Skip to content

Category: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 7: Thần Chú “Thủ Lăng Nghiêm” – Nguyên Nhân Điên Đảo Của Mười Hai Loài Chúng Sanh

Phật bảo ông A Nan: Ông A Nan đỉnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc bấy giờ, tất cả đại chúng trong hội thảy đều làm lễ, chờ nghe những câu chú bí mật của Như Lai. Lúc đó, Đức Thế Tôn, từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu, trong hào quang hiện ra hoa sen báu…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Lời nói đầu

Khi học đạo và tu chứng, tâm ấy có thể quan sát Pháp giới tánh nơi cây, nơi đá, hay quan sát Pháp giới tánh nơi tự tâm; nhưng khi xét nhận được Pháp giới tánh nơi tự tâm thì có phần dễ nhập một với Pháp giới tánh hơn là khi xét nhận được…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 5: Lục Căn Là Đầu Mối Của Sanh Tử Niết Bàn – Nhân Duyên & Phương Tiện Chứng Đắc Viên Thông

Ông Ma Ha Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Ông Ô Xô Sắt Ma, ở trước Đức Như Lai, chấp tay đỉnh lễ nơi hai chân Phật mà bạch Phật rằng: Ngài Trì Địa Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Ngài Nguyệt Quang đồng tử liền từ…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 6: Nhĩ Căn Viên Thông – Nhiếp Tâm Là Giới

Nếu có các chúng sanh muốn thống lãnh thế giới, bảo hộ chúng sanh, tôi liền ở trước họ, hiện thân trời Tứ vương mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý. Nếu các chúng sanh muống sanh nơi Thiên cung, sai khiến quỷ thần, tôi ở trước người kia, hiện ra thân thái tử, con của Tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp, khiến…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 9: Ma Chướng Trên Đường Tu Tập

Bọn đó hiện thân gái đẹp, thịnh hành việc dâm dục, làm cho chưa đầy một năm, gan não người tu hành đã khô kiệt, miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe như yêu mỵ. Người ngoài chưa rõ nguyên do, nên phần nhiều người bị như thế, phải sa vào lưới pháp luật và chưa kịp hành…