phất. Thật vậy, khi tâm hành giả bao la, tất cả hiện tượng giới sẽ phơi…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Các ngươi có thấy thế giới Diệu Hỷ của Đức Vô Động Như Lai chăng?  Cõi ấy trang nghiêm, cùng chư Bồ tát hạnh thanh tịnh và đệ tử thanh bạch. Vâng, chúng con đã thấy. Nếu Bồ tát muốn được quốc độ Phật thanh tịnh như vậy, nên học theo đạo mà Đức Vô…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 13: Cúng Dường Pháp

Ý thức sâu sắc điều này, suốt cuộc đời tôi chỉ lo học, lo xây chùa trong tâm tôi, cố gắng nâng tri thức của bản thân và của Tăng Ni Phật tử cho ngang tầm với xã hội. Có như vậy, xã hội mới chấp nhận chúng ta. Chúng ta không đi trước, thì…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Cho nên, nên biết hết thảy phiền não đều là chủng tánh của Như Lai. Cũng như người không lặn xuống biển sâu thì không tìm được ngọc trai vô giá; cũng vậy người không lặn xuống biển phiền não sẽ không tìm được ngọc Nhất thiết trí. Lành thay, Văn Thù Sư Lợi, lành…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Tóm lại, tinh thần cục bộ, tiêu cực của Phật giáo Tiểu thừa đã bị Bà la môn giáo xóa bỏ. Ấn Độ giáo ra đời kết hợp văn minh Vệ Đà với tinh ba của giáo nghĩa Đại thừa. Tinh thần Phật giáo Đại thừa tiềm ẩn trong Ấn Độ giáo ngày nay được…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

9. Bồ tát Sư Tử nói: 10. Bồ tát Sư Tử Ý nói: 11. Bồ tát Tịnh Giải nói: 12. Bồ tát Na La Diên nói: 13. Bồ tát Thiện Ý nói: 14. Bồ tát Hiện Kiến nói: 15. Bồ tát Phổ Thủ nói: 16. Bồ tát Điện Thiên nói: 17. Bồ tát Hỷ Kiến…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Từ khởi đầu tu, chúng ta phân rõ thế giới Nhị nguyên là hai phần tốt và xấu, Phật và chúng sanh. Như vậy, chúng ta có thân phàm, thân thánh, tâm phàm, tâm thánh. Chúng ta đứng ở thế giới này hướng về thế giới thánh thiện. Vì thế, tuy có thân phàm, nhưng…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Tuy hành Vô tác vẫn thị hiện thọ thân; đó là hành của Bồ tát. Tuy hành Vô khởi vẫn khởi làm các hạnh thiện; đó là hành của Bồ tát. Tuy hành trì Lục độ Ba la mật vẫn biến tri tâm và tâm sở pháp của chúng sanh; đó là hành của Bồ…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, con không đủ năng lực để đi thăm bệnh ông ấy. Vì sao vậy? Con nhớ lại, có lần, khi con đang giảng pháp cho hàng tục gia đệ tử trên đường phố thành Tỳ Xá Ly, Duy Ma Cật đến bảo con rằng:…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 11: Bồ Tát Hạnh

Theo kinh Pháp Hoa, khi Đức Thích Ca tập trung phân thân và Ta Bà biến thành Tịnh Độ, mười phương Phật được huy động tới; nhưng tới mà không tới, đi mà không đi, các Đức Như Lai không tập trung, nhưng thật là tập trung. Cũng vậy, từ tâm đại bi của Duy…