Skip to content

Lược giải kinh Hoa Nghiêm – Thiện Tài cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn

大方廣佛華嚴經

Sau khi vào nhà mười tầng của trưởng giả pháp Bửu Kế để học đạo Bồ tát, Thiện Tài lễ tạ ra đi về phương Nam đến thành Phổ Môn, học với trưởng giả Phổ Nhãn. Phổ Nhãn là bác sĩ dùng phương pháp chữa bệnh hoàn toàn khác với thầy thuốc thông thường.

Với danh xưng là Phổ Nhãn, ngài có đôi mắt quan sát, biết rõ tất cả bệnh của chúng sanh mười phương. Nơi nào có người bệnh khổ, đau buồn thì ngài đến chữa trị cho họ được lành mạnh. Lại ban cho họ đồ ăn thức uống, y phục đẹp, đồ trang sức, cho đến vàng bạc, tất cả được đầy đủ. Họ mang trọng ơn ngài đã cứu mạng sống, nuôi dưỡng và nhân đó, ngài tùy theo hoàn cảnh mà thuyết pháp giáo hóa. Vì người tham dục nhiều, ngài dạy họ quán bất tịnh. Vì người sân hận nhiều, dạy họ quán từ bi. Vì người ngu si nhiều, dạy họ phân biệt các pháp tướng. Vì muốn họ tăng trưởng công đức, nên tán thán tu tập vô lượng phước trí. Vì muốn họ thân rốt ráo thanh tịnh vi diệu, nên tán dương lìa hẳn tất cả pháp bất thiện…

Cách hành đạo của Phổ Nhãn rất thực tế, vì người đói thì không thể nghe pháp được. Ý này trong dân gian thường nói là “Có thực mới vực được đạo”. Người bị bệnh hoành hành cũng khó mà lắng tâm nghe pháp. Trưởng giả giải quyết đời sống vật chất đầy đủ cho người và chăm lo sức khỏe của họ tốt rồi, từng bước xây dựng họ phát triển. Nói chung trưởng giả đi khắp nơi để giải quyết tất cả vấn đề, chữa lành được thân bệnh cũng như tâm bệnh của chúng sanh, nên họ rất hoan hỷ.

Trưởng giả nói với Thiện Tài rằng ngài chỉ biết Pháp môn làm cho tất cả chúng sanh thấy chư Phật hoan hỷ và dạy Thiện Tài tiếp tục cầu học với vua Vô Yểm Túc.