Skip to content

Category: Lược giải kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Quan niệm về Đức Phật

Vì vậy, người tu theo pháp Phật, trắc nghiệm ba mươi bảy Phẩm trợ đạo giữa lòng cuộc đời, được coi như là Pháp thân của Đức Phật, hay Thanh văn thân là một phần trong tổng thân của Phật Thích Ca. 5. Duyên giác thân Trong hàng đệ tử Phật, Duyên giác thuộc tầng…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Trụ

Vì vậy, cần phải theo lập trường “Tùy thuận thế duyên vô quái ngại”, gặp công nhân, nông dân, trí thức, học sanh …, ta đứng ở vị trí của họ mà nói chuyện, cảm thông. Tinh thần này cũng được tiêu biểu trong kinh Duy Ma. Duy Ma là tâm trống không, nhưng đối…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Nhẫn

Hoàn thành chặng đường cuối cùng này thì niệm Ma ha Bát Nhã Ba la mật đa, tức trí tuệ đạt được trong việc hoàn tất Bồ tát đạo. Sau đó, Bồ tát đi vào Pháp giới cứu độ chúng sanh mà kinh Hoa Nghiêm gọi là nhập Pháp giới. Nếu chúng ta may mắn…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Hạnh

Đức Phật trước khi tu, Ngài nắm vững văn minh thời đó và đắc đạo, sự hiểu biết của Ngài hơn gấp mười lần, nên người phải tin theo. Từ thực tế cuộc sống, Phật dạy cách hành sử đúng đắn và từ bình thường này, Ngài nâng người lên trình độ phi thường, chắc…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Định

Tuy nhiên, đắc định vào ra các thế giới bằng tâm thức, không phải thế giới thật. Vì vậy, xả định, trở lại thực tế, vẫn là ông Thầy tu nghèo, vì chưa tu phước. Thật vậy, đắc pháp và đắc định, nhưng phước đức chưa tạo, nên trở lại đời thường phải chấp nhận…