Skip to content

Category: Kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu

Mong Đức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết cho! Lúc đó Đức Thế Tôn rõ tâm niệm của chư Bồ tát, đều tùy theo từng loại mà vì họ hiện thần thông. Sau khi Đức Phật hiện thần thông, phương đông, quá mười phật sát vi trần số thế giới, có thế…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 37: Như Lai Xuất Hiện

Chư Phật tử! Đại Bồ tát phải biết Đức Phật Chuyển pháp luân như vậy, vì vào khắp vô lượng chúng sanh giới. Phổ Hiền Đại Bồ tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Như Lai pháp luân không sở chuyểnTam thế vô khởi cũng vô đắcNhư văn tự không thời gian…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 21: Thập Hạnh

Tại sao vậy? Vì trong Pháp giới không có pháp gọi là hướng Thanh Văn thừa, hướng Độc Giác thừa, hướng Bồ tát thừa, hướng Vô thượng Bồ đề, không có pháp gọi là hướng phàm phu giới, hướng nhiễm, hướng tịnh, hướng sanh tử, hướng Niết bàn. Vì các pháp vốn vô nhị, vô…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 25: Thập Hồi Hướng

Ví như chơn như tánh không gì bằng, thiện căn hồi hướng thành tựu tất cả hạnh Bồ tát cũng tối thượng không gì bằng. Ví như chơn như thể tánh tịch tịnh, thiện căn hồi hướng cũng khéo tùy thuận pháp tịch tịnh. Ví như chơn như không có căn bổn, thiện căn hồi…

Nội dung kinh Hoa Nghiêm – Dẫn nhập

Cách hai trăm năm sau, đến đời Đường, ngài Thật Xoa Nan Đà dịch, chia thành tám mươi quyển, gọi là Bát thập Hoa Nghiêm hay bộ Tân dịch. Và cũng ở đời Đường, ngài Bát Nhã dịch riêng phẩm “Nhập Pháp Giới”, gọi là Tứ thập Hoa Nghiêm gồm bốn mươi quyển. Kinh Hoa…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 31: Thọ Lượng

Chư Phật tử! Ở Ta Bà thế giới cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc thế giới, cõi của A Di Dà Phật là một ngày một đêm.  Một kiếp ở Cực Lạc thế giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật.  Một kiếp ở Ca Sa Tràng thế giới là một ngày một đêm nơi Bất Thối Chuyển Âm…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 36: Phổ Hiền Hạnh

Bốn là biết các quốc độ không có cùng tận. Năm là rất có lòng tin mến nơi Bồ tát hạnh. Sáu là chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không Pháp giới Bồ Đề. Bảy là quán sát Bồ Đề nhập Như Lai lực. Tám là siêng năng tu tập vô ngại biện tài. Chín…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 39: Nhập Pháp Giới

Ta thế nào biết được diệu hạnh đó, nói được công đức đó, vào được cảnh giới đó, thị hiện được tự tại đó. Này thiện nam tử! Trong Bồ đề tràng đây có Chủ Dạ Thần tên là Phổ Đức Tịnh Quang. Ta vốn từ Thần đó phát tâm Vô thượng Bồ đề, thường…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 6: Tỳ Lô Giá Na

Chư Phật tử! Trong đạo tràng Ma Ni Hoa Chi Luân, sau đó lại có Phật xuất thế hiệu là Danh Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng. Đại Oai Quang Vương băng trong thời kỳ này, rồi sanh trong Thiên thành Tịch Tịnh Bửu Cung trên núi Tu Di, làm Đại Thiên Vương hiệu…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 16: Phạm Hạnh

Nếu ý nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là tư tưởng lạnh nóng đói khát, khổ vui, lo mừng. Nếu Phật là phạm hạnh, thời sắc là Phật? hay thọ, tưởng, hành, thức là Phật? Tướng hảo hay thần thông là Phật? Nghiệp hạnh hay quả báo là Phật? Nếu pháp là phạm hạnh,…