Skip to content

Tag: Thích Tuệ Sỹ

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Thuyết giáo không tiếc lẫn. Vì cần mẫn cúng dường chư Phật nên vào chỗ sanh tử mà không sợ. Đối với các sự vinh nhục tâm không buồn không mừng. Không khinh người chưa tu học. Kính trọng người học như kính Phật. Giúp người đọa lạc trong phiền não phát sanh chánh niệm….

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Dạy pháp Đại thừa cho người còn chấp pháp Tiểu thừa.  Lấy thiện căn giúp người vô đức.  Thường dùng tứ nhiếp pháp để thành tựu chúng sanh.  Đó chính là mười thiện pháp. Bồ tát thành tựu bao nhiêu pháp để ở trong thế giới này tu hành mà không ung nhọt, tái sanh…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Phật bảo Ma Ha Ca Chiên Diên: Ma Ha Ca Chiên Diên thưa: Phật bèn nói với A Na Luật: A Na Luật thưa: Phật bảo Ưu Ba Li: Ưu Ba Li thưa: Phật bèn nói với La Hầu La: La Hầu La thưa: Phật bèn bảo A Nan: A Nan nói: Như vậy năm…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Văn Thù Sư Lợi đáp: Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi: Văn Thù Sư Lợi đáp: Lúc ấy Ma Ha Ca Diếp tán thán: Lúc ấy, trong hội chúng có Bồ tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi Duy Ma Cật: Bấy giờ Duy Ma Cật trả lời bằng bài kệ: Trí độ,…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Phật đáp: Này Thiện nam tử, cúng dường pháp là, đối với kinh điển sâu xa do chư Phật thuyết giảng, khó tin và khó tiếp nhận đối với hết thảy thế gian, vi diệu khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, không thể lấy tư duy phân biệt mà hiểu được; nó là bảo vật…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Đem ánh sáng soi rọi để xua tan bóng tối. Bồ tát cũng vậy, tuy sanh nơi cõi Phật bất tịnh để giáo hóa chúng sanh, nhưng không hiệp cùng sự ngu ám, mà chỉ để diệt trừ bóng tối phiền não của chúng sanh. Này Thiện nam tử, hãy vì đại chúng ở đây,…

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Thân này không thọ mạng, như gió.  Thân này không con người, như nước.  Thân này không thật, lấy bốn đại làm nhà.  Thân này rỗng không, không ngã cũng không ngã sở.  Thân này vô tri, như cỏ, cây hay gạch ngói.  Thân này không hành động, chỉ chuyển động vì sức gió.  Thân…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Bấy giờ Phật nói với Bồ tát Di Lặc: Bồ tát Di Lặc nghe Phật thuyết giảng xong, liền nói: Phật nói: Lúc bấy giờ tất cả Bồ tát đồng chắp tay bạch Phật: Bốn vị Thiên vương cũng đồng bạch Phật: Khi ấy, Phật bảo A Nan: A Nan đáp: Phật dạy: Phật nói…

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Xá Lợi Phất ca ngợi: Thiên nữ đáp: Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ đáp: Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ đáp: Xá Lợi Phất đáp: Thiên nữ nói: Nói đoạn, Thiên nữ dùng thần lực biến Xá Lợi Phất thành như Thiên nữ và nàng tự hoá thân thành như Xá Lợi Phất, rồi…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn Am La trong thành Tỳ Xá Ly cùng với đại chúng gồm 8000 Tỳ kheo, 32000 Bồ tát, là những vị được mọi người biết đến, đã thành tựu Đại trí và bản hạnh, đã được xác lập bởi oai thần của chư Phật, là…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ tát vào Pháp môn Bất Nhị?  Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của mình mà trình bày. Thưa chư nhân giả, sanh và diệt là hai. Pháp trước vốn không sanh, nay tất không diệt. Lãnh hội Pháp nhẫn Vô sanh này là vào Pháp…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Vâng, thưa ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và Bồ tát có môn giải thoát được gọi là bất khả tư nghị. Bồ tát trụ nơi giải thoát này có thể đặt ngọn Tu Di hùng vĩ trong một hạt cải mà không hề thay đổi kích thước của hạt cải. Tướng trạng nguyên thuỷ…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Diêm tịnh: Căn cứ vào giới luật, các Tỳ kheo không được để đồ ăn cách đêm. Nghĩa là các thứ đồ ăn thông thường không được để đến ngày hôm sau rồi lại ăn. Nhưng nếu đồ ăn đó đem ướp với muối, thì vẫn có thể được dùng ngày hôm sau. Chỉ tịnh:…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Bi là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, vì là pháp an vui khoái lạc. Xả là đạo tràng, vì dứt bỏ yêu hay ghét. Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu Lục thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hay dứt bỏ. Phương tiện là đạo tràng,…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Lại hỏi: Lại đáp: Lại hỏi: Lại đáp: Lại hỏi: Lại đáp: Lại hỏi: Lại đáp: Lại hỏi: Lại đáp: Lại hỏi: Lại đáp: Và ông tiếp: Lại hỏi: Lại đáp: Lại hỏi: Lại đáp: Lại hỏi: Lại đáp: Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: Duy Ma Cật nói: Văn Thù…