Skip to content

Category: Kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 33: Phật Bất Tư Nghì

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười môn diễn thuyết vô lượng: Một là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh giải thoát môn. Hai là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh hạnh môn. Ba là tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh nghiệp…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Trụ

5. Phương tiện cụ túc trụ Tất cả Phật sự tự nhiên thành tựu, giả sử cần chùa, cần đệ tử, thì những thứ này có đủ. Không cần thì không có, không gì vướng bận tâm, ta vẫn an trụ pháp Không. Mọi việc đều là phương tiện hành đạo, chúng tự thành, không…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Ý nghĩa đề kinh

Trước tiên, chúng ta thấy chân lý qua giáo lý, mà Đức Phật thường ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Phật chỉ đâu chúng ta thấy đó. Thực sự chúng ta không thấy, nhưng nhờ giáo lý soi sáng, từng bước nhận ra chân lý. Hàng Thanh văn tu theo lộ trình này. Tôi…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Địa

Ai tu hành cũng phải trải qua biết bao thử thách gian nan, cám dỗ, đe dọa không ít. Tuy nhiên, vượt được chặng đường gai góc, thấy được thế giới huy hoàng bên kia, mới đi tới được. Còn thấp chí, bạc tài, tất nhiên phải ở lại thế giới này để hưởng thụ…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Vì muốn được như trên đây mà Bồ tát phát tâm Vô thượng Chắnh đẳng Chánh giác. Lại ví dụ: Giả sử có người trong khoảng một niệm, có thể biết căn tánh sai biệt của tất cả chúng sanh trong vô số thế giới phương Đông, niệm niệm biết như vậy trọn vô số…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Được công đức vô lượng rồi, chúng ta an trụ công đức đó để hành đạo; đừng bỏ chạy khỏi môi trường ấy. Công đức và nhân duyên tu tạo được, ta nương theo thành quả ấy mà đi lên. Nếu khởi tham vọng, nghĩ đến việc cao xa ngoài tầm tay, sẽ mất hết….

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 26: Thập Địa

Cũng vậy Bồ tát ở bực này ngồi thuyền Ba la mật đi trong biển thiệt tế, do nguyện lực nên chẳng chứng diệt. Chư Phật tử! Bồ tát này được Tam ma địa trí lực như vậy, do đại phương tiện, dầu thị hiện sanh tử mà luôn trụ Niết Bàn, dầu quyến thuộc…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Quan niệm về Đức Phật

Từ Báo thân viên mãn, đầy đủ phước đức, trí tuệ, Đức Phật dùng vốn quý giá ấy để cấu tạo một thân thứ ba gọi là Pháp thân. Pháp thân không phải là cái gì siêu hình, trừu tượng ở trong hư không. Bằng trí tuệ của bậc Chánh Biến Tri, Đức Phật biết…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 39: Nhập Pháp Giới

Chưa được thanh tịnh nhẫn Thâm nhập biển Phật pháp, Kế đó lại có kiếp Tên Vô Trước Trang Nghiêm, Lúc đó có thế giới Tên là Vô Biên Quang, Trong đó có ba sáu Na do tha Phật hiện: Một, Công Đức Tu Di, Hai, Phật Hư Không Tâm, Thứ ba Cụ Trang Nghiêm,…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 30: A Tăng Kỳ

Hề mạ đát la lần hề mạ đát la làm một tỳ mạ đát la. Tỳ mạ đát la lần tỳ mạ đát la làm một bát la mạ đát la. Bát la mạ đát la lần bát la mạ đát la làm một thi bà mạ đát la. Thi bà mạ đát la lần…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 6: Tỳ Lô Giá Na

Trên núi đó có một khu rừng lớn, tên Ma Ni Hoa Chi Luân. Nơi đây có vô lượng lâu các đẹp, vô lượng nhà viện báu, vô lượng tràng diệu hương, vô lượng tràng bửu sơn, rất mực trang nghiêm. Vô lượng bạch liên hoa báu đua nở khắp nơi, vô lượng lưới hương…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 29: Thập Nhẫn

Chư Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát như ảnh nhẫn? Đại Bồ tát nầy chẳng phải sanh ở thế gian, chẳng phải mất ở thế gian, chẳng phải ở trong thế gian, chẳng phải ở ngoài thế gian, chẳng phải du hành nơi thế gian, chẳng phải đồng với thế gian, chẳng phải…