Skip to content

Tag: Huyền Trang

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Vì cứu độ chúng sanh mà khởi bi tâm. Vì để duy trì Chánh pháp mà khởi hỷ tâm. Vì để nhiếp trí huệ mà hành xả tâm. Để vượt thắng lòng tham lam bủn xỉn mà khởi Bố thí Ba la mật. Để giáo hoá người phạm giới mà Trì giới Ba la mật. Vì vô ngã…

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn Thù Sư Lợi hỏi: Duy Ma Cật đáp: Văn…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Lành thay, Bảo Tích! Con đã vì chư Bồ tát hỏi những việc làm vì quốc độ thanh tịnh của Như Lai. Hãy lắng nghe và suy nghĩ. Ta sẽ nói cho con nghe. Bảo Tích, loại của chúng sanh là quốc độ Phật của Bồ tát.  Vì sao như vậy? Vì Bồ tát tùy…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Bằng tâm thiền tịch để nhiếp phục những kẻ có tâm ý vọng động. Bằng huệ quyết định để nhiếp phục những hạng vô trí. Tuy là hàng bạch y ông vẫn tuân hành mọi luật tắc thanh tịnh của Sa môn. Tuy là cư sĩ ông vẫn tự tại không vướng mắc ba cõi….

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Bấy giờ Phật hỏi Duy Ma Cật: Duy Ma Cật đáp: Bấy giờ, Xá Lợi Phất hỏi Duy Ma Cật: Duy Ma Cật hỏi lại: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật nói: Bấy giờ Đức Phật bảo Xá…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Sau này, cho đến tận cùng, ngươi sẽ là người bảo vệ giữ gìn thành trì Chánh pháp. Này Thiên đế, bấy giờ Nguyệt Cái được thấy sự thanh tịnh của pháp, nghe Phật thọ ký, bèn với tín tâm mà xuất gia, tu tập thiện pháp, tinh tấn, không lâu đã đắc năm thần…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Thị hiện ở giữa giai cấp hạ tiện mà sanh vào chủng tánh Phật, đủ các công đức.  Thị hiện ở giữa người gầy xấu ốm yếu mà được thân Na la diên, hết thảy chúng sanh đều ưa nhìn ngắm.  Thị hiện người già yếu mà không ốm đau, vượt qua nỗi sợ hãi…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Bạch Thế Tôn, con không đủ năng lực đến thăm bịnh ông ấy. Vì nhớ lại, có lần khi thân Thế Tôn có chút bịnh, cần sữa bò, con lấy bát đến đứng trước cửa nhà người Bà la môn. Khi ấy Duy Ma Cật đi đến, bảo con rằng: Thưa ngài A Nan, có…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, với bậc Thượng nhân ấy, không dễ đối đáp. Vì ông đã thâm nhập thật tướng, thuyết giảng tài tình các yếu nghĩa của Phật pháp. Tài biện thuyết của ông thông suốt, trí huệ của ông vô ngại. Ông biết rõ Bồ tát…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Sinh hoạt trong môi trường của nền văn hóa giao lưu, những nhà Phật giáo Đại thừa nhận chân được thực trạng của Phật giáo đang đổ dốc trong một xã hội phát triển với tư tưởng văn minh của Hy Lạp truyền xuống, cộng thêm lý luận sắc bén có sẵn lâu đời của…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Trong quốc độ đó không có tên gọi Thanh văn và Bích chi Phật mà chỉ có chúng Đại Bồ tát thanh tịnh nghe Phật giảng pháp. Ở đó hương thơm tạo ra mọi thứ như lầu các, đất đai, vườn tược và hoa viên khiến chúng tỏa mùi thơm ngát. Còn thực phẩm thì…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ tát đã trụ giải thoát bất khả tư nghị có thể dùng thần lực hiện thân là Phật, Bích chi Phật, Thanh văn, Đế Thích, Phạm Thiên, hay Thế Chủ, hoặc hiện thân Chuyển luân thánh vương. Lại nữa, Ngài cũng có thể khiến mọi âm thanh trong mười…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

23. Bồ tát Tâm Vô Ngại nói: 24. Bồ tát Thượng Thiện nói: 25. Bồ tát Phước Điền nói: 26. Bồ tát Hoa Nghiêm nói: 27. Bồ tát Đức Tạng nói: 28. Bồ tát Nguyệt Thượng nói: 29. Bồ tát Bảo Ấn Thủ nói: 30. Bồ tát Châu Đỉnh Vương nói: 31. Bồ tát Lạc…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Hạng ưa thích trang sức văn từ hoa mỹ, nên biết, đó là hàng Bồ tát tân học. Nếu được nghe kinh điển vô nhiễm, vô trước, thậm thâm như vậy mà không kinh sợ; sau khi nghe rồi bằng tịnh tâm mà thọ trì, đọc tụng, như thuyết tu hành, nên biết, đó là…

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

A Nan bạch Phật: Phật nói: Bấy giờ, chư Bồ tát cõi Chúng Hương đồng cung kính chắp tay bạch Phật: Phật bảo các Bồ tát: Bấy giờ, các Bồ tát kia sau khi nghe thuyết pháp này, thảy đều hoan hỷ, dùng các loại diệu hoa đủ thứ hương sắc rải khắp Tam thiên…