Skip to content

Category: Lược giải kinh Hoa Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Định

Tâm thanh tịnh rồi, tự động có hoạt dụng của nó. Ở trong Định không làm, nhưng thiên biến vạn hóa, chúng hữu tình đều tiếp nhận được tâm Bồ tát và họ tự phát tâm. Thật vậy, bản tâm thanh tịnh của Bồ tát đến với bản tâm thanh tịnh của chúng sanh và…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Dẫn nhập

Khi trở về nước, Hòa thượng Minh Châu mời tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù luận văn tốt nghiệp của tôi viết về Kinh Pháp Hoa, nhưng nhận thấy nhân duyên lúc bấy giờ không ai giảng bộ kinh Đại thừa này, nên tôi đã nhận lời. Bộ kinh Hoa Nghiêm quá nhiều, có…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh

Thiết nghĩ trong đời thường, mọi người thường cầu mong hai vị thần ấy giúp đỡ để đạt được hai điều là cuộc sống được phát triển và không gặp taiách. Tuy nhiên, muốn giàu sang, khỏe mạnh, tài giỏi, nhưng thực tế có mấy ai chịu ứng dụng phương thức Phật dạy, hay những…

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Thập Trụ

Ở giai đoạn thập trụ, dù sóng bủa ba đào thế nào, cũng cố nâng tâm mình lên, trụ pháp Không; nghĩa là, vượt ngoài ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quan trọng là hành uẩn và thức uẩn, hai uẩn này thường đua nhau hành hạ chúng ta. Thức uẩn cho chúng ta…