Skip to content

Category: Nội dung kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Xa lìa cả hai; đó là hành của Bồ tát. Khi ở sanh tử vẫn không hành ô uế; trụ nơi Niết bàn mà không vĩnh viễn diệt độ; đó là hành của Bồ tát. Không theo hạnh phàm phu cũng không phải hạnh Hiền thánh; đó là hành của Bồ tát. Hạnh không nhơ…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Nếu tùy theo tướng mà nhận thức, đó là đi tìm cầu tướng chớ chẳng phải tìm cầu pháp. Pháp không thể trụ.  Nếu trụ nơi pháp, đó là cầu trụ pháp chớ chẳng phải cầu pháp. Pháp không thể được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận biết.  Nếu hành nơi sự thấy,…

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Gia ân mà mà không mong cầu tri đáp trả. Sợ sanh tử, Bồ tát nên nương tựa vào đâu? Bồ tát, trong khi sợ hãi sanh tử, nương tựa vào sức mạnh của công đức Như Lai. Bồ tát muốn nương nhờ sức mạnh của công đức Như Lai thì cần phải an trụ…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Thị hiện hành xan tham bủn xỉn mà không tiếc cái gì sở hữu trong ngoài, thân mạng.  Thị hiện hành phá giới mà an trụ trong tịnh giới, cho đến dù đối với tội nhỏ vẫn ôm lòng kinh sợ. Thị hiện hành sân nhuế mà thường hành từ, nhẫn nhịn.  Thị hiện hành…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Theo tôi, Thượng tọa bộ thời ấy cứ khư khư giữ nguyên những gì mà họ cho là đúng theo Phật dạy. Họ không chịu nhìn vào thực trạng xã hội để đáp ứng yêu cầu của thời đó, nên đã trở thành đối kháng với Bà la môn giáo. Giáo đoàn sống đóng khuôn…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Duy Ma Cật biết ý đó, bèn nói: Tức thì, Duy Ma Cật nhập định và dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng thấy ở phương Trên, cách thế giới này vượt qua bốn mươi hai hằng hà sa số cõi Phật, có một nước tên là Chúng Hương, có Phật hiệu Hương Tích…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Các ngài có thể tùy thuận mà quay bánh xe bất thối chuyển; có năng lực giải thích mọi hiện tượng; biết rõ căn tánh của mọi chúng sanh, bao trùm cả đại chúng mà đắc pháp vô úy. Các ngài tu dưỡng tâm bằng công đức và trí huệ, lấy đó điểm trang cho…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Khi ấy, Phật bảo A Nan: A Nan đáp: Phật dạy: Phật nói kinh này xong, trưởng giả Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan, chư thiên, loài người, A tu la và hết thảy đại chúng nghe những điều Phật dạy, thảy đều đại hoan hỷ, tín thọ phụng…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Vì sao? Vì văn tự và ngôn thuyết đều không xa lìa tướng ấy. Cho đến, bậc trí không dính mắc văn tự và ngôn thuyết, vì vậy chẳng có gì để sợ.  Tại sao? Tại vì văn tự và ngôn thuyết không có tự tánh, đó là giải thoát.  Tướng của giải thoát, đó…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Bấy giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất thưa với Phật: Duy Ma Cật hỏi Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi Phất: Duy Ma Cật: Lúc ấy đại chúng ngưỡng vọng muốn chiêm bái đức Vô Động Như Lai cùng các Bồ tát và chúng…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu Lục thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hay dứt bỏ. Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh. Tứ nhiếp pháp là đạo tràng, vì nhiếp chúng sanh. Đa văn là đạo tràng, vì y như điẽu đã nghe mà thực hành. Tâm được…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Ngã và ngã sở là hai. Nhân bởi có ngã nên có ngã sở. Nếu không có ngã thì không có ngã sở. Đó là vào Pháp môn Bất Nhị. Thọ và bất thọ là hai. Nếu không thọ các pháp thì không khả đắc. Vì không khả đắc cho nên không thủ, không xả,…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Hoặc bằng mộng, huyễn, ảnh, tiếng vang, bóng trong gương, trăng dưới nước, quáng khi trời nhiệt; bằng các thí dụ như vậy mà làm Phật sự. Hoặc bằng âm thanh, ngôn ngữ, văn tự mà làm Phật sự. Hoặc bằng cõi Phật thanh tịnh, tịch mịch vô ngôn vô thuyết, không hiển thị, vô…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Thân này rỗng không, không ngã cũng không ngã sở.  Thân này vô tri, như cỏ, cây hay gạch ngói.  Thân này không hành động, chỉ chuyển động vì sức gió.  Thân này bất tịnh vì chứa đầy uế tạp.  Thân này hư nguỵ, tuy nhờ bởi tắm rửa, y phục, ẩm thực, rồi sẽ…