Skip to content

Tag: Thích Trí Quảng

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 10: Phật Hương Tích

Trên con đường giải thoát Phật dạy, hành gia trải qua tám chặng đường giải thoát. Chặng đường thứ nhất, thân Tỳ kheo già bệnh, nhưng tâm thanh thản. Sắc thân còn cần nhu cầu, nhưng tâm hồn không đòi hỏi gì, đạt giải thoát một. Riêng tôi, trên bước đường tu ở giai đoạn…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 22: Đà La Ni

Trì chú có kết quả hay không, tùy thuộc vào tư cách và việc làm của hành giả. Mật ngữ của Phật, Bồ tát, thiện Thần hứa sẽ giúp đỡ, nếu hành giả đúng như pháp tu hành, mang tâm niệm của Phật, làm việc của Bồ tát. Không như vậy, thì dù trì chú…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh

Có thể nói sự bình tĩnh và sáng suốt là hai đức tánh quan trọng của Bồ tát. Vì dấn thân hành đạo trên cuộc đời chắc chắn phải đối đầu với vô số chướng ngại, nếu không trang bị hai pháp này không thể nào đi trọn Bồ tát đạo. Theo gương các ngài,…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Quan niệm về Đức Phật

9. Pháp thân Dùng trí thân, tức dùng trí tuệ Như Lai tác động chúng sanh, khiến họ phát tâm Bồ đề. Chúng sanh chịu sự chi phối của trí thân gồm cả hữu tình và vô tình chúng sanh tức nhứt thiết pháp. Tất cả pháp, không có pháp nào mà trí tuệ Như…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 14: Chúc Lụy

Đức Phật dạy Di Lặc Bồ tát rang nếu có người phát tâm Bồ đề, thì nên đem pháp bất tư nghì giải thoát dạy cho họ làm nhân địa tu hành. Khi Di Lặc tái sanh trên cuộc đời, thành Phật, họ sẽ là Bồ tát cùng tái sanh, thể hiện trọn vẹn tinh…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Bồ tát không bệnh khuyên Bồ tát bệnh một cách sai lầm, họ sẽ nhập Niết bàn ngay. Về điểm này, tôi nhận thấy quý Thầy thường khuyên người khổ đi tu. Theo tôi, khi họ khổ, chúng ta khuyến khích, giúp họ phát triển lên. Không nên cho họ xuất gia để mang cả…

Lược giải kinh Duy Ma Cật – Chương 11: Bồ Tát Hạnh

Trong cuộc đời tu hành, tôi nuốt từng trang giáo lý vào người, thấy 84000 phiền não từ từ xuất hiện. Tánh xấu nào xuất hiện, tôi mang pháp Phật tiêu diệt tánh đó. Chẳng hạn như tôi đang giận, vụt nhớ Phật Thích Ca, Văn Thù, Duy Ma,… liền chợt tỉnh. Nhớ lại mình…

Lược giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 11: Hiện Bửu Tháp

Trên chân lý, Phật dạy rằng chúng ta có khả năng thành Phật, nhưng thực tế chúng ta chưa là Phật. Dù có cho bình đẳng với Phật, chúng ta cũng không thể nào lên ngồi chung với Phật Đa Bảo. Vì tháp Đa Bảo chẳng bao giờ mở ra cho những thân phận phàm…