Skip to content

Category: Nội dung kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Này Xá Lợi Phất, do bởi tội của chúng sanh nên không thấy vẻ trang nghiêm thanh tịnh của quốc độ Phật; đó không phải do lỗi của Như Lai. Xá Lợi Phất, cõi đất này của Ta thanh tịnh nhưng ngươi không nhận thấy đó thôi. Chớ nghĩ rằng quốc độ này không thanh…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi: Văn Thù Sư Lợi đáp: Lúc ấy Ma Ha Ca Diếp tán thán: Lúc ấy, trong hội chúng có Bồ tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi Duy Ma Cật: Bấy giờ Duy Ma Cật trả lời bằng bài kệ: Trí độ, mẹ Bồ tát;Phương tiện, cha…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Này Thiên đế, giả như trong Đại thiên thế giới có đầy Như Lai nhiều như mía, tre, lau sậy, lúa, mè; mà nếu Thiện nam tử hay Thiện nữ nhân nào trải qua trọn kiếp hay gần một kiếp để cung kính, tôn trọng, tán thán, và cúng dường chư Phật này, cho đến…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Phật nói với Quang Nghiêm đồng tử: Quang Nghiêm đáp: Phật bèn nói với Trì Thế Bồ tát: Trì Thế đáp: Phật bảo một người con trai của trưởng giả tên Thiện Đức: Thiện Đức đáp: Các Bồ tát, từng mỗi vị, trình bày những lần gặp Duy Ma Cật như vậy, đều nói không…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Các nhân giả, thân này là vô thường, yếu đuối, cũng chẳng bền lâu; là pháp chóng mục nát, không đáng tin cậy. Nó là sự khổ, là sự ưu não, là nơi tập hợp của các loại tật bịnh. Này các nhân giả: Thân này không phải là chỗ đáng nương tựa cho người…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Cư sĩ, ở phương đông có cõi Phật cách đây vô lượng nghìn vạn ức a tăng kỳ thế giới bằng số cát của ba mươi sáu sông Hằng. Đó là cõi Tu Di Tướng. Có Phật Tu Di Đăng Vương hiện ở đó. Đức Phật ấy cao 84000 do tuần và bảo tòa sư…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Này A Nan, hãy thọ trì và truyền bá rộng rãi kinh này. Vâng, bạch Thế Tôn, con đã ghi nhớ pháp yếu này.  Thế Tôn, nên gọi tên kinh là gì? A nan, kinh này được gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng là Pháp môn Giải Thoát Bất Khả Tư Nghị, hãy…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Ai cung dưỡng người này là cung dưỡng chư Phật.  Ai sao chép, thọ trì kinh quyển này, nên biết, nhà của người ấy có Như Lai ngự. Nếu khi nghe kinh này mà tùy hỷ, người ấy ắt sẽ đạt nhất thiết trí.  Ai tin và hiểu kinh này, dù chỉ một bài kệ…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Tags:Cưu Ma La Thập, Huyền Trang, Thích Tuệ Sỹ Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ tát vào Pháp môn Bất Nhị?  Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của mình mà trình bày. Thưa chư nhân giả, sanh và diệt là hai. Pháp trước vốn không sanh, nay tất không diệt. Lãnh…

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Hoá thân bởi Phật không chết, không sanh. Chúng sanh cũng vậy, không chết, cũng không sanh. Chừng bao lâu cô sẽ chứng đắc Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? Chừng nào Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu, khi ấy tôi sẽ chứng đắc Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Ông hãy đến chỗ đó, mang lời tôi mà thưa rằng, đảnh lễ Thế Tôn ở đó, thưa với ngài rằng: Duy Ma Cật cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn tôn kính, và thăm hỏi sức khoẻ Thế Tôn, ít bệnh, ít não, khí lực an ổn chăng? Nguyện xin chút thức…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Bằng biện tài lưu loát mà diễn thuyết không trở ngại. Thanh tịnh mười nghiệp đạo thiện, lãnh thọ phước báo của trời và người. Tu Tứ vô lượng để mở đường Phạm Thiên. Khuyến thỉnh thuyết pháp, tuỳ hỷ tán dương việc thiện, để được âm thanh của Phật. Khéo giữ thân, khẩu, ý…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Trí của Tiểu thừa nông cạn, như người mù, không thể tỏ tường nguồn cội của chúng sanh. Liền đó, Duy Ma Cật nhập đại định khiến các Tỳ kheo nhớ lại kiếp trước của họ đã từng gặp năm trăm vị Phật, đã gieo trồng bao phước đức để hồi hướng cho phát nguyện…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Sao thất này trống không và chẳng có người hầu? Quốc độ của chư Phật nào mà chẳng trống không. Quốc độ của chư Phật do cái gì mà không? Vì không nên không. Đã Không, cần gì Không nữa? Vì vô phân biệt Không, cho nên Không. Không, có thể phân biệt ư? Mọi…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Trên bước đường hoằng hóa độ sanh, tùy theo sinh hoạt của từng nước, Ngài dạy chúng Tăng nhận thức đúng đắn về thực trạng xã hội và đưa ra pháp tu tương ứng, để hoán chuyển tâm chúng hội an trú thanh tịnh ngay trong lòng cuộc đời. Và xa hơn, họ nương theo…