Skip to content

Tag: Huyền Trang

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Sắc tướng thân nữ nay đâu rồi? Sắc tướng thân nữ không tại đó, cũng không không tại đó. Cũng vậy, hết thảy pháp không ở tại đó, nhưng không hề không ở tại đó. Và này, không tại đó, cũng không không tại đó, đó là Phật thuyết vậy. Chết ở đây, cô sẽ…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Nếu bằng Như sanh mà được thọ ký, thì Như vốn không sanh.  Nếu bằng Như diệt mà được thọ ký, thì Như vốn không diệt.  Vì hết thảy chúng sanh đều là Như tánh vậy. Hết thảy pháp cũng là Như tánh vậy. Các Hiền thánh cũng là Như tánh vậy. Di Lặc cũng…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Ông hãy đi thăm bịnh Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, con không đủ năng lực để đi thăm bệnh ông ấy. Vì sao vậy? Nhớ lại, có lần con đang khất thực nơi xóm nghèo, Duy Ma Cật đến nói: Kính thưa ngài Ma Ha Ca Diếp, có tâm từ bi mà không rộng…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Này Thiện nam tử, cúng dường pháp cao hơn hết thảy mọi sự cúng dường.  Nguyệt Cái liền hỏi: Cúng dường pháp là thế nào?  Cúng dường pháp là thế nào?  Thiên thần đáp: Hãy đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai, sẽ được giải thích đầy đủ. Hãy đến hỏi Đức Dược Vương Như…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Tags:Cưu Ma La Thập, Huyền Trang, Thích Tuệ Sỹ Bồ tát làm sao để thông đạt Phật đạo? Bồ tát đi trên phi đạo là thông đạt Phật đạo. Bồ tát đi trên phi đạo là thế nào? Bồ tát hành năm vô gián mà không thù không hại.  Đi đến địa ngục mà không…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật nói: Bấy giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất thưa với Phật: Duy Ma Cật hỏi Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Bốn vị Thiên vương cũng đồng bạch Phật: Khi ấy, Phật bảo A Nan: A Nan đáp: Phật dạy: Phật nói kinh này xong, trưởng giả Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan, chư thiên, loài người, A tu la và hết thảy đại chúng nghe những điều Phật dạy,…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Văn Thù Sư Lợi đáp: Lúc ấy, trưởng giả Duy Ma Cật hiển hiện năng lực thần thông, tức thì Đức Phật kia khiến 32000 tòa sư tử cao lớn, oai nghiêm, đến thẳng vào thất của Duy Ma Cật. Chư Bồ tát, đại đệ tử Phật, các Phạm Thiên và bốn vị Thiên vương…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Các ngài tuyên dương Chánh pháp một cách không sợ hãi như sư tử gầm rống; những điều được thuyết giảng vang dội như sấm. Không thể đánh giá các ngài vì các ngài vượt ngoài mọi giá trị nhân gian. Các ngài tích lũy kho tàng Chánh pháp như những thuyền trưởng tài ba…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Bố thí và hồi hướng đến nhất thiết trí là hai. Nhưng tánh của bố thí chính là sự hồi hướng đến nhất thiết trí. Cũng vậy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ với hồi hướng nhất thiết trí là hai. Nhưng tánh của trí huệ là tánh của hồi hướng…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Bồ tát khi nhập Pháp môn này, nếu thấy hết thảy cõi Phật thuần tịnh mà không vui mừng, không tham, không tự cao. Nếu thấy hết thảy cõi Phật bất tịnh, không buồn phiền, không bất mãn, hay thất vọng. Nhưng ở nơi chư Phật sanh tâm thanh tịnh, hoan hỷ cúng kính, cho…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Thân này như ngọn lửa bùng cháy từ khát vọng yêu đương.  Thân này như cây chuối, ruột không lõi chắc.  Thân này như huyễn, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên.  Thân này như giấc mộng, do hư vọng mà thấy có.  Thân này như bóng, theo duyên là nghiệp mà có.  Thân này…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Kinh Duy Ma là bộ kinh Đại thừa có sớm nhất, phát sinh từ ngả rẽ của bộ phái Phật giáo và mười điều phi pháp ở thành Tỳ Xá Ly. Nguyên vì Đức Thế Tôn diệt độ sau khoảng một trăm năm, các vị Tỳ kheo xuất thân từ dòng họ Tỳ Xá Ly…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Chư Bồ tát lại hỏi: Đức Thế Tôn đáp: Nói xong, Đức Hương Tích Như Lai lấy một cái bát làm bằng các loại hương chứa đầy cơm thơm rồi trao cho vị hoá Bồ tát. Khi ấy, chín triệu Bồ tát ở đó đều lên tiếng nói: Phật Hương Tích dạy: Lúc ấy, vị…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát bệnh nên chế ngự tâm mình như vậy. Không trụ trong đó; cũng không trụ nơi tâm không được chế ngự.  Vì sao vậy? Vì trụ ở tâm không được chế ngự, là pháp của người ngu. Nếu trụ nơi tâm đã được chế ngự, đó là pháp của…