Skip to content

Tag: Tâm Minh Lê Đình Thám

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 7: Thần Chú “Thủ Lăng Nghiêm” – Nguyên Nhân Điên Đảo Của Mười Hai Loài Chúng Sanh

Ông với những người Hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, y như lời dạy của tôi mà lập đàn trường, đúng theo pháp mà trì giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh chủ trì việc thụ giới, đối với chú tâm nầy, không sanh lòng nghi hối; những Thiện nam tử như thế,…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 9: Ma Chướng Trên Đường Tu Tập

Lại Thiện nam tử kia, Thọ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tánh viên định phát minh; trong Tam ma địa, tâm lại ưa vào chỗ diệt hết, nghiên cứu tánh biến hóa, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm. Khi bấy giờ, Thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 5: Lục Căn Là Đầu Mối Của Sanh Tử Niết Bàn – Nhân Duyên & Phương Tiện Chứng Đắc Viên Thông

Đức Thế Tôn biết tôi có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân âm thanh, dạy tôi tuyên dương Chánh pháp. Tôi ở trước Phật, giúp Phật Chuyển pháp luân, nhân nói Chánh pháp, thành quả A la hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả.  Phật hỏi về viên thông,…