Skip to content

Tag: Tâm Minh Lê Đình Thám

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 7: Thần Chú “Thủ Lăng Nghiêm” – Nguyên Nhân Điên Đảo Của Mười Hai Loài Chúng Sanh

A Nan, nếu các cõi nước, các châu, các huyện, các làng xóm bị nạn đói kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đao binh, tặc nạn, đánh nhau, cãi nhau và tất cả những nơi có ách nạn khác, viết thần chú nầy, để trên bốn cửa thành, cùng các tháp hay trên các thoát xà và khiến…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 2: Trong Cái Thân Vô Thường Sanh Diệt – Có Cái Thường Hằng Không Sanh Diệt

Phật bảo: Vua bạch: Phật bảo: Vua nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ thân nầy qua thân khác, cùng với đại chúng nhẩy nhót vui mừng, được cái chưa từng có. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chấp tay, quỳ dài bạch Phật: Khi ấy Đức Như Lai ruỗi cánh tay…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 9: Ma Chướng Trên Đường Tu Tập

Miệng ma ưa nói, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là Tịnh Độ, hai căn nam nữ tức là chỗ thật Bồ đề Niết bàn; bọn không biết kia, đều tin lời nhơ nhớp đó. Ấy gọi là giống cổ độc quỷ và giống áp thắng quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 5: Lục Căn Là Đầu Mối Của Sanh Tử Niết Bàn – Nhân Duyên & Phương Tiện Chứng Đắc Viên Thông

Phật dạy: Ông A Nan và cả đại chúng, nhờ Phật khai thị, huệ nhãn được viên dung, thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc, đồng thời chấp tay, đỉnh lễ nơi hai chân mà bạch Phật rằng: Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, lui về an trụ nơi cơ cảm sâu nhiệm, trông mong Phật tâm truyền…