Skip to content

Tag: Thích Tuệ Sỹ

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Duy Ma Cật chương 11: Bồ Tát Hạnh

Thế Tôn, con thấy các ngài đã thực hiện những sự bất khả tư nghị, tâm người không thể nghĩ tưởng cũng chẳng thể đánh giá. Bạch Thế Tôn, con nay nghe mùi hương chưa từng có trước đây.  Đó là hương gì vậy? A Nan, đó là hương thơm toát ra từ chân lông…

Kinh Duy Ma Cật chương 7: Quán Chúng Sanh

Thiên nữ nói: Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ đáp: Xá Lợi Phất ca ngợi: Thiên nữ đáp: Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ đáp: Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ đáp: Xá Lợi Phất đáp: Thiên nữ nói: Nói đoạn, Thiên nữ dùng thần lực biến Xá Lợi Phất thành như Thiên nữ và…

Kinh Duy Ma Cật chương 14: Chúc Lụy

Một là, khinh mạn Bồ tát tân học mà không chịu chỉ dạy. Hai là, và loại dù tin, hiểu diệu pháp mà vẫn còn phân biệt chấp thủ tướng. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu chưa từng được nghe. Như lời Phật dạy, con sẽ lìa xa các sự xấu ác này để phụng…

Kinh Duy Ma Cật chương 12: Thấy Phật A Súc

Xá Lợi Phất thưa với Phật: Duy Ma Cật hỏi Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất đáp: Duy Ma Cật hỏi: Xá Lợi Phất: Duy Ma Cật: Lúc ấy đại chúng ngưỡng vọng muốn chiêm bái đức Vô Động Như Lai cùng các Bồ tát và chúng Thanh văn cõi Diệu Hỷ. Phật biết ý…

Kinh Duy Ma Cật chương 5: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh

Nói về sự vô thường của thân mà chớ nói ghê tởm và từ bỏ thân. Nên nói về thân khổ đau mà không nói Niết bàn an lạc. Nói về vô ngã của thân mà vẫn nói về sự giảng dạy và hướng dẫn chúng sanh. Nói về thân không tịch mà không nói…

Kinh Duy Ma Cật chương 9: Pháp Môn Bất Nhị

Thật, bất thật là hai. Người thấy sự thật còn không cho đó là thật, huống gì là cái bất thật.  Vì sao? Đó là cái mà mắt thịt không thể thấy, chỉ có con mắt huệ mới nhìn ra. Nhưng con mắt huệ thì không có sự thấy, cũng không có sự không thấy….

Kinh Duy Ma Cật chương 2: Phương Tiện Huyền Xảo

Tuy mang ngọc vàng châu báu nhưng trang điểm thân mình bằng phẩm hạnh oai nghiêm. Dù ăn uống như tục gia nhưng chỉ thưởng thức vị thiền. Chơi với phường cờ bạc để đưa người vượt thoát. Tiếp nhận dị đạo mà không hủy chánh tín. Thông hiểu kinh điển thế gian, nhưng thường…

Kinh Duy Ma Cật chương 8: Phật Đạo

Thị hiện hành kiêu mạn mà đối với chúng sanh thì như một chiếc cầu.  Thị hiện hành các phiền não mà tâm thường thanh tịnh.  Thị hiện nhập bọn với ma nhưng thuận với trí huệ của Phật chứ không theo giáo thuyết khác.  Thị hiện nhập vào hàng Thanh văn, nhưng thường nói…

Kinh Duy Ma Cật chương 6: Bất Tư Nghị

Nếu tham nhiễm pháp, cho đến tham nhiễm Niết bàn, đó là nhiễm trước chứ không phải tìm pháp. Pháp không hành xứ.  Nếu hành nơi pháp, đó là hành xứ chứ không phải là sự cầu pháp. Pháp không thủ xả.  Nếu có thủ xả nơi pháp, đó là thủ xả chứ chẳng phải…

Nội dung kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập

Sanh hòa hợp tịnh: Sau giờ ngọ, các Tỳ kheo không được ăn phi thời, nhưng có thể được dùng nước hòa lẫn với sữa, không cần phải để sữa lắng xuống. Bất ích lũ ni sư đàn tịnh: Tọa cụ của Tỳ kheo kích thước bề dài, bề rộng phải theo đúng như quy…

Kinh Duy Ma Cật chương 4: Bồ Tát

Nó đâu phải là Đế Thích. Nó là ma đến quấy nhiễu ngài đấy. Rồi ông quay sang bảo ma: Hãy cho ta các cô gái này. Như ta thì có thể nhận. Hãy cho ta các cô gái này. Như ta thì có thể nhận. Ma kinh sợ, nghĩ rằng, Duy Ma Cật có…

Kinh Duy Ma Cật chương 13: Cúng Dường Pháp

Trước đây vô lượng kiếp có Đức Phật hiệu Dược Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế giới của Ngài có tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Phật thọ…

Kinh Duy Ma Cật chương 3: Chúng Đệ Tử

Hãy đi đi, thưa ngài A Nan, đừng làm xấu hết cả chúng tôi. Nếu người Bà la môn ngoại đạo nghe lời này, họ sẽ nghĩ: Sao đáng gọi là Tôn Sư? Người này cứu được ai khi ông chưa cứu nổi thân mình? Hãy âm thầm mà đi nhanh đi, đừng để ai…

Kinh Duy Ma Cật chương 10: Phật Hương Tích

Thường dùng tứ nhiếp pháp để thành tựu chúng sanh.  Đó chính là mười thiện pháp. Bồ tát thành tựu bao nhiêu pháp để ở trong thế giới này tu hành mà không ung nhọt, tái sanh Tịnh Độ? Bồ tát thành tựu tám pháp để ở trong thế giới này tu hành mà không…

Kinh Duy Ma Cật chương 1: Quốc Độ Phật

Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn Am La trong thành Tỳ Xá Ly cùng với đại chúng gồm 8000 Tỳ kheo, 32000 Bồ tát, là những vị được mọi người biết đến, đã thành tựu Đại trí và bản hạnh, đã được xác lập bởi oai thần của chư Phật, là…