Skip to content

Category: Nội dung kinh Duy Ma Cật

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Bạch Thế Tôn, con đã từng nghe hàng trăm ngàn kinh pháp do Thế Tôn và Văn Thù Sư Lợi thuyết giảng, nhưng thật chưa từng được nghe kinh điển quyết định thật tướng, bất khả tư nghì thần thông tự tại như vậy.  Theo con hiểu ý nghĩa mà Phật nói, nếu chúng sanh…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Bạch Thế Tôn, đó là tại lỗi của người mù chứ không phải tại mặt trời mặt trăng không sáng. Này Xá Lợi Phất, do bởi tội của chúng sanh nên không thấy vẻ trang nghiêm thanh tịnh của quốc độ Phật; đó không phải do lỗi của Như Lai. Xá Lợi Phất, cõi đất…

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Thấy người phạm giới liền khởi ý cứu hộ. Tưởng Lục độ Ba la mật là cha mẹ. Tưởng pháp trợ đạo là quyến thuộc. Phát hành thiện căn không giới hạn. Lấy sự trang nghiêm các quốc độ mà thành tựu cõi Phật của mình. Hành bố thí vô hạn để cho đầy đủ…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

16. Bồ tát Điện Thiên nói: 17. Bồ tát Hỷ Kiến nói: 18. Bồ tát Minh Tướng nói: 19. Bồ tát Diệu Ý nói: 20. Bồ tát Vô Tận Ý nói: 21. Bồ tát Thâm Huệ nói: 22. Bồ tát Tịch Căn nói: 23. Bồ tát Tâm Vô Ngại nói: 24. Bồ tát Thượng Thiện…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Mục Kiền Liên bạch Phật: Phật nói với Ma Ha Ca Diếp: Ma Ha Ca Diếp bạch Phật: Phật lại bảo Tu Bồ Đề: Tu Bồ Đề bạch Phật: Phật lại bảo Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử: Phú Lâu Na thưa với Phật: Phật bảo Ma Ha Ca Chiên Diên: Ma Ha…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Thị hiện nhập bọn với ma nhưng thuận với trí huệ của Phật chứ không theo giáo thuyết khác.  Thị hiện nhập vào hàng Thanh văn, nhưng thường nói pháp chưa từng nghe cho chúng sanh.  Thị hiện trong hàng Bích chi Phật mà thành tựu đại bi giáo hoá chúng sanh.  Thị hiện hoà…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Đối trước những tệ trạng đó, những nhà tâm huyết Đại thừa thao thức cho sự sống còn của Phật giáo. Trước trào lưu tiến hóa của xã hội, họ đã vận dụng tôn chỉ của Phật cho phù hợp với thời đại. Văn minh loài người tiến đến đâu, tri thức của Phật giáo…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Vì Bồ đề tướng mà khởi Thiền định Ba la mật. Nhất thiết trí mà khởi Bát nhã Ba la mật. Vì giáo hóa chúng sanh mà khởi Không. Không xả hữu vi mà phát khởi Vô tướng. Thị hiện thọ sanh mà khởi Vô tác. Vì hộ trì Chánh pháp mà khởi phương tiện lực. Vì cứu…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Ngài nói rằng: Đây là địa ngục; đây là súc sanh; đây là ngạ quỷ; đây là các nạn xứ; đây là những nơi tái sanh cho kẻ ngu muội; đây là tà hành của thân; đây là quả báo cho tà hành của thân; đây là tà hành của miệng; đây là quả báo…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Chúng ta vì sao để cho vĩnh viễn đoạn tuyệt gốc rễ mà so với pháp Đại thừa này thì như hạt giống đã mục. Hết thảy Thanh văn khi nghe Pháp môn Giải Thoát Bất Khả Tư Nghị này phải khóc than, âm thanh chấn động cả Tam thiên Đại thiên thế giới. Hết thảy Bồ…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Trong hàng trưởng lão, ông là bậc tôn trưởng để diễn thuyết pháp những pháp tối thắng. Trong hàng cư sĩ, ông là cư sĩ bậc nhất, dạy họ đoạn trừ đam mê ái dục. Trong hàng Sát đế lợi, ông là tôn trưởng Sát đế lợi, dạy họ biết khoan hòa. Trong giới Bà…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ truyền giảng pháp Giác ngộ tối thượng này rộng khắp mười phương quốc độ, và chỉ dẫn những người thuyết pháp thấu hiểu nghĩa kinh. Bạch Thế Tôn, bất cứ ở đâu, thành thị hay thôn quê, núi rừng hay hoang mạc, mà có kinh này…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Không thác, không sanh. Nếu các pháp không có tướng thác và sanh, sao ngài lại hỏi, Ông thác ở đâu mà sanh lại chốn này? Như với nhà ảo thuật tạo ra các nam nữ ảo; chúng có thác có sanh không? Chúng chẳng thác chẳng sanh. Ngài há không nghe Phật dạy, các…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Cũng không phải tâm hiệp vì tâm vốn như huyễn. Trong Tứ đại, Địa, Thủy, Hỏa, Phong, bệnh thuộc đại nào? Bệnh ấy không phải Địa đại cũng không lìa Địa đại. Thuỷ, Hỏa, Phong đại cũng vậy. Nhưng bệnh của chúng sanh phát sanh từ Tứ đại.  Vì chúng sanh ấy có bệnh, nên…