Skip to content

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

維摩詰所說經

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Tập 14 – Số 475 (Kinh Tập Bộ)
Vimalakirti Nirdesa Sutra – 維摩詰所說經 – Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh
Nước Trung Hoa – triều Hậu Tần (384~417) thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc
Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập (344~413) Hán dịch từ Phạn văn năm 406
Tham chiếu Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh của ngài Huyền Trang (602~664)
Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ (1943~2023) Việt dịch từ Hán văn
Nhà xuất bản Phương Đông xuất bản năm 2008
daithua.com biên tập năm 2020

Chương 14:

CHÚC LỤY


Bấy giờ Phật nói với Bồ tát Di Lặc:

 • Này Di Lặc, nay ta đem pháp Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đã tập thành trong vô lượng kiếp phó chúc cho ngươi. Vào thời mạt thế, sau khi Phật diệt độ, ngươi nên dùng năng lực thần thông để giảng truyền rộng rãi những kinh như vầy nơi cõi Diêm Phù Đề, chớ để bị đoạn tuyệt. 
 • Vì sao? Vì sau này sẽ có những thiện nam, tín nữ cũng như chư trời, rồng, quỷ thần, Càn thát bà, La sát phát tâm cầu Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hâm mộ đại pháp. Nếu để cho họ không được nghe những kinh như vầy, sẽ mất nhiều lợi ích. Những hạng người như vậy, khi nghe kinh điển như vậy, tất sẽ nhiều tín thọ, sanh tâm hy hữ, vì họ yêu thích và tin tưởng các kinh này, thành kính đội lên đầu mà thọ nhận, rồi tùy theo chỗ thích ứng của chúng sanh, vì sự ích lợi mà quảng diễn.
 • Này Di Lặc, nên biết có hai dấu hiệu của Bồ tát:
  • Thứ nhất, ưa thích trang sức văn từ hoa mỹ.
  • Thứ hai, không e sợ diệu nghĩa thậm thâm, mà có thể thâm nhập một cách như thực. 
 • Hạng ưa thích trang sức văn từ hoa mỹ, nên biết, đó là hàng Bồ tát tân học. Nếu được nghe kinh điển vô nhiễm, vô trước, thậm thâm như vậy mà không kinh sợ; sau khi nghe rồi bằng tịnh tâm mà thọ trì, đọc tụng, như thuyết tu hành, nên biết, đó là hạng Bồ tát tu tập đạo hạnh đã lâu.
 • Di Lặc, lại có hai pháp mà hàng Bồ tát gọi là tân học chẳng thể quyết định nơi pháp sâu xa. Hai pháp đó là gì?
  • Một là, pháp chưa từng được nghe, mà khi nghe rồi lại kinh sợ, sanh nghi ngờ, không thể tùy thuận, sanh tâm hủy báng, cho rằng: Trước đây tôi chưa từng nghe pháp ấy; chẳng biết pháp ấy ở đâu ra? 
  • Thứ hai, nếu có người hộ trì, giải thuyết kinh điển sâu xa như vậy, lại không khứng thân cận, cúng dường, cung kính, hoặc có khi bới móc tìm lỗi người. 
  • Ai có hai pháp này, nên biết, đó là Bồ tát tân học, chỉ tự làm hại mình, không thể điều phục được tâm mình ở trong thâm pháp.
 • Này Di Lặc, lại có hai pháp, mà Bồ tát tuy có tín giải thâm pháp nhưng vẫn tự làm tổn thương mình nên không thể chứng đắc Vô sanh Pháp nhẫn. Hai pháp gì?
  • Một là, khinh mạn Bồ tát tân học mà không chịu chỉ dạy.
  • Hai là, và loại dù tin, hiểu diệu pháp mà vẫn còn phân biệt chấp thủ tướng.

Bồ tát Di Lặc nghe Phật thuyết giảng xong, liền nói:

 • Bạch Thế Tôn, thật hy hữu chưa từng được nghe. Như lời Phật dạy, con sẽ lìa xa các sự xấu ác này để phụng trì pháp Giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà Như Lai đã kết tập từ vô lượng kiếp. 
 • Trong đời tương lai, nếu có người thiện nam tín nữ nào cầu học Đại thừa, con sẽ khiến họ có được kinh này trong tay, giúp cho niệm lực khiến thọ trì, đọc tụng và giảng giải rộng khắp cho mọi người.
 • Bạch Thế Tôn, trong thời mạt thế sau này, nếu có ai thọ trì, đọc tụng và quảng diễn kinh này, nên biết người đó sẽ được xác lập bởi thần lực của Di Lặc.

Phật nói:

 • Lành thay, Di Lặc, lành thay! 
 • Như lời ông nói, Phật tán thán sự tùy hỷ của ông.

Lúc bấy giờ tất cả Bồ tát đồng chắp tay bạch Phật:

 • Sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ truyền giảng pháp Giác ngộ tối thượng này rộng khắp mười phương quốc độ, và chỉ dẫn những người thuyết pháp thấu hiểu nghĩa kinh.

Bốn vị Thiên vương cũng đồng bạch Phật:

 • Bạch Thế Tôn, bất cứ ở đâu, thành thị hay thôn quê, núi rừng hay hoang mạc, mà có kinh này và có người đọc tụng, thuyết giảng, thì chúng con nguyện đưa hết thảy quan quân đến nghe và ủng hộ người đó sao cho trong vòng một trăm do tuần không ai dám đến quấy phá.

Khi ấy, Phật bảo A Nan:

 • Này A Nan, hãy thọ trì và truyền bá rộng rãi kinh này.

A Nan đáp:

 • Vâng, bạch Thế Tôn, con đã ghi nhớ pháp yếu này. 
 • Thế Tôn, nên gọi tên kinh là gì?

Phật dạy:

 • A nan, kinh này được gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng là Pháp môn Giải Thoát Bất Khả Tư Nghị, hãy như vậy mà thọ trì.

Phật nói kinh này xong, trưởng giả Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan, chư thiên, loài người, A tu la và hết thảy đại chúng nghe những điều Phật dạy, thảy đều đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.