Skip to content

Category: Kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 39: Nhập Pháp Giới

Nầy thiện nam tử! Ta nhập môn giải thoát nầy biết rõ pháp tánh không sai khác mà có thể thị hiện vô lượng sắc thân. Mỗi thân thị hiện vô lượng sắc tướng hải. Mỗi tướng phóng vô lượng quang minh vân. Mỗi quang minh hiện vô lượng phật độ. Mỗi cõi hiện vô…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Di Già

Giai đoạn ở chợ chạm với thực tế là chỗ tranh giành, dối trá, lường gạt, gây gổ… Tất cả xấu ác này đập vô mắt, vô tâm, Di Già lấy đó làm đối tượng hành Bồ tát đạo. Gặp người ương ngạnh, ông dùng lời êm dịu; ở chợ đầy tham sân phiền não…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 19: Thăng Dạ Ma Thiên Cung

Khắp thập phương thế giới, tất cả Dạ Ma Thiên Vương đều ca ngợi công đức của Phật như vậy cả. Lúc Đức Thế Tôn vào điện Ma Ni ngồi kiết già trên bửu tòa sư tử, điện này bỗng rộng rãi bao la bằng tất cả chỗ ở của thiên chúng. thập phương thế…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 25: Thập Hồi Hướng

Đại Bồ tát, lúc bố thí thịt và tủy, đem thiện căn hồi hướng như vầy: Nguyện tất cả chúng sanh được thân Kim Cang chẳng bị ngăn trở phá hoại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên mật chẳng khuyết giảm. Nguyện tất cả chúng sanh được ý sanh thân, trang nghiêm thanh…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38: Ly Thế Gian

Trí lực, vì biết tất cả tâm hành. Nguyện lực, vì tất cả mong cầu đều làm cho viên mản. Hạnh lực, vì cùng tột thuở vị lai chẳng dứt. Thừa lực, vì hay xuất sanh tất cả thừa mà chẳng bỏ Đại thừa. Thần biến lực, vì ở trong mỗi lỗ lông đều thị…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 33: Phật Bất Tư Nghì

Bấy giờ đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ tát, bèn dùng thần lực gia trì, trí huệ nhiếp thọ, quang minh chiếu sáng, oai thế tràn đầy, làm cho Thanh Liên Hoa Tạng Bồ tát an trụ nơi vô úy của Phật, nhập Phật Pháp giới, được oai đức thần thông tự…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 13: Thăng Tu Di Sơn Đảnh

Thiên Đế liền tự nhớ đến những căn lành của Đức Phật đã tu thời quá khứ, nên nói kệ rằng: Ca Diếp Như Lai đủ đại biTrong những cát tường rất vô thượngPhật ấy từng đến cung điện nàyThế nên chốn này rất cát tường.Câu Na Mâu Ni thấy vô ngạiTrong những cát tường…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Nguyện lớn của Phổ Hiền là luôn tìm việc khó làm, luôn tìm người khó độ để tiếp độ. Ngài thường sanh vào quốc độ có hoàn cảnh khó khăn để gánh vác việc lợi ích cho chúng hữu tình, nguyện của ngài khó có gì sánh bằng là vậy. Hàng Thanh văn thì nguyện…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 18: Minh Pháp

Vì thường khai xiển pháp tạng cho chúng sanh nên có thể làm cho pháp chủng chẳng dứt. Vì khéo thọ trì giáo pháp không trái nghịch nên có thể làm cho tăng chủng chẳng dứt. Và lại vì đều hay ca ngợi tất cả đại nguyện nên có thể làm cho Phật chủng chẳng…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 14: Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán

Lúc đó Trí Huệ Bồ tát thừa oai lực của Phật quan sát khắp mườI phương rồi nói kệ rằng: Tôi nghe pháp tối thắngLiền sanh trí huệ quangChiếu khắp mười phương cõiĐều thấy tất cả Phật.Trong đây không chút vậtChỉ có danh tự giảNếu chấp có ngã nhơnThời là vào đường hiểm.Những phàm phu…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 31: Thọ Lượng

Một kiếp ở Cực Lạc thế giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật.  Một kiếp ở Ca Sa Tràng thế giới là một ngày một đêm nơi Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới, cõi của Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật.  Một kiếp ở Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới là một ngày một đêm nơi Ly Cấu thế giới, cõi…

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức

Những tri giải riêng biệt của tất cả chúng sanh trong mười phương như vậy, còn có thể biết được ngằn mé. Công đức căn lành của Bồ tát sơ phát tâm, không ai có thể biết được ngằn mé. Tại sao vậy? Vì Bồ tát phát tâm chẳng phải vì chỉ muốn biết bao…