Skip to content

Tag: Thích Trí Quảng

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 3: Thí Dụ

Riêng tôi cũng vậy, tuy sống trên cuộc đời, trong tâm niệm hằng mong thoát ly tam giới, không có gì trên cuộc đời có khả năng hấp dẫn tôi. Từ ý thức nhìn đời muốn thoát ly, dẫn đến hành động tu tập để thoát ly, là giáo lý căn bản của đạo Phật….

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 5: Dược Thảo Dụ

Đức Phật xác định đến giai đoạn này, hàng đệ tử A la hán mới đủ huệ nhãn để Ngài nói sự thật rằng gia tài của họ có sẵn trong tay, không phải Phật cho. Ngài không đem cái gì khác mới lạ áp đặt vô cho họ. Ngài chỉ dạy đệ tử phương…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, Tôi hóa vô số vạn ức thân, Trí huệ rộng lớn khắp mười phương, Lợi lạc tất cả chúng sanh giới. Nghĩa là khi chúng ta mang thân hình kết cấu từ thai sen sanh ra, thì thấy Đức Phật Vô Lượng Quang và trở thành con người…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Địa

Ở bước đầu của Thập Địa, Bồ tát Sơ địa tu Thập Ba la mật và Tứ Nhiếp pháp. Thập Ba la mật gồm có: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện, nguyện, lực và trí. Trong pháp Thập Độ, Bồ tát lấy bố thí làm pháp hành chính yếu,…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 7: Hóa Thành Dụ

Đức Phật nhắc lại nhân duyên xa xưa, những đệ tử của Phật đều có mối liên hệ với Ngài từ thời Phật Đại Thông Trí Thắng. Do nhiều đời những người này cùng sanh chung với Ngài, hết lòng với Ngài nên tạo thành nhân duyên. Đời này gặp lại, họ hy sinh cả…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 4: Tín Giải

Trong dụ cùng tử, bốn vị Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề thổ lộ với Phật rằng khi các ngài từ ngoại đạo trở về, đối trước sự cao sang của Đức Phật, các ngài cảm thấy thân phận mình hèn mọn như gã cùng tử. Tâm niệm đó của…