Skip to content

Tag: Thích Trí Quảng

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Hạnh

8. Nguyện Vì còn nhiều việc chưa biết, chưa làm được, nhiều chúng sanh chưa độ được, Bồ tát phải rèn luyện đức tánh thứ tám là nguyện độ tận chúng sanh để hoàn thiện tư cách của người cứu nhân độ thế. 9-10. Lực và Trí Hành Bồ tát đạo đòi hỏi Bồ tát…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Nhẫn

Bồ tát nhẫn được vì biết rõ mọi việc, hoàn toàn thanh thản. Người đời thấy Bồ tát chịu đựng, bị đổ lên những việc xấu ác; nhưng Bồ tát thấy đó là huy hoàng, vì trên bước đường tu, không khó thì không khôn và cũng không được ai thương. Thật vậy, càng vượt…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Dẫn nhập

Riêng tôi, vì thì giờ không cho phép, tôi không thể giảng trọn bộ kinh Hoa Nghiêm trong một năm học. Vì vậy, tôi chỉ trích giảng một số ý chính trong kinh là Đức Phật, Bồ tát hạnh và nhập Pháp giới. Thực sự, đó cũng chỉ là một số điều tâm đắc mà…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 14: Chúc Lụy

Kinh Duy Ma phải được thể hiện bằng mọi việc làm khác nhau dưới dạng tâm đại bi; cho nên ít người thực hiện được, hiếm người thấy được. Vì vậy kết thúc bộ kinh, Phật chúc lụy cho Bồ tát Di Lặc là người kế tiếp sẽ thành Phật. Di Lặc đang ở Đâu…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh

“Dạ” (trong Dạ thần) là ban đêm. Ban đêm thì khó nhận thấy sự vật chính xác. Cuộc đời đối với người còn trong sanh tử cũng vậy, khó mà nhận biết mọi việc tường tận, nên thường gọi là đêm dài sanh tử. Chúng ta không biết lúc nào chết và sẽ đi về…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức

Khi mới có một phần thân công đức, dùng thân thanh tịnh để lễ bái, tụng niệm, người nhìn thấy thân hành giả, họ hết khổ. Căn tánh hành nghiệp của người hiện vào thân hành giả, nên hành giả biết rõ và tùy theo đó giải quyết. Bấy giờ hành giả không ở lập…