Skip to content

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với cư sĩ Minh Trí

大方廣佛華嚴經

Thiện Tài học đạo Bồ tát với Cụ Túc Ưu bà di là vị đắc được môn Giải thoát Bồ tát Vô tận Tạng Công đức, tài sản không có gì ngoài một bình bát nhỏ, nhưng từ bát này mà đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chúng sanh trong khắp mười phương.

Cụ Túc dạy Thiện Tài nên tiếp tục đi về phương Nam, đến tìm học với cư sĩ Minh Trí. Vô lượng chúng sanh trong mười phương tập trung đến cầu xin ông, cư sĩ chỉ ngửa mặt lên hư không, đọc thần chú thì mọi thứ cần dùng của đại chúng đều từ trên trời rơi xuống.

Cụ Túc chỉ có một bình bát mà đựng đồ cho hoài không hết và Minh Trí chỉ ngửa mặt lên trời xin là của cải rớt xuống. Hai việc ấy chúng ta có tin được không và phải hiểu như thế nào.

Đọc kinh Hoa Nghiêm, nếu không hiểu nghĩa lý sâu xa trong kinh, chúng ta dễ rơi vào mê tín. Vì chúng ta chưa thâm nhập thế giới Phật, chưa biết rõ thần thông tự tại của Phật, nên khó hiểu, khó thấy được. Vì vậy, Đức Phật khuyên chúng ta nỗ lực tu, phát triển Lục độ Ba la mật sẽ biết được những điều bất tư nghì.

Hiện tại, chúng ta chưa qua được cánh cửa thứ nhất của phàm phu thì khó suy lường được ý chân thật diễn tả trong kinh. Tuy nhiên, có thể kéo về thực tế để chúng ta học được phần nào ẩn ý trong phẩm này và ứng dụng trong cuộc sống sẽ nhận được lợi ích.

Khi diễn tả danh xưng của cư sĩ Minh Trí, Đức Phật dụng ý nhắc chúng ta rằng nếu đạt được trí huệ sáng suốt thì sẽ làm được tất cả. Bồ tát thường dùng hạnh để đặt tên, vì thế có thể hiểu Minh Trí cầu trên trời ban xuống, nghĩa là ông phát triển được trí huệ ở độ cao nên thấy và khai thác được tất cả kho tàng trong thiên nhiên mà cung ứng cho mọi loài đầy đủ. Theo tôi, hiểu như vậy hợp lý hơn ở thời đại chúng ta. Thực tế cho thấy ta có thể dùng trí huệ hướng dẫn cho người sống hạnh phúc, có đủ vật chất của cải.

Minh Trí sử dụng trí huệ, biết giúp người nào mà họ phấn đấu đi lên mới giúp; không giúp để người lợi dụng, thủ tiêu sức phấn đấu và trở thành người ăn hại.